Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Особл_вик_госп_суд.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.03.2015
Размер:
283.65 Кб
Скачать

Київський національний університет

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Юридичний факультет

Кафедра нотаріального та виконавчого

процесу і адвокатури

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету

з навчальної роботи

__________

«____»____________2013 року

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ УХВАЛ ТА РІШЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

М 1- Процедурні питання виконання ухвал господарських судів

М 2- Проблемні аспекти виконання рішень господарських судів

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»

Київ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості виконання ухвал та рішень господарських судів» М.1: Процедурні питання виконання ухвал господарських судів; М.2:Проблемні аспекти виконання рішень господарських судів» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«19» грудня 2013 року – 14 с.

Розробники: Кучер Тетяна Миколаївна,

кандидат юридичних наук, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури;

Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості виконання ухвал та рішень господарських судів» М.1: Процедурні питання виконання ухвал господарських судів; М.2:Проблемні аспекти виконання рішень господарських судів» затверджена на засіданні кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

Протокол № 4від «19 грудня» 2013 року

Завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

___________ Фурса С.Я.

«19 грудня» 2013 року

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

Протокол № 2/01 від «24» грудня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«24» грудня 2013 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

Протокол №___ від «___» __________ 201_ року

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 201_ року

© Т.М. Кучер, 2013

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Особливості виконання ухвал та рішень господарських судів» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань права з напряму підготовки ДК 009:2010 “Діяльність в сфері права”, спеціальності - 8.03040201 «Правознавство».

Дана дисципліна нормативна за спеціалізацією виконавче право та процес.

Викладається у І семестрі ІІ курсу магістратури в обсязі – 109 год.

(2 кредити ECTS) зокрема: лекції –34 год., практичні - 0 год. семінарські заняття – 17 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 57 год. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни – є вивчення актуальних проблем теорії виконавчого процесу, порядку виконання ухвал та рішень господарських судів, норм господарського процесуального права та виконавчого процесуального права, які цей порядок регламентують.

Завдання – визначаються виробленням у студентів вміння орієнтуватися у сучасних проблемах господарського та виконавчого процесів, навичок аналізу проблем господарського та виконавчого процесів, їхніх причин та пошуку варіантів їх вирішення..

Структура курсу

Навчальна дисципліна включає два модулі, які охоплюють 9 тем. За підсумками вивчення дисципліни передбачається написання модульної контрольної роботи.

Завершується вивчення дисципліни «Особливості виконання ухвал та рішень господарських судів» складанням заліку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теорію виконавчого та господарського процесів, зокрема понятійний апарат, їх стадії, етапи, особливості процедури в залежності від виду правовідносин та їх сутність;

 • процедуру виконання судових рішень господарських судів;

 • особливості виконання певних видів рішень та ухвал господарських судів;

 • структуру господарських судів та органів державної виконавчої служби.

вміти:

 • використовувати набуті знання у практичній діяльності;

 • застосовувати вимоги, які пред’являються до форми, змісту, порядку ухвалення та постановлення процесуальних документів як державним виконавцем, так і особами, які беруть участь у виконавчому провадженні у процесі виконання судових рішень господарських судів;

 • складати процесуальні документи суду, державного виконавця та осіб, які беруть участь у виконавчому проваджені при виконанні рішень та ухвал господарських судів;

 • аналізувати процесуальні документи, складені іншими особами при виконанні рішень і ухвал господарських судів з метою встановлення у них недоліків;

 • вільно володіти державною мовою;

 • грамотно письмово висловлювати власні думки;

 • проводити правороз’яснювальну роботу серед населення.

Місце дисципліни- знання, отримані при вивченні даної дисципліни допоможуть студентам-майбутнім державним виконавцям при здійсненні ними їх професійної діяльності у процесі виконання судових рішень господарських судів.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Даний спецкурс перебуває у тісному зв'язку з такими дисциплінами як: «Рішення як підстави для відкриття виконавчого провадження», «Виконавчий процес», «Процесуальні документи у виконавчому процесі» тощо.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6 - 9. Обов’язковим заліку є написання модульних контрольних робіт.

Оцінювання за формами контролю :

ЗМ1

ЗМ 2

Min. – 10 балів

Max. – 20 бали

Min. – 10 бали

Max. – 20 балів

Усна відповідь

1

5

1

5

Доповнення

0,5

2

0,5

2

Самостійна робота

1

5

1

5

Вирішення задачі

1

5

1

5

Реферат

1

5

1

5

Модульна контрольна робота

1

10

1

10

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум –20 балів для одержання заліку обов’язково відпрацювання через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або шляхом написання реферату на тему, задану викладачем. За 10 днів до початку складання заліку викладач припиняє приймати відпрацювання.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

Лектор може додати ще до 20 балів, до отриманих на практичних заняттях, за рахунок виконання додаткових завдань наданих викладачем студентам.

При простому розрахунку отримаємо:

Змістовний модуль

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

20

40

60

Максимум

40

60

100

При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано


Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.