Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпора 1-30.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.04.2019
Размер:
253.44 Кб
Скачать
 1. Бізнес-план його призначення та завдання

 2. Планування як функція управління , його принципи та методи

 3. Поняття, функції та методи управління підприємством

 4. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємством

 5. Класифікація підприємств та їх практичне значення

 6. Виробнича структура підприємства

 7. Інтеграційні форми підприємств та організаці

 8. Поняття підприємства, його мета, функції основні завдання

 9. Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання

 10. Оцінка, класифікація та структура основних фондів. Амортизація основних фондів

 11. Показники ефективності використання основних фондів.

 12. Нематеріальні активи. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів

 13. Структура, формування та використання оборотних фондів підприємства

 14. Загальна характеристика та нормування оборотних коштів

 15. Сутність і зміст техніко-технологічної бази виробництва

 16. Персонал підприємства: класифікація, структура. Визначення чисельності персоналу

 17. Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання

 18. Форми та системи оплати праці

 19. Виробничий процес, його характеристика та структура

 20. Виробничий цикл, його характеристика та структура

 21. Класифікація витрат підприємства

 22. Кошторис витрат та калькуляція собівартості готової продукції

 23. Характеристика продукції, її класифікація, номенклатура й асортимент

 24. Поняття, склад та структура інвестицій

 25. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Інвестиційні проекти підприємств та організацій

 26. Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний прогрес, його загальні і пріоритетні напрями

 27. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень

 28. Поняття фінансового результату. Формування та використання прибутку

 29. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства

 30. Характеристика процесу реструктуризації підприємства

 1. Бізнес-план його призначення та завдання

Бізнес-план – письмовий док, в якому викладено суть, напрямки і способи реалізації п-цької ідеї, ох-зовано ринкові, в-чі, орг та фін аспекти майб бізнесу, а також особливості управління ним. Він є дозвільною підставою для зд п-цької діял, необх передум залуч інвестицій. Ф-цї: зовн (ознайомлення зацікавлених із сутністю та еф реаліз нової п-цької ідеї) та вн (відпрацюв с-ми упр реаліз проекту). Конкретні цілі БП: налагодження діл стосунків між п-цем і майб постач, прод, прац; проектування с-ми упр бізнесом; своєчасне передбачення можливих перешкод і проблем на шляху до успіху; форм та розвитко упр якостей п-ця; перевірка життєзд ідеї до її реаліз. Методологія підготовки – три стадії: 1 початкова – опрацювання концепції бізнесу 2 підготовча – форм інф поля, оцінка сильних і слабких стор фірми, формув її місії, цілей, розробка стратегії, альтернатив 3 основна – безпос розробка БП. На зміст і х-р БП вплив цілі, сфера і розмір бізнесу, фін можливості, аудиторія. Типова структура БП – ксерокс.

 1. Планування як функція управління , його принципи та методи

Планування – процес визначення цілей. Воно об’єднує усі стуркт підрозділи п-ва спільною метою, надає усім процесам однонапрямленості і скоординованості, що дає змогу найб повно використовувати рес, якісно і своєчасно виріш завд упр. Принципи пл.: ціле покладання, системність, безперервність, збаланс, оптимальність використ рес, адекватність об’єкта та предмета планування. 5 осн груп цілей: госп-ек (еф в-чої с-ми), вир-технологічна (якість), наук-тех, соц, еколог. Сист – пл. повинне охопл усі сф діяльності п-ваусі тенд, зміни. Принцип без перерв означає підтримку безпер план перспективи, форм і періодичну зміну горизонту планування, взаємопогодж довго- , сер та коротко строк планів. Збаланс – взаємоузгодж між розділами і показниками плану, цілями і рес. Принцип ад пл. щодо об’єкта та ум його діяльності виходить з того, що оск ринк серед зумовлює пост зміну номенкл прод, в-чої структури, тех., тому методи пл., показники, сам процес пл. підлягає пост вдоск. Залежно від тривалості план періоду пл. поділ на перспект і поточне. Довгостр план виражає стратегію розв п-ва, має концептуальний х-р. методи пл. мають бути адекватними зовн ум госп, врах профіль діяльності об’єкта пл. та засоби зб приб, відповідати видовим ознакам плану. Класифікація. Вихідна позиція плану: ресурсний (за можлив) та цільовий (за потребами). Принципи визнач пл. показників: екстраполяційний та інтерполяційний (від мети до показників). Спосіб розрах пл. показників: експер-статист, факторний, нормативний (пл. пок розрах на підставі прогрес норм використ рес). Узгодженість рес і потреб: балансовий (узгодж витрат і надходж рес) і матричний (побудова моделей взаємозв між в-чим підрозділами та показниками). Варіантність планів: одно вар, полівар, ек-мат оптимізації. Форма подання пл. показників: табличний, лін-граф, логіко-структурний.

 1. Поняття, функції та методи управління підприємством

Управління – діял, спрямована на координацію роботи. Ф-ції упр – об’єктивно зумовлені заг напрями або сф діяльності, сук яких забезпечує еф кооперування спільної праці. Ф-цї: 1планування (процес визначення мети діял, передбачення майб розвитку та поєднання колект завдань для одерж результ) 2 організація (розподіл завдань, повноважень і відповідальності між працівниками) 3 мотивація 4 контроль (вимірювання досягнутих резуль, порівняння з запланованим обсягом, за необх – коригування діяльності). Плануванню передує вивчення потреб, зіставлення їх з можливостями і рес, прогнозування. Методи управління – способи впливу на окр прац і труд кол, необх для досягнення цілей фірми. Методи: 1 економічні (реаліз матер інтереси – 2 аспекти: а) загальнодерж рівень: податки, амортиз, мін рівень з\пл, б)фінансув, кредитув, ціноутв, штрафи) 2 соц-психол (реаліз мотиви соц поведінки- творчий х-р праці, мор заохоч) 3 адм-прав чи орг-ні (регламентні і розпорядчі – формування ієр упр і накази). С-ма упр вкл: апарат упр, механізм (засоби, методи), процес і засоби його забезпечення, механізм вдосконалення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]