Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать

17. Сутність фінансового стану підприємства, елементи, що його визначають.

Фін. стан під-ва - це комплексне поняття, яке розкриває результат взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою пок-ків, що відображають рентабельність окремих структурних елементів активів і капіталу а також рівень ефективності їх використання.

Елементи,що визн фін стан – показники фін стійкості,показн ділової активності, пок ліквідності і платоспроможності,ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКОВОСТІ.

Фактори,що впливають на фін стан підпр: Фактори,що сприяють поліпшенню фін стану: Зовн:- сприятлива конюктура товар і фін ринків,зниження темпів інфляції,зростання обсягів пром. Виробн..Внутрішні- зрост обсягів випуску та реал прод, зниження витрато міст виробн. та реал продукції, висока прибутковість діяльн підприємства, висока кредитоздатність та фін стійкість підпр.ФАКТОРИ,що обумовлюють ПОГІршення фін стану: Зовн: економ і політ нестабільність, скороч обсягів пром. Виробн., неритмічність виробн. процесів.

Метою оцінки фін. стану є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним своїх зобов'язань.

Аналіз фін.стану має дві основні мети: оцінити попередню діяльність підприємства та підготувати інформацію, необхідну для подальшого прогнозування його фінансового стану.

Мета аналізу фін. стану досягається шляхом вирішення низки взаємопов'язаних аналітичних завдань, а саме визначення:

=фінансового стану підприємства на момент дослідження;

=тенденцій і закономірностей розвитку підприємства за досліджу­ваний період;

=проблемних місць, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства;

=резервів, які підприємство може використати для поліпшення свого фінансового стану.

Результати оцінювання фінансового стану підприємства вико­ристовують: адміністрація - при прийнятті управлінських рішень; зовнішні щодо підприємства суб'єкти господарювання: банки - щоб визначити кредитоспроможність підприємства; страхові компанії, потенційні інвестори - для оцінювання доцільності інвестицій; про­фесійні учасники фондового ринку - для визначення ціни акцій підприємства тощо.

Основні елементи фін.стану під-:

Фінансова стійкість - це головний компонент загальної стійкості підприємства, який являє собою об'єкт фінансового управління госпо­дарською діяльністю та характеризує такий стан фінансових ресурсів, їх формування, розподіл та використання, що забезпечує пропорційний, збалансований розвиток підприємства при збереженні платоспро­можності та кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику.

Ліквідність активів – це їх здатність перетворюватися у готові засоби платежу без втрати вартості.

Платоспроможність це здатність розраховуватися за своїми поточними зобов’язаннями за допомогою найбільш ліквідних активів (готових засобів платежу),характеризує надійність підприємства, оскільки є характеристикою його фінансового стану і рівня фінансового ризику.

Ділова активність характеризується показниками оборотності активів та капіталу.Відображає інтенсивність використання майна та капіталу підприємства, яка має безпосередній вплив на ефективність його функціонування в цілому.

Рентабельність (прибутковість). Показники рентабельності характеризують здатність підприємства генерувати прибуток у процесі своєї господарської-фінансової діяльності, визначають загальну ефективність використання активів та вкладеного капіталу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.