Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekol_pr.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
525.82 Кб
Скачать

49

Форма № Н – 3. 04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Миколаївський інститут права

Кафедра цивільно-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент НУ «ОЮА»

академік ___________ Ківалов С. В.

_________________________ 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Екологічне право

галузь знань 0304 «Право»

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

Миколаїв – 2013 рік

Робоча програма з «Екологічного права» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 6.030401 «Правознавство»

Розробник: Минькович-Слободяник Олена Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол від «29» серпня 2013 р. № 7

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін …………_______________ І.Г. Оборотов

(підпис)

Проректор

з навчально-виховної роботи

та ОНП у ВСП,

професор Ю. Є. Полянський

методист В. В. Воєводіна

  1. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Галузь знань

0304 Право

Нормативна

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»

Рік підготовки:

3- 4-й

4-5-й

Семестр

6-й, 7-й

8-й, 9-й

Лекції

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

36 год.

8 год.

Практичні, семінарські

36 год.

8 год.

Самостійна робота

36 год.

78 год.

Загальна кількість годин:

90 год.

Вид контролю:

екзамен

екзамен, контрольна робота

Спеціалізація

Форма навчання

Курс

Семестр

Форма контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього аудиторних годин

Курсова робота

Контрольна робота

Самостійна робота

Всього годин

Прокуратури та слідства; Цивільна та господарська юстиція

денна

3-4

6-7-й

екзамен

36

36

54

66

 36

 90

 Прокуратури та слідства; Цивільна та господарська юстиція

 заочна

 5

 9-й

 екзамен

 6

 8

 12

 

 25

 78

 90

 Цивільна та господарська юстиція

 заочна 2

 4

 7-й

 екзамен

 8

 4

 12

 

 9

 88

 100

 Цивільна та господарська юстиція

 вечірня

 3

 6-й

 екзамен

 22

 12

 34

 

 

 56

 90

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

вечірня форма навчання

заочна форма № 2 навчання

Галузь знань

0304 Право

нормативна

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»

Рік підготовки:

3-й

4-й

Семестр

6-й

7-й, 8-й

Лекції

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

22 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Самостійна робота

56 год.

88 год.

Загальна кількість годин:

90 год. 100 год.

Вид контролю:

екзамен

екзамен, контрольна робота

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами чинного екологічного законодавства, ознайомлення із науковими працями з екологічного права і надання майбутнім фахівцям-правознавцям необхідної суми знань щодо застосування положень природоохоронного законодавства в їхній практичній діяльності.

Завданням екологічного права як навчальної дисципліни є формування у студентів еколого-правової свідомості, вміння застосовувати отриманні знання на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

  • історію становлення і розвитку екологічного права в Україні;

  • систему органів, що здійснюють контроль за охороною навколишнього природного середовища;

  • правові засади охорони та правового режиму використання кожного об’єкту екологічного права;

  • особливості юридичної відповідальності за екологічне правопорушення.

вміти:

  • робити аналіз нормативно-правових актів, які регулюють дане коло суспільних відносин;

  • розуміти механізм діяльності органів і установ які здійснюють управління і контроль за охороною навколишнього природного середовища;

  • вміти знайти і визначити недоліки і переваги, які існують в екологічному законодавстві;

  • вміти характеризувати особливості охорони та використання кожного об’єкту екологічного права.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття, предмет, метод, принципи і система екологічного права

Виникнення і історія розвитку екологічного права. Поняття екологічного права. Особливості предмету і методу екологічного права. Структура системи екологічного права.

Тема 2. Джерела екологічного права

Поняття джерел екологічного права і особливості їх класифікації. Конституція як джерело екологічного права. Особливості взаємодії кодифікованих і некодифікованих Законів екологічного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права.

Тема 3. Екологічні правовідносини

Поняття і види екологічних правовідносин. Суб’єкти і об’єкти екологічних правовідносин. Зміст екологічних правовідносин.

Тема 4. Право природокористування

Витоки та формування права природокористування. Поняття і значення права природокористування. Види права природокористування. Класифікація права природокористування. Загальне і спеціальне природокористування.

Тема 5. Правові засади управління в сфері охорони довкілля

Поняття і значення управління в сфері охорони довкілля. Органи державного управління і їх повноваження. Функції управління та їх значення для охорони та захисту довкілля.

Тема 6. Правове забезпечення екологічної безпеки

Поняття і значення екологічної безпеки. Правове регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Особливості екологічної безпеки при поводженні з небезпечними хімічними речовинами. Біологічна безпека як особливий вид екологічної безпеки.

Тема 7. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства (загальні питання).

Поняття і значення юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. Поняття екологічного правопорушення як єдиної підстави юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Тема 8. Правовий режим охорони та використання надр

Надра як об’єкт використання та охорони. Користування надрами. Особливості охорони і захисту надр. Відповідальність за порушення надрового законодавства.

Тема 9. Правовий режим використання та охорони вод

Води як об’єкт екологічного права. Особливості водокористування. Правові заходи щодо охорони і захисту вод. Відповідальність за порушення водного законодавства.

Тема 10. Правовий режим використання та охорони лісів

Ліс як об’єкт правового регулювання. Особливості права власності і права лісокористування. Правові заходи щодо охорони і захисту лісів. Відповідальність за порушення лісового законодавства.

Тема 11. Правовий режим використання та охорони рослинного світу

Рослинний світ як об’єкт правового регулювання. Особливості використання рослинного світу. Зелена книга України. Червона книга України. Біла книга України. Правова охорона рослинного світу. Збереження ботанічних колекцій. Відповідальність за порушення флористичного законодавства.

Тема 12. Правовий режим використання та охорони тваринного світу

Тваринний світ як об’єкт правового регулювання. Право власності на тваринний світ. Особливості використання тваринного світу. Мисливство, полювання і рибальство як основні види використання тваринного світу. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України. Відповідальність за порушення фауністичного законодавства.

Тема 13. Правова охорона атмосферного повітря

Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання. Особливості охорони атмосферного повітря. Стандарти і нормативи в сфері охорони атмосферного повітря. Відповідальність за порушення атмосферо охоронного законодавства.

Тема 14. Правовий режим національної екологічної мережі України

Становлення національної екологічної мережі України, поняття екомережі. Природно-заповідний фонд як об’єкт екологічного права. Класифікація територій ПЗФ. Особливості оголошення території об’єктом ПЗФ. Курортні та лікувально-оздоровчі території як об’єкти екомережі. Підстави і порядок оголошення території курортом. Водно-болотні угіддя як складові екомережі України. Рекреаційні території як об’єкти екологічної мережі України. Буферні зони екомережі. Екокоридори.

Тема 15. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

Поняття зони НЕС. Особливості оголошення території зоною НЕС. Надзвичайний стан. Заходи, що можуть здійснюватись в межах зони НЕС.

Тема 16. Правове регулювання поводження з відходами

Поняття відходів та їх класифікація. Правовий режим відходів і особливості поводження з ними. Юридична відповідальність за порушення законодавства про відходи.

Тема 17. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах, сільському господарстві, промисловості та на транспорті

Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах. Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві. Особливості охорони довкілля в промисловості. Охорона довкілля на транспорті.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Заочна форма № 2

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

с.р.

л

п

с.р.

л

п

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.Поняття, предмет, метод, принципи і система екологічного права

4

2

2

0

4

2

0

2

4

2

0

2

2.Джерела екологічного права

4

2

2

0

4

0

0

4

4

0

0

4

3.Екологічні правовідносини

4

2

0

2

3

0

0

3

5

2

0

3

4.Право природокористування

4

2

2

0

5

2

2

1

4

2

2

0

5.Правові засади управління в сфері охорони довкілля

4

2

2

0

4

0

0

4

4

0

0

4

6.Правове забезпечення екологічної безпеки

4

2

0

2

4

0

0

4

5

0

0

5

7. Економіко- правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища

2

0

0

2

4

0

0

4

4

0

0

4

8. Правове забезпечення оцінки впливу на довкілля та проведення екологічної експертизи

2

0

0

2

4

0

0

4

4

0

0

4

9.Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства (загальні питання)

4

2

0

2

5

0

1

4

5

0

1

4

10. Правові засади охорони та використання земель

2

0

0

2

4

0

0

4

4

0

0

4

11.Правовий режим охорони та використання надр

4

2

2

0

4

0

0

4

4

0

0

4

12.Правовий режим охорони та використання вод

4

2

2

0

4

0

0

4

4

0

0

4

13. Правовий режим використання та охорони лісів

4

2

0

2

4

0

0

4

4

0

0

4

14.Правовий режим використання та охорони рослинного світу

4

2

0

2

4

0

0

4

4

0

0

4

15. Правовий режим використання та охорони тваринного світу

4

2

2

0

5

2

1

2

5

0

1

4

16.Правова охорона атмосферного повітря

4

2

2

0

4

0

0

4

4

0

0

4

17. Правовий режим національної екологічної мережі України

8

4

2

2

4

0

0

4

4

0

0

4

18. Правові засади охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України

2

0

0

2

4

0

0

4

4

0

0

4

19. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

4

2

0

2

2

0

0

2

4

0

0

4

20.Правове регулювання поводження з відходами

4

2

0

2

2

0

0

2

4

2

0

2

21.Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах сільському господарстві, промисловості та на транспорті

4

2

0

2

4

0

0

4

4

0

0

4

22. Правові засади екологічного аудиту

4

0

0

4

2

0

0

2

4

0

0

4

23. Основні засади міжнародного права навколишнього середовища

4

0

0

4

2

0

0

2

4

0

0

4

24. Основи європейського права навколишнього середовища

2

0

0

2

2

0

0

2

4

0

0

4

Усього годин

90

36

18

36

90

6

4

78

100

8

4

88

Назви тем

Кількість годин

Вечірня форма

усього

у тому числі

л

п

с.р.

1

2

3

4

5

1. Поняття, предмет, метод, принципи і система екологічного права

5

2

1

2

2. Джерела екологічного права

5

2

1

2

3. Екологічні правовідносини

4

0

0

4

4. Право природокористування

4

2

2

0

5. Правові засади управління в сфері охорони довкілля

4

2

0

2

6. Правове забезпечення екологічної безпеки

6

2

0

4

7. Економіко- правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища

4

0

0

4

8. Правове забезпечення оцінки впливу на довкілля та проведення екологічної експертизи

4

0

0

4

9. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства (загальні питання)

4

2

2

0

10. Правові засади охорони та використання земель

4

0

0

4

11. Правовий режим охорони та використання надр

6

2

0

4

12. Правовий режим охорони та використання вод

4

0

2

2

13. Правовий режим використання та охорони лісів

4

2

0

2

14. Правовий режим використання та охорони рослинного світу

4

2

0

2

15. Правовий режим використання та охорони тваринного світу

4

2

2

0

16. Правова охорона атмосферного повітря

2

0

0

2

17. Правовий режим національної екологічної мережі України

4

2

2

0

18. Правові засади охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України

2

0

0

2

19. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій

2

0

0

2

20. Правове регулювання поводження з відходами

2

0

0

2

21. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах сільському господарстві, промисловості та на транспорті

4

0

0

4

22. Правові засади екологічного аудиту

2

0

0

2

23. Основні засади міжнародного права навколишнього середовища

2

0

0

2

24. Основи європейського права навколишнього середовища

2

0

0

2

Усього годин

90

22

12

56

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]