Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать

10.Сутність та класифікація прибутку підприємства.

Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми. На формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів.

Класифікація прибутку:

 • за характером відображення в обліку:

  • бухгалтерський приб.;

  • економ. приб.;

  • податковий приб.;

Економ. приб. менший за бухгал. На величину внутрішніх поточних витрат, що оцінюються за альтернативною вартістю.

 • за характером д-ті п-ва:

  • приб. від звичайної д-ті;

  • приб. від надзвичайної д-ті;( втрати від стихійного лиха, втрати від техн. Катастроф, інші надзвич доходи)

 • за основним видом господарських операцій п-ва:

  • приб. від реалізації прод.;

  • приб. від позареалізаційних операцій;

 • за основними видами д-ті п-ва:

  • приб. від операційної д-ті;

  • приб. від інвестиційної д-ті;

  • приб. від фін. д-ті;

 • за складом елементів, що формують приб.:

  • маржинальний приб. – співставлення граничного доходу і граничних витрат;

  • валовий приб.

  • чистий приб. – приб, після вирахування обов’язкових платежів;

 • за характером оподаткування:

  • оподатковувананий приб;

  • приб, що не підлягає оподаткуванню;

 • за характером інфляційного очищення:

  • номінальний приб – обчислюється за фактичними цінами;

  • реальний приб –

 • за рівнем достатності формування:

  • низький приб;

  • нормальний;

  • високий;

 • за розміром:

  • можливий – обсяг приб, що може отримати п-во за наявного рівня використання ресурсів;

  • необхідний – обсяг прибутку, який п-во заплановано сформувало для всіх майб. потреб;

  • мінімальний – обсяг прибутку, який відповідає уявленню власників про мінімальну віддачу прибутку на капітал;

 • за періодом формування:

  • приб. минулого року;

  • звітного періоду;

  • планового періоду;

 • за характером використання:

  • приб., що капіталізується;

  • приб., що споживається;

 • за ступенем використання:

  • розподілений – частка чистого приб, розподіленого між різними напрямами (фонд виробничого розвитку, резервний капітал тощо);

  • нерозподілений – додається до величини у балансі «нерозподілений приб» - використовується для подальшого розвитку п-ва;

 • за значенням підсумкового результату:

  • позитивний;

  • негативний (збиток).

11. Системи та методи аналізу фінансових результатів підприємства.

Основними завданнями проведення аналізу фінансових ре­зультатів є:

-отримання всебічної оцінки значень показників фінансових ре­зультатів діяльності підприємства з позицій статичного та динамічно­го підходів;

-визначення позитивних та негативних аспектів у формуванні та використанні фінансових результатів підприємства;

 • виявлення основних напрямів підвищення ефективності фор­мування та використання фінансових результатів діяльності підпри­ємства.

1.Формування інформаційної бази аналізу.Основні ви­моги: достовірності, повнота, релевантність (суттєвості), корисності (ефект від використання інформації має перевищувати витрати на її формування), зрозумілості, своєчасності, регулярності.

Інформаційна база аналізу ФРДП має містити відомості про основні аспекти внутрішньо­го і зовнішнього середовища функціонування підприємства і форму­ватися за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел

2.Аналіз динаміки загального обсягу фін результатів діяльності підприємства. Виявленняосновнихтенденцій у змінізагальнихобсягів доходу та прибутку підприємства порівняно з попереднім перводом.

3 Етапи змін в обсязі доходів та прибутків за джерелами їх формування. Орієнтований на оцінку змін в обсягах доходів та прибут­ків підприємства за окремими складовими (від операційної та фінансо­вої діяльності, від участі в капіталі) та аналіз змін у структурі доходів та прибутків. Метою здійснення є виявлення най­більш вагомих складових доходів та прибутків підприємства.

4 Кількісна оцінка впливу факторів на значення показників ФРДП Метою є виявлення найбільш значущих за рівнем впливу на фі­нансові результати діяльності підприємства факторів та рівня контро-льованості такого впливу підприємством.

5.Оцінка взаємозв'язку фінансових результатів та ефектив­ності ресурсів, що використані для їх отримання. На цьому етапі передбачається статична та динамічна оцінка показників рентабель­ності.

6. Оцінка втрачених можливостей підприємства щодо отри­мання доходів і прибутків.Реалізація цього етапу пов'язана з оцін­кою неявних доходів, витрат та прибутків і є підґрунтям для оцінки резервів покращення фінансових результатів діяльності підприємства. Такими можуть бути: зниження ціни та оптимізація обсягу закупівлі матеріалів та комплектуючих, зниження матеріаломісткості виробницт­ва; підвищення ефективності цінової та збутової політики, системи матеріального стимулювання працівників тощо.

7. Оцінка достатності обсягів отриманих доходів та прибутку підпрства.Такаоцінказдійснюєтьсявцілому по підприємству та у розрізійогоструктурнихпідрозділів і напрямівдіяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.