Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗХТ-Комплекс.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
6.3 Mб
Скачать

Передмова

Цей навчально-методичний комплекс призначений для студентів заочного та дистанційного навчання хіміко-технологічного профіля, які вивчають дисципліну “Загальна хімічна технологія”.

“Загальну хімічну технологію” викладають студентам , котрі прослухали цикл лекцій фундаментальних хімічних (загальна і неорганічна хімія, органічна, аналітична і фізична хімія) і загально інженерних (теоретична механіка, електротехніка і т. ін.) дисциплін, курс процесів і апаратів хімічних виробництв, а також частину профільних дисциплін , що вивчаються згідно планів за спеціальністю 7.091604-“Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів.”

Вивчення курсу проходить на прикладах добре розроблених

багатотоннажних хімічних виробництв і охоплює найважливіші типи технологічних процесів у відповідності до їх класифікації. Вибір цих виробництв може змінюватись в залежності від профіля спеціаліста, розвитку хімічних виробництв в тому чи іншому регіоні, а також від форми навчання.

Одночасно з курсом лекцій студенти виконують лабораторний практикум і на модельних установках засвоюють навички дослідження і кількісного описання хіміко-технологічних процесів, а також приймають участь в практичних і розрахункових заняттях, де знайомляться з основами проектування хімічних виробництв. Поєднання лекційного матеріалу з лабораторними заняттями дозволяє одержати студенту достатній хіміко-технологічний фундамент для вивчення дисциплін з любої хіміко-технологічної спеціальності.

В результаті вивчення курсу “Загальна хімічна технологія”

студент повинен бути підготовлений до сприймання курсів по спеціальній технології у вибраній галузі і реалізації одержаних знань в практичній діяльності.

Курс “Загальна хімічна технологія” складається з двох частин: I-теоретичні основи хімічної технології; II-застосування закономірностей хімічної технології до інженерного оформлення на прикладах найважливіших виробництв. В I частині розглядаються класифікація хімічних виробництв і хіміко-технологічних процесів, вибір оптимальних умов технологічного режиму хіміко-технологічних процесів (ХТП), що складають хімічне виробництво, при цьому вибір проводиться на основі термодинамічних і кінетичних властивостей фізико-технологічних систем.

Розглядаються також основні вимоги до хімічних реакторів стосовно до типу ХТП. Даються методи розрахунку основних характеристик реактора з урахуванням досягнення максимально можливого перетворення сировини і високої інтенсивності процесу.

Теоретичний матеріал викладений відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Загальна хімічна технологія”, що наведена в комплексі. ” Комплекс містить матеріал для роботи студентів в період сесії і в міжсесійний період (варіанти контрольних і курсових робіт, методичні вказівки до їх виконання). Досвід нашої роботи показав, що рішення задач і розрахунки з хімічної технології підвищує інтерес студентів до предмету, сприяє поглибленню теоретичних знань з курсу і розширює політехнічний кругозір студента.

Курс загальної хімічної технології озброює студентів первісними, але дуже важливими поняттями про те, як закони хімії і інших фундаментальних наук застосовуються для вирішування інженерно-хімічних завдань, відомостями про загальні закономірності управління хімічними реакціями в виробництві. Мета даного курсу –дати ключ до розуміння інженерно-хімічних проблем, познайомити з основними ідеями хімічної технології.

Під час практичної роботи в лабораторії ЗХТ студенти закріплюють знання, отримані на лекціях, здобувають інженерні навички керування типовими хіміко-технологічними процесами на модельному устаткуванні, що відтворює основні умови реального виробництва /сировина, схеми, конструкції реакторів, технологічні режими, методи контролю і т. ін./.

У процесі підготовки до виконання робіт студенти повинні вивчити модельований у лабораторній роботі технологічний процес за літературою, яка рекомендується. Вивчення повинне охоплювати, крім фізико-хімічних основ процесу, також схему експериментальної установки, методи проведення на ній досліджуваного технологічного процесу, його контролю, методику обробки експериментальних результатів і правила техніки безпеки. На лабораторні заняття студенти повинні приходити з підготовленим заздалегідь протоколом лабораторної роботи, що включає /конспективно/ усі зазначені питання.

Після співбесіди з викладачем студенти допускаються до роботи й одержують конкретні завдання /з урахуванням майбутньої спеціальності/. Після виконання експерименту кожен студент самостійно виконує необхідні розрахунки та завершує підготовку звіту по лабораторній роботі.

Експериментальні і розрахункові дані оформляються відповідно до завдання викладача за схемами, що маються в описі до робіт, уключених у комплекс.

Після виконання експериментальної роботи і належного оформлення її результатів /коротких теоретичних відомостей, схеми і короткого опису установки, методики роботи на ній, результатів експериментів і їх обробки / кожен студент повинний здати /захистити/ роботу викладачеві та правильно відповісти на контрольні запитання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.