Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать

19.Сутність фінансової стійкості підприємства, методичний інструментарій її оцінки.

Концептуальні положення стосовно фін. стійкості підприємства:

 • Фін. стійкість одна з складових оцінки його фін. стану;

 • Ф.ст. – умова забезпечення його фін. рівноваги та фін. безпеки у його довгостроковому періоді.

 • Фін. стійкість підприємства поняття ширше ніж його платоспроможність, яка виступає лише як її ознака.

 1. коеф. фінансової автономії – характеризує питому вагу власного капіталу в загальному обсязі капіталу підприємства(норм. знач. більше 0,5). Співвідношення ВК/Кзагальн.

 2. коеф. покриття боргу – характеризує в скільки разів власний капітал підприємства перевищує його позиковий капітал(норм. знач. менше 1). Співвіднош. ВК/ПК

 3. коеф. фінансової заборгованості – характеризує питому вагу позикового капіталу в загальному обсязі капіталу(менше 0,5-норма). Співвідношу. ПК/Кзагальн.

 4. коеф. фін. залежності – співвідношення позикового та власного капіталу під-ва: ПК/ВК.

 5. коеф. фін. стійкості – показує співвідношення власних і залучених засобів, вкладених в діяльність підприємства. Характеризує здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування. Розрах.:(ВК+ДПК-довгострок. позик. капіт.)/Кзаг.

 6. коеф. довгострокових залучень капіталу(ДПК/(ВК+ДПК),ДЗП-довгострок. позиковий капітал) – Він характеризує структуру капіталу

 7. коеф. структури залучень капіталу(ДПК/ПК,дпк-довгостроковий позиковий капітал,пк-позиковий капітал) –

 8. коеф. кредитної заборгованості(Кредит. заборгов./Коротк. позик. капітал) –

 9. коеф. прострочення кредитної заборгованості(Кредит. заборг. прострочена/Кредит. заборгов.) –

Модель Ковальова:

В залежності від співвідношення обсягу запасів та джерел їх фін-ня виділяють 4 типи фін стійкості

І тип - абсолютна фін стійкість має місце коли обсяг запасів є меншим обсягу ВОК: З<ВОК

ІІ тип – нормальна фін стійкість має місце коли ЧРК<З, але він є меншим нормальних джерел фінансування запасів: ЧРК<З<НДФЗ

ІІІ тип - нестійкий фінансовий стан має місце коли НДФЗ не вистачає для фінансування обсягу запасів

НДФЗ<З

ІV тип – критичний фін стан НДФЗ<З, крім цього на під-ві має місце прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість

20. Сутність ділової активності під-ва, методичний інструментарій її оцінки

Одним з основних елементів фін стану є ділова активність.

Ділова активність характеризується показниками оборотності активів та капіталу.Відображає інтенсивність використання майна та капіталу підприємства, яка має безпосередній вплив на ефективність його функціонування в цілому.

Фінансові коефіцієнти, що характеризують ділову активність підприємства, відображають ефективність основної діяльності, а також напрями використання підприємством своїх активів для отримання доходу.До складу належать показники оборотності активів підпри­ємства, які характеризують, наскільки швидко сформовані активи обертаються у процесі господарської діяльності, та показники оборотності капіталу підприємства, що характеризують, наскільки швидко наявний капітал в цілому та окремі його складові зокрема обертаються у процесі господарської діяльності.

Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів):

Коефіцієнт оборотності активів обчислюється як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості матеріальних запасів і характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства.

Тривалість операційного циклу визначається як сума періоду обороту дебіторської заборгованості (в днях) і періоду обороту виробничих запасів (в днях).

Тривалість фінансового циклу визначається як тривалість операційного циклу мінус період обороту кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.