Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать
 1. Сутність та класифікація власного капіталу підприємства. Позитивні та негативні риси власного капіталу.

Власний капітал (За правом власності) – відображає фінансові кошти під-ва, які належать йому на правах власності і використовується для формування певної частини його активів.

Власний капітал (за бухгалт підходом ) - це частина в активах під-ва яка залишається після вирахування його зобов’язань.

Власний капітал (з точки зору джерел фор-ня ) – відображає власні джерела фін-ня під-ва які без визначення строку повернення внесені його засновниками або залишені ними на під-ві з чистого прибутку.

Склад власного капіталу підприємства: статутний капітал (початковий), пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, вилучений капітал, неоплачений капітал.

- статутний капітал – що є показником, який характеризує розміри і фінансовий стан підприємства. Тобто це сума коштів, що внесені в майно підприємства власниками (учасниками, засновниками).

- пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

- додатковий капітал складається з емісійного доходу, тобто доходу, одержаного від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість; іншого вкладеного капіталу; дооцінки активів; безоплатного одержання необоротних активів; іншого додаткового капіталу. До нього входить:

1. резервний капітал представляє собою суму резервів, який створюється для фінансування незапланованої дія-ті під-ва. Створюється резервний капітал в акціонерному товаристві у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 % статутного капіталу. 2. нерозподілений прибуток — це частина чистого прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам у вигляді дивідендів, формування резервного капіталу, поповнення статутного капіталу та використання на інші потреби.

3. вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії, вилучених товариством у своїх акціонерів.

4. неоплачений капітал — це сума заборгованості власників (акціонерів, учасників) господарських товариств будь-якого типу за внесками до статутного капіталу.

Власний капітал

Позитивні риси:

- простота залучення;

- більш висока здатність генерувати прибуток;

- забезпечення фінансової стійкості розвитку підприємства;

- збереження повного управління і контролю з боку первинних засновників.

Негативні риси:

- обмеження обсягів залучення;

- більш висока вартість залучення в порівнянні з позиковим капіталом;

- стримування зростання показника рентабельності власного капіталу.

4.Сутність та класифікація позикового капіталу підприємства.

Позиковий капітал – це сукупність грошових коштів або інших майнових цінностей, залучених під-вом для фін-ня свого розвитку на умовах строковості, платності повернення та цільового використання.

Склад позикового капіталу:

 1. довгостроковий позиковий капітал

 • довгострокові кредити банків

 • довгострокові кредити й позики небанківських установ

 • інші довгострокові зобов’язання

 1. короткостроковий позиковий капітал

 • короткострокові кредити банків

 • короткострокові кредити й позики небанківських установ

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 • поточні зобов’язання за розрахунками

 • ін. поточні зобов’язання

Позиковий капітал:

позитивні ознаки

 • достатньо широкі можливості обсягів залучення

 • значний позитивний вплив на збільшення активів та зростання обсягів діяльності

негативні ознаки

 • відносна складність залучення

 • зниження фінансової стійкості підприємства і збільшення ризику його неплатоспроможності

Зобов’язання – заборгованість під-ва яка виникає внаслідок минулих подій і погашення якої як очікується призведе до зменшення ресурсів під-ва, що втілють у себе ек вигоду. Класифікація:

За часом виникнення:

 • теперішні зобов’язання

 • майбутні зобов’язання

за формою існування

 • монетарні

 • не монетарні

за характером участі в діяльності підприємства

 • забезпечення

 • поточні зобов’язання

 • довгострокові зобов’язання

 • доходи майбутніх періодів

за видами

 • банківська позика

 • фінансовий лізинг

 • товарн.(комерційний) кредит

 • облігац. позика

 • внутрішні рахунки до нарахування

за джерелами:

 • сформовані з зовнішніх джерел

 • сформовані з внутрішніх джерел

за періодом залучення

 • позикові кошти залучені на довгостроковій основі (понад 1 рік)

 • позикові кошти залучені на короткостроковій основі (до 1 року)

за формою залучення

 • позикові кошти залучені у грошовій формі

 • позикові кошти залучені у формі устаткування

 • позикові кошти у товарній формі

 • позикові кошти залучені в ін.. матеріальних чи нематеріальних формах

за механізмом повернення

 • позикові фінансові ресурси які повертаються в кінці терміну залучення

 • позикові фінансові ресурси які повертаються протягом строку користування

за формою забезпечення

 • небезпечні позикові кошти

 • позикові кошти, забезпечені поручительством або гарантією

 • позикові кошти забезпечені заставою

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.