Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dashenkova-Psihologija-Kh-HNURE-2008-ukr.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.26 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Психологія

Навчальний посібник для студентів

усіх форм навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

науково-методичною

радою університету.

Протокол №3 від 28.11.07

Харків 2008

УДК 159.9

Психологія: Навч. посібник для студентів усіх форм навчання / Упоряд. Н.М. Дашенкова. – Харків: ХНУРЕ, 2008. – 172 с.

Навчальний посібник призначений для студентів усіх спеціальностей і форм навчання. Він відповідає робочій програмі з курсу „Психологія”, який викладається в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

У посібнику розглядаються основи загальної психологiї: предмет, основнi закономiрностi, принципи i структура науки; змiст пiзнавальних процесiв (увага, відчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, уявлення), емоцiйно-мотиваційної сфери (почуття, мотивація), iндивiдуально-психологiчних особливостей особистостi (темперамент, характер, здiбностi); етапи формування та розвитку особистості, найбільш впливові теорії особистості; різноманітні види та засоби спілкування, особливості впливу групи на психологію і поведінку людини.

Теми висвітлені з урахуванням новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної психологічної думки.

Теоретичні питання психології доповнені практичними завданнями.

Рецензент О.А. Бакаленко, канд. філос. наук,

доцент каф. філософії

© Харківський національний університет радіоелектроніки, 2008

ЗМІСТ

ВСТУП 5

1 ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА 6

1.1 Предмет психології 6

1.2 Статус і місце психології серед інших наук 9

1.3 Галузі психології 10

1.4 Відмінності життєвої психології від наукової 12

1.5 Методи психології 14

2 СВІДОМІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ 17

2.1 Уявлення про свідомість та її функції 17

2.2 Самосвідомість та її структура 18

2.3 Стан свідомості 21

3 ПСИХОЛОГІЯ ЕМОЦІЙ 25

3.1 Поняття емоційних станів та їхні види 25

3.2 Фізіологічні основи емоцій 27

3.3 Зовнішні вияви емоцій 29

3.4 Теорії емоцій 30

4 ПСИХОЛОГІЯ СТРЕСУ 33

4.1 Природа стресу 33

4.2 Фактори, що викликають стрес 34

4.3 Способи боротьби зі стресом. Профілактика стресу 40

5 ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 44

5.1 Відчуття (види відчуття, абсолютний та відносний

пороги відчуття) 44

5.2 Властивості та закономірності сприймання 47

5.3 Феномен уваги, його основні властивості 54

5.4 Пам’ять: види, індивідуальні особливості та

деякі прийоми поліпшення пам’яті 58

5.5 Види і процеси мислення 63

6 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ 69

6.1 Темперамент: фізіологічні основи, психологічна

характеристика типів темпераменту 69

6.2 Визначення, структура і типологія характеру 73

6.3 Поняття і види здібностей. Розвиток здібностей 76

7 ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ 82

7.1 Загальне уявлення про особистість 82

7.2 Психодинамічна теорія особистості З. Фройда 82

7.3 Біхевіористична теорія особистості Б.Ф. Скіннера 87

7.4 Когнітивна теорія особистості Дж. Келлі 92

7.5 Гуманістична теорія особистості А. Маслоу 96

7.6 Психічний розвиток особистості Фактори розвитку особистості 102

8 ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ 118

8.1 Спілкування як психологічний процес 148

8.2 Функції спілкування 119

8.3 Вербальна і невербальна комунікація 120

8.4 Спілкування як інтеракція. Види взаємозв'язку

у спільній діяльності 125

8.5 Сумісність та спрацьованість. Соціально-психологічний

клімат 129

9 ПСИХОЛОГІЯ МАЛОЇ ГРУПИ 135

9.1 Визначення малої групи, їх види та структура 135

9.2 Соціальний влив та його феномени 138

9.3 Лідерство та керівництво в малій групі 144

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК 150

Додаток А. Самооцінка особистості 164

Додаток Б. П’ятнадцять кроків до впевненості у собі 166

Додаток В. Методика визначення емпатичних здібностей 168

Додаток Г. Диференціальні шкали емоцій (за К. Ізардом) 170

Додаток Д. Оцінка комунікабельності (за Добровичем) 171

ВСТУП

Даний навчальний посібник рекомендований для студентів усіх спеціальностей і форм навчання ХНУРЕ. Він призначений для отримання студентом знань із загальної психології, до яких належать: предмет, основнi закономiрностi, принципи i структура науки; змiст пiзнавальних процесiв (увага, вiдчуття, сприйняття, пам'ять, мислення, уявлення), емоцiйно-мотиваційної сфери (почуття, мотивація), iндивiдуально-психологiчних особливостей особистостi (темперамент, характер, здiбностi); етапи формування та розвитку особистості, найбільш впливові теорії особистості; різноманітні види та засоби спілкування, особливості впливу групи на психологію і поведінку людини.

Текст посібника забезпечений необхідним методичним апаратом, який може знадобитися студенту під час вивчення дисципліни. В кінці кожного розділу є запитання і завдання для самоконтролю та список рекомендованої для самостійного вивчення літератури.

Наприкінці посібника поміщено психологічний словник-довідник, задачею якого є роз'яснення основних психологічних понять.

Окремі розділи посібника супроводжуються доповненнями, з яких студенти можуть почерпнути уявлення про вираженість у них самих певних психологічних властивостей і вмінь.

Посібник буде цікавим не тільки студентам, які вивчають курс психології, але і всім, хто цікавиться психологією.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.