Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори 3.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
767.49 Кб
Скачать

3. Управління грошовими активами фірми

Об'єктами управління є грошові кошти в касі, на поточних рахунках, у дорозі та їх еквіваленти. Мета управління грошовими коштами підприємства — визначення оптимального залишку грошових коштів, який необхідний для розрахунку за своїми не­відкладними фінансовими зобов'язаннями, а також визначення інвестиційних можливостей підприємства здійснювати короткострокові фінансові вкладення. Основними завданнями управління грошовими коштами є:-визначення оптимального залишку грошових коштів для за­безпечення безперервності діяльності підприємства;-створення резервного залишку грошових коштів на випадок можливого розширення обсягів діяльності;-своєчасна трансформація тимчасово вільних грошових коштів у високоліквідні фінансові інвестиції та їх зворотна конверта­ція для поповнення залишку грошових коштів;-своєчасне забезпечення поточних платежів, пов'язаних з ви­робничо-комерційною діяльністю;-формування інвестиційного залишку грошових коштів з ме­тою здійснення ефективних короткострокових фінансових вкла­день в окремі сегменти ринку грошей;-формування компенсаційного залишку грошових коштів на поточному рахунку підприємства з метою своєчасного обслуго­вування невідкладних потреб підприємства;-забезпечення прискорення оборотності грошових коштів зменшенням операційного та фінансового циклів, скороченням розрахунків готівкою, своєчасної інкасації виручки від реалізації продукції. Управління грошовими коштами включає кілька етапів. На першому етапі аналізується сутність участі грошових коштів в оборотних активах підприємства в динаміці. Для цього розрахо­вуються такі показники: 1. Коефіцієнт участі грошових коштів в оборотних активах: Ку=, де Ку — коефіцієнт участі грошових коштів в оборотних активах;СЗ — середній залишок грошових коштів в аналізованому періоді;СА — середня сума оборотних активів в аналізованому періоді. 2. Середній період обороту грошових коштів По=,В-одноденна виручка.

4. Аналіз звіту про рух грошових коштів

Для складання звіту про рух грошових коштів використову­ють показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку. Процес складання звіту про рух грошових коштів включає п'ять основних етапів:1.Визначення зміни залишків грошових коштів та їх еквівалентів.2.Визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.3.Визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.4.Визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.5.Подання отриманої інформації про рух грошових коштів. Аналіз стану грошових коштів підприємства здійснюється на основі бухгалтерського звіту про рух грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів дає змогу аналізувати джерела та сфери споживання грошових коштів компанії. Аналіз руху грошових коштів багато в чому сприяє виявленню тенденцій у змінах ліквідності і платоспроможності підприємства.

5. Функції та механізм фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент виконує функції:1)управління формуванням усіх фінансових ресурсів;2)управління розподілом і використанням усіх видів фінансових ресурсів;3)планування (бюджетування), прогнозування та аналіз фінан­сового управління діяльністю підприємства. Сутність першої функції фінансового менеджменту полягає в управлінні своєчасним формуванням усіх видів фінансових ре­сурсів, а також у систематичному пошукові резервів додаткового накопичення фінансових ресурсів, особливо власних, для забез­печення належного фінансового стану і стійкої, стабільної роботи підприємства та для запобігання його банкрутству. Сутність другої функції полягає в управлінні раціональним розподілом фінансових ресурсів, зокрема управлінні розподілом та перерозподілом усіх грошових надходжень, насамперед вируч­ки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Сутність третьої функції полягає у систематичному плануван­ні (бюджетуванні), прогнозуванні та аналізі як абсолютних фі­нансових показників, так і відносних оціночних коефіцієнтів, та у вжитті за результатами такого аналізу невідкладних заходів з фі­нансового оздоровлення підприємства, а при необхідності — рі­шень щодо управління його санацією.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]