Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
65
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
537.09 Кб
Скачать

29. Особливості застосування нульової ставки при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні.

З 1.04.2011 р до 1.01.2016 р для новостворених, діючих платників та тих, які були на єдиному податку є можливість застосовувати 0% ставку ППП, якщо виконуються такі умови:

Якщо кожного звітного періоду:

1. розмір доходів наростаючим підсумком з початку року ≤ 3 млн. грн.

2. розмір нарахованої за кожний місяць зарплати (доходу) працівникам ≥ 2 МЗП (на 01.01.2012 року – це 2*1073грн)

3. відповідають одному із наступних критеріїв:

а) новостворені після 1 квітня 2011 року;

б) діючі, у яких:

- протягом 3 попередніх послідовних років задекларований щорічний обсяг доходів ≤ 3 млн грн.

- середньооблікова кількість працівників за цей же період ≤ 20 осіб;

в) були платниками єдиного податку (до набрання чинності ПК) та:

- за останній календарний рік виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) ≤ 1 млн грн.

- середньооблікова кількість працівників ≤ 50 осіб.

!!! Якщо хоча б одна з вищенаведених умов у будь-якому звітному періоді не виконується, - застосовується основна ставка податку!!!

Обмеження щодо використання коштів, вивільнених від «податкових канікул». Суми коштів, що не перераховані добюджету при застосуванні ставки 0%:

- мають спрямовуватись на переоснащення матеріально-технічної бази, на повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними та/або поповнення власних обігових коштів;

- визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, здійснених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат.

Якщо ці суми використані не за цільовим призначенням або не використані платником протягом річного звітного періоду, залишок невикористаних коштів або сума коштів використана не за цільовим призначенням зараховуються до бюджету в першому кварталі наступного звітного року.

Страховики, які здійснюють страхування життя, повинні вести окремий облік доходів і витрат довгостроковому страхуванню життя, недержавному пенсійному забезпеченню та іншій діяльності

Податок на прибуток страховика, який займається страхуванням життя, можна визначити за такою формулою:Прибуток від страхової діяльності з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення * 0% + Прибуток від іншої діяльності страховика * Ставка (23%, 21%,19%,16%)

26. Склад витрат, що враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку, порядок їх визнання.

З метою оподаткування витрати платника поділяються на:

- витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.

- витрати, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування поділяються на: витрати операційної діяльності та інші витрати.

Структура витрат операційної діяльності.

1. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, послуг: Прямі матеріальні витрати (МВ); Прямі витрати на оплату праці (ОП); Інші прямі витрати (ІВ); Амортизація (А) виробничихОЗ та НА, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням ; Вартість придбаних послуг (ВП), прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; Загальновиробничі витрати (ЗВ), які відносяться на собівартість товарів, робіт, послуг відповідно до П(С)БО.

2. Собівартість придбаних та реалізованих товарів: СВ = Ціна придбання + Ввізне мито + Витрати на доставку і доведення до стану, придатного для продажу

3. Вартість остаточно забракованої продукції з технологічних причин.

4. Витрати, що не були включені до витрат минулих звітних періодів.

5. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Інші витрати:

Фінансові витрати, до яких включаються витрати на:

нарахування процентів:

  • за користування кредитами та позиками, депозитами, якщо вони були взяті для господарської діяльності платника

  • за випущеними облігаціями

  • за фінансовою орендою

Інші витрати звичайної діяльності безпосередньо не пов’язані з виробництвом та реалізацією товарів. До них можуть включатись:

амортизація ОЗ та інших НА,

від'ємне значення об’єкта оподаткування (у резидента) за підсумками попереднього звітного року (крім діяльності, яка підлягає патентуванню) – включається до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року

витрати, не враховані в минулих податкових періодах у зв’язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді.

суми коштів або вартість майна добровільно перераховані:

а) до Держбюджету України (або бюджетів місцевого самоврядування), неприбуткових організацій, але не більше 4% ОПпопер звіт року;

б) установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникамдля охорони культурної спадщини, але не більше 10% ОПпопер звіт року.;

в) резидентам для виробництва національних фільмів та аудіовізуальних творів, але не більше 10% ОПпопер звіт року;

г) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, створеним відповідно до закону, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2% ФОП за звітний рік

д) роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами, але не більше 4% ОПпопер звіт року.

 • витрати на створення резерву сумнівної заборгованості у розмірі, яка не перевищує суми безнадійної дебіторської заборгованості.

 • витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення (крім витрат, що підлягають амортизації), які перебувають у власності платника;

 • витрати на самостійне зберігання, переробку, а також придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод;

 • витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів (крім тих, що підлягають амортизації у складі нематеріальних активів), виданих державними органами для провадження господарської діяльності, в тому числі витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, на придбання ліцензій та інших спецдозволів на право здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а також надання транспортних послуг.

 • Інші витрати господарської діяльності платника, які не включені до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

Витрати на оплату праці:

- нарахована основна і додаткова зарплата,

- інші заохочення, зокрема: премія, оплата вартості товарів, послуг, оплата авторської винагороди, виконаних робіт згідно з цивільно-правовими договорами, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, передбачена в колективному договорі, крім матеріальної допомоги, яка має несистематичний, разовий характер

- суми єдиного соціального внеску на ЗОДСС

- обов’язкові виплати та компенсація вартості послуг, які надаються працівникам

- внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників згідно законодавства, а також добровільні внески на страхування (або недержавне пенсійне забезпечення) найманого працівника, які згідно договору довгострокового страхування життя, зобов’язаний сплачувати роботодавець за власний рахунок.

До витрат подвійного призначення відносяться:

 • Витрати на науково-дослідну роботу, пов’язану з господарською діяльністю

 • Витрати на проведення реклами

 • Витрати, пов’язані з навчанням

 • Витрати нагарантійний ремонт

 • Витрати на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, форменим одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, необхідними для виконання професійних обов’язків та продуктами спеціального харчування за переліком, встановленим КМУ

 • Витрати на страхування

 • Витрати на відрядження працівників платника

 • Витрати на утримання та експлуатацію об’єктів, що станом на 1.07.1997 року, перебували на балансі платника та утримувалися ним за свій рахунок, але не використовуються з метою отримання доходу:

- дитячих ясел або садків;

- закладів середньої і середньої профтехосвіти, закладів підвищення кваліфікації працівників такого платника;

- дитячих, музичних і художніх шкіл, шкіл мистецтв;

- спорткомплексів, залів і майданчиків, що використовуються для фізичного оздоровлення та психологічної реабілітації працівників платника, клубів і будинків культури;

- їдальня для організації харчування працівників платника;

- багатоквартирний житловий фонд, в т.ч. гуртожитки, одноквартирний житловий фонд в сільській місцевості, об’єкти ЖКГ;

- дитячі табори відпочинку і оздоровлення;

- установи соціального захисту громадян (будинки-інтернати, будинки для престарілих).

Порядок визнання витрат.

1. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, наданих послуг - Утому звітному періоді, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, послуг.

2. Витрати на сплату податківта зборів, що включаються до витрат - Останній день звітного періоду в якому нараховується такий податок (збір).

3. Благодійні чи інші внески до

неприбуткових організацій - На дату фактичного перерахування внесків (або вартості товарів).

4. За кредитно-депозитними

операціями, у т.ч. субординованого - дата визнання процентів (комісійних, платежів по кредитам), визначена згідно з П(С)БО.

5. Всі інші витрати

- На дату звітного періоду, в якому вони були здійснені згідно з правилами ведення БО.

6. Витрати на ремонт (поліпшення) основних засобів - Надату звітного періоду, в якому був здійснений ремонт.

Соседние файлы в папке Подт кодекс