Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Глазунов Соц сім.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
740.86 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський державний університет

_________________________________________________

С.В.Глазунов соціологія сім’ї

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти

Дніпропетровськ

РВВ ДДУ

2000

ББК 60.550.53

Г 52

Рецензенти:

д-р філос. наук, проф., член-кор. АПН України П.І.Гнатенко

д-р філос. наук, проф. В.А.Полторак

канд. соціол. наук Ю.М.Галустян

Глазунов С.В.

Г 52 Соціологія сім’ї : Навч. посіб. - Д.: РВВ ДДУ,2000. - 140 с.

ISBN

Розкрито предмет соціології сім’ї, відображено основні проблеми, які вивчаються цією наукою: соціально-природне значення шлюбу і сім’ї, детермінація шлюбно-сімейних ролей у системі життєдіяльності індивіда та суспільства, основи утворення шлюбної пари, сексуальна культура та репродуктивна поведінка населення, джерела кризи сучасної сім’ї, питання оптимізації функціонування шлюбу і сім’ї, фамілістичні аспекти соціальної політики та соціальної роботи. Вміщено також короткий термінологічний довідник, необхідний при опрацюванні фахової літератури.

Видання адресується студентам, викладачам соціологічних спеціальностей, психологам, демографам, спеціалістам із соціальної роботи, а також усім, хто цікавиться проблемами шлюбу і сім’ї.

Темплан, 2000, поз. 19.

Isbn © Глазунов с.В., 2000

З М І С Т

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ ШЛЮБУ І СІМ’Ї

5

1.1 Сім’я як соціологічне поняття

5

1.2. Функції і структура сім’ї

8

1.3. Проблеми походження та еволюції шлюбу і сім’ї

12

РОЗДІЛ 2. ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ РОЛІ В СИСТЕМІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ІНДИВІДА ТА СУСПІЛЬСТВА

23

2.1. Релігійне бачення шлюбу, призначення жінки

й чоловіка

23

2.2. Функціоналістські та конфліктологічні шлюбно-сімейні парадигми

29

2.3 Феміністські уявлення про шлюб і сім’ю

37

2.4. Гендерні підходи до визначення жіночих і чоловічих ролей у сім’ї та суспільстві

46

РОЗДІЛ 3. СУСПІЛЬНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ОСНОВИ УТВОРЕННЯ ШЛЮБНОЇ ПАРИ

53

3.1. Етноісторичні аспекти утворення шлюбних пар

53

3.2. Детермінація шлюбної поведінки в сучасному суспільстві

61

РОЗДІЛ 4. СЕКСУАЛЬНА КУЛЬТУРА

ТА РЕПРОДУКТИВНА ПОВЕДІНКА НАСЕЛЕННЯ

76

4.1. Мультифункціональність та полікаузальність сексуальної поведінки людини.

76

4.2. Сексуальна культура в сучасному шлюбі

82

4.3. Соціальні аспекти репродуктивної поведінки

94

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ШЛЮБУ І СІМ’Ї

105

5.1. Соцієтальні та особистісні джерела кризи, дезорганізації сучасної сім’ї

105

5.2. Соціальні аспекти шлюбних розлучень

114

5.3. Фамілістичні аспекти соціальної політики

та соціальної роботи

120

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

131

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

136

ВСТУП

Сім’я відіграє важливу роль у житті суспільства та окремої людини. У сім’ї більшість людей народжується, виростає, виховується. Сім’я, виконує багато функцій, які служать забезпеченню потреб її членів. Шлюбно-сімейний спосіб життя є складною соціально-природною системою, своєрідним мікросвітом, де сплітаються економічні, політичні, ідеологічні, психологічні, фізіологічні та інші сторони людського буття.

Спонтанний хід розвитку цивілізації, зокрема такі його вияви, як індустріалізація, урбанізація, зростання бездуховності в суспільстві тощо, викликають кризові явища в шлюбно-сімейних відносинах. В Україні криза сім’ї, з одного боку, є проявом всесвітнього глобального загострення процесів у шлюбно-родинному способі життя, а з іншого - має свою специфіку, викликану конкретним плином подій у нашому суспільстві. Особливу тривогу викликають спад народжуваності й зростання смертності населення, зменшення кількості укладених шлюбів і зростання кількості розлучень, збільшення позашлюбних народжень та кількості відмов від дітей, підвищення рівня підліткової, дитячої злочинності. Чи може суспільство, держава, окрема людина впливати на ці процеси?

У навчальному посібнику розглядаються питання, пов’язані з походженням та еволюцією шлюбу і сім’ї, інституціональними й особистісними аспектами шлюбно-сімейної поведінки людей, детермінацією шлюбно-родинних ролей, макро- і мікроджерелами кризи сучасної сім’ї, іншими процесами, що так чи інакше впливають на сім’ю, шлюбно-сімейні відносини, демографічну ситуацію в державі, а також можливі заходи у сфері соціальної політики, соціальної роботи, мета яких - сприяти поліпшенню соціального стану населення, опитимізації шлюбно-сімейної поведінки людини. При написанні посібника використовувалися розробки зарубіжних і вітчизняних вчених, а також результати власних соціологічних досліджень.

Процеси, які відбуваються в шлюбно-сімейній сфері, сприймаються людьми неоднозначно. Вивчення літератури, списки якої додаються до кожного розділу та навчального курсу в цілому, сприятиме одержанню читачами неупереджених знань про шлюб і сім’ю. Оскільки в соціології шлюбу і сім’ї використовується специфічна наукова й професійна термінологія, у кінці посібника вміщено короткий термінологічний довідник.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.