Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekonomika.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
823.81 Кб
Скачать

1.Предмет економіної теорії

2. Матеріальне виробництво-основа життя людського суспільства. Основні фактори суспільного виробництва.

3.Економіні категорії і закони та їх класифікація

4. Метод економіної теорії та його складові елементи. Економіна теорія та економіна політика.

5.Перші економіні теорії

6.Класина політекономія

7.Марксизм та його основні положення

8.Основні напрями суасної економіної теорії (неокласиний напрямок, монетаризм,інституціоналізм).

9.Кейнсіанська економіна теорія

10.Власність в системі економіних відносин

11. Суб’єкти власності. Типи, форми і види відносин власності

12.Закон України „Про власність”. Основні тенденції розвитку відносин власності на Україні.

13.Роздержавлення і приватизація в Україні. Основні методи і напрями

14. Сутність і критерії економіного прогресу, його рушійні сили і фактори.

15. Науково-техніна революція та її роль в економіному прогресі.

16. Розвиток людини як вирішальний фактор соціально-економіного прогресу.

17.Форми суспільного виробництва. Натуральне та товарне виробництво.

18.Товар і його властивості.

19.Закон вартості і його функції

20.Виникнення та суть грошей

21.Функції грошей. Еволюція грошей у ХХ ст.

22.Закон грошового обігу

23. Інфляція, її суть, приини та соціально-економіні наслідки

24. Ринок, його суть і функції

25.Класина економіна теорія про роль ринку. Невидима рука А. Сміта

26. Змішана економіка як суасна економіна модель соціально-економіного розвитку суспільства. Основні варіанти змішаної економіки.

27. Основні напрямки і клюові проблеми формування ринкової економіки.

28.Структура ринку. Основні види ринку.

29. Інфраструктура ринку. Її сутність та особливості її продукту.

30. Особливості функціонування окремих інститутів ринкової економіки

31. Попит. Крива попиту, закони попиту, фактори опиту та його еластиність.

32. Сутність пропонування. Крива пропонування, закон пропонування, фактори пропонування, еластиність пропонування

33.Закон спадної віддаі та його суть

34.Конкуренція, її суб’єкти та значення для розвитку ринкової економіки.

35. Форми та методи конкурентної боротьби

36. Типи конкуренції (чиста конкуренція, чиста монополія, монополістична конкуренція, олігополія)

37.Причини появи і існування монополій. Форми монополій. Наслідки монопольної економіки

38. Проблема монополізму в Україні. Антимонопольне законодавство.

39.Сутність, принципи і умови підприємницької діяльності.

40. Юридичне оформлення підприємницької діяльності.

41.Підприємство, його організаційно-правові форми.

42. Класифікація підприємств за розмірами. Необхідність підтримки малого підприємництва.

43. Господарські товариства та їх види

44.Акціонерне товариство та його значення для функціонування ринкової економіки.

45.Класики політичної економії та сучасні економісти про капітал. Соціально-економічний зміст капіталу.

46.Виробничі фрнди підприємств. Основні та обігові кошти.

47. Зношення основних фондів та його види

48. Амортизація та її норма. Методи розрахунку амортизації

49.Витрати виробництва та шляхи їх зниження

50. Ціна, її сутність і структура. Прибуток підприємства.

51.Робоча сила як фактор виробництва. Теорії робочої сили

52. Робочас ила як товар. Її вартість. Умови перетворення робочої сили в товар

53. Сутність заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата.

54 Форми і системи заробітної плати. Фактори, що впливають на величину заробітної плати

55. Сімейні доходи,їх джерела та використання.

56. Особливості сільськогосподарського виробництва

57. Еволюція відносин власності на землю. Реформування відносин власності в аграрному секторі України.

58.Земельна рента. Деференційна рента І і ІІ

59. Монопольна земельна рента.

60. Аграрна політика. Проблеми розвитку аграрного сектору в Україні

61. Суть і функції менеджменту. Менеджери.

62.Суть маркетингу. Основні види маркетингової діяльності.

63. Система вимірів результатів суспільного виробництва

64. Валовий внутрішній продукт і валовий національний продукт

65. Методи визначення Валового внутрішнього продукту

66.Чистий національний продукт. Національний дохід

68. Економічний оборот продуктів і доходи*. Споживання, заощадження, Іивестипц. Сучасна західна

69. Циклічність, її причини та механізм. Фази никлу.

70. Структурні кризи в економіці. (Довгі хвилі і а фази). Теорія довгих хвиль М. Кондратьєва.

71. Економічна криза в Україні, її причини та особливості

72. ЛвтицнклгІІІі заходи економічної політнкн держави.

73. Сукупний попит, ного цінові та нешнові фактори.

74. Сукупне пропонування. Вплив цін на сукупне пропонування.

75 Основні теоретичні моделі досигнешш рівноваги. (Ж.Ь.Сен, Дж.Кеннс).

76 Роль держава в мїкроекояоючяом) кругообігу. Основні методі держаного регулювання.

77. Сутність і структура фінансової системи суспільства. Фішшсн і & виде.

78. Бюджетна система. Державний бюджет, його доходи і витрати. Дефіцит державши» бюджету України.

79. Грошова система. Готівковий І безготівковий грошовий обіг.

80. Кредитна система і п структура. Форми кредиту.

81. Банка І банківська система. Функції банків.

82. Зайнятість і її основні форми. Повна І раціональна зайнятість,

83. Сутність І причини безробіття. Безробіття в Україні

84. Сутність синильної о захисту. Межа бідності.

85. Державні інструменти соціального захисту. Досвід розвинених країн і України в організації соціального захисту.

86. Світове господарство. Інтернаціональна вартість. Особливості дп економічних законів.

87. Сучасні організаційно-економічні структури світового господарства.

88. Основні иапрімн, форми і суб'єкти зовиішньо-скономічної діїльності України.

89. Міжнародні економічні відносини та Ь основні форми.

90. Платіжний баланс і ного структура.

91. Основні етапи розвитку міжнародної валютної системи.

92. Ямайська валютна угода.

93. Європейська валютна система І перспектива її розвитку.

94. Конвертоваикть валюти. Валютні курси і валютна політика держави.

95. Валютна політика Національного банку України та її особливості на сучасному етапі,

96. Сутність і причини виникнення глобальних економічних проблем.

1.Предмет економіної теорії

Окремі проблеми економічної теорії (вартість, ціна, гроші, податки та ін.) досліджували у своїх працях ще мислителі Стародавньої Греції — Платон та Арістотель. Саме слово «еко­номіка» походить від грецького «oiconomia» («oicos» — дім, домашнє господарство і «nomos» — закон) і означає «управ­ління господарством».

Економіка як народне господарство має дві сторони вираження: по-перше, як матеріально-натуральне наповнення, по-друге, як сукупність виробничих відносин, що пов'язують процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання суспільного продукту як фази постійного відтворення економіки.

Матеріально-натуральне наповнення економіки виявляється в продуктивних силах, виробничих ресурсах суспільства (рис. 1), що відображають систему відносин "людина — природа". До них належить передусім робоча сила як здібність людини творити в матеріальній та духовній сферах. Особливо важливими її проявами є підприємницькі здібності. Робоча сила втілюється у трудових ресурсах. Це особистий фактор виробництва.

Другою складовою продуктивних сил є уречевлений фактор виробництва, тобто засоби виробництва, які людина використовує в процесі праці, спрямованої на забезпечення своїх матеріальних та духовних потреб.

Засоби виробництва поділяють на предмети і засоби праці. Перші охоплюють предмети, дані природою, та ті, що в процесі праці переробляються чи обробляються з метою одержання готової продукції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]