Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпора нормальна.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
775.68 Кб
Скачать

1.Предмет політичної економії та її місце в системі економічних наук.

Предмет економічної теорії надзвичайно складний і багато­гранний, так само, як складна, багатогранна і динамічна еконо­мічна життєдіяльність людини. Еко­номічна теорія, вивчаючи реальні економічні процеси, сама пе­ребуває у постійному пошуку і розвитку, предмет її досліджен­ня змінюється й уточнюється. Ось деякі визначення предмету економічної теорія, дані представниками різних шкіл:

– Вчення про закони домашнього господарства, домоводства (Давньогрецькі та давньоримські мислителі)

– Наука про створення, примноження (Меркантилісти, фізіократи, класична політична економія)

— сферу індивідуальних і суспільних дій людей, що найтіснішим чином пов'язана зі створенням і використанням матеріальних основ добробуту(А. Маршалл)

— дії людей у процесі вибору обмежених ресурсів для виробництва різних товарів; (П. Самуельсон)

— вивчення поведінки людей як зв'язку між метою та обмеженістю засобів, що можуть мати альтернативні шляхи застосування; (Дж. Робінсон)

Як бачимо, формування предмета економічної теорії пред­ставники традиційних шкіл пов'язували з примноженням ба­гатства, економічними законами, виробничими відносинами між людьми, а сучасні західні економісти — з проблемами "рід­кісності", "обмеженості ресурсів та ефективності використання їх", "альтернативності вибору" тощо. Економічна теорія — творча наука, яка постійно збагачуєть­ся новими знаннями, предмет її дослідження розширюється й уточнюється. Сучасний розвиток економічної теорії характеризується та­кими рисами:

— різновекторністю наукової творчості, структури й методів пізнання, що допускає множинність і синтез теоретичних кон­цепцій та наукових ідей;

— відмовою від загальнообов'язкових критеріїв істинності та від теорій, що претендують на універсальність;

— взаємовпливом і толерантним змаганням ідей та пізна­вальних підходів, що розширює можливості бачення взаємодо­повнюючих істин у суперечливих міркуваннях;

— впровадженням в економічних дослідженнях нової пер­спективної методології аналізу, заснованої на синергетичному підході.

Узагальнюючи сказане, можна так визначити предмет еко­номічної теорії в політекономічному аспекті.

Економічна теорія це суспільна наука, яка вивчає за­кони розвитку економічних систем, діяльність економіч­них суб'єктів, спрямовану на ефективне господарювання в умовах обмежених ресурсів, з метою задоволення своїх без­межних потреб.

Економічна теорія в широкому розумінні включає такі розді­ли: основи економічної теорії політекономія), мікроекономіка, мезоекономіка, макроекономіка, мегаекономіка.

Отже, ця наука, з одного боку, покликана вивчати реальні факти, з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в економічній системі, з іншого, — давати рекомендації щодо її вдосконалення з метою ефективнішого використання наявних ресурсів і досяг­нення на цій основі вищого рівня задоволення суспільних по­треб. Таким чином, економічна теорія виконує не тільки пізна­вальну, а й прикладну функцію.

Економічна наука – наука суспільна. Це значить, що поряд  з іншими аналогічними науками вона досліджує зв’язки і відносини між людьми та поведінку людини в суспільстві. Разом з тим, на відміну від соціології та філософії, вона розглядає не  суспільство в цілому, а лише сферу його господарського життя, тобто, господарські зв’язки та економічну поведінку людей. Якщо конкретизувати, то економічна теорія займається такими питаннями, як організація і регулювання економіки, ціноутворення та грошові доходи, безробіття та інфляція, бідність та нерівність, надмірні воєнні витрати та забруднення навколишнього  середовища й багатьма іншими проблемами суспільних відносин, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ. Але всі ці питання є відображенням головної економічної проблеми – проблеми отримання достатньої кількості благ за мінімуму виробничих затрат.

Економіка -  це будь-яка діяльність людей, пов’язана з забезпеченням матеріальних умов життя.

Економіка як наукова дисципліна складає цілу систему. В цій системі можна виділити два основні напрямки:

Економічну теорію, яка є загальнотеоретичною базою для усіх економічних наук.

Конкретні економічні науки, які вивчають ті чи інші окремі галузі господарського життя суспільства, наприклад, економіку певної галузі національного господарства, сферу фінансів тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]