Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zagalna_psihologiya.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
128.8 Кб
Скачать

Плани семінарських занять

Тема 1. Предмет психологічної науки (4 год.)

Семінар 1.

Теоретичні питання для обговорення:

 1. Психологія як наука. Значення психології.

 2. Предмет психології та її завдання.

 3. Поняття про психіку, основні функції психіки.

 4. Основні форми прояву психіки.

 5. Відображення як універсальна властивість матерії. Система і рівні основних форм відображення. Особливості психічного відображення.

Конспектування та обговорення статті:

Леонтьев А.Н. Понятие отражения и его значение для психологии. // Хрестоматия по психологии. / Под ред. А.В.Петровского. - М.: Просвещение, 1978. - С. 53-61.

Теми доповідей та рефератів:

Наукова і життєва психологія.

Предмет психології.

Семінар 2.

Теоретичні питання для обговорення:

1. Рефлекторна природа психічного.

2. Мозок і психіка. Взаємозв’язок фізіологічного і психічного.

3. Вчення І.П. Павлова про дві сигнальні системи і його значення для психології.

Конспектування та обговорення статей:

 1. Лурия А.Р. Мозг и психика // Хрестоматия по психологии. / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1978. - С. 134-143.

 2. Вулдридж Д. Механизмы мозга // Хрестоматия по психологии. / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1978. - С. 143-152.

Теми доповідей та рефератів:

Значення психологічної науки для практики.

Психологія і навчально-виховний процес.

Психологічні задачі до теми:

№ 1-12 // Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С.Мерліна. – К.: Вища школа, 1977. – С. 11-15.

Додаткова література до теми:

 1. Ананьев Б.Г. Избр. психол. тр.: В 2 т. – М.: Педагогика, 1980. – Т.1. – 232 с.; Т. 2. – 288 с.

 2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – Л.: ЛГУ, 1977. - С. 5-16, 39-48.

 3. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 149 с.

 4. Гальперин П.Я. О предмете психологи. // Вопросы психологии.- 2002.- № 5. - С. 4-13.

 5. Гинецинский В.И. Предмет психологии. – М.: Логос, 1994. – 214 с.

 6. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1988. – 320 с.

 7. Джемс У. Психология. – М.: Педагогика, 1991. – 367 с.

 8. Костюк Г.С. Избр. психол. тр. – М.: Педагогика, 1988. – 304 с.

 9. Татенко В.О. Ще раз про предмет психологічної науки. // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 6.- С. 6-8.

 10. Чуприкова С. Г. Психика и предмет психологии в свете достижений современной нейронауки. // Вопросы психологии.- 2004.- № 2.- С. 104-118.

Тема 2. Психологія як система знань (6 год.)

Семінар 3.

Теоретичні питання для обговорення:

 1. Основні категорії і поняття психології.

 2. Основні принципи психології.

 3. Основні галузі психологічних знань.

 4. Місце психології в системі наук. Зв’язок психології з іншими науками.

Конспектування та обговорення статей:

1) Ж. Пиаже. Психология, междисциплинарные связи и система наук // Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1978. - С. 75-82.

2) Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии // Хрестоматия по психологии. / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1978. - С. 34-42.

Теми доповідей та рефератів:

Психологія сьогодні і завтра.

Психологія в системі наук.

Семінар 4.

Теоретичні питання для обговорення:

 1. Поняття про методи та методики дослідження в психології. Взаємозв’язок методології, методів і методик досліджень.

 2. Класифікація методів психологічного дослідження

 3. Характеристика основних емпіричних методів дослідження:

 • спостереження, його види, вимоги до організації і проведення;

 • експеримент, його види, вимоги до організації і проведення.

 1. Характеристика допоміжних методів психологічного дослідження: тести, бесіда, інтерв’ю, анкета, соціометрія, аналіз продуктів діяльності, близнюковий метод, біографічний метод, моделювання тощо.

 1. Організація і принципи побудови психологічного дослідження:

 • загальна структура та етапи психологічного дослідження;

 • вимоги до побудови і використання методів психології.

Конспектування та обговорення статей:

1) Максименко С.Д. Методи дослідження особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. - №7. - С. 1-8.

2) Максименко С.Д. Методи дослідження: спостереження // Психологічна газета. - 2004. - №1. - С. 4-7.

Теми доповідей та рефератів:

Самоспостереження в психології.

Можливості психологічного експерименту.

Тести в психології.

Семінар 5.

Теоретичні питання для обговорення:

 1. Етапи становлення психології як науки: міфологічний, філософський і науковий.

 2. Напрями психології у ХХ ст.: гештальтпсихологія, біхевіоризм, психоаналіз, генетична психологія, когнітивна психологія, гуманістична психологія, діяльнісний підхід.

 3. Історія психологічної думки на Україні.

Конспектування та обговорення статті:

Губко А.Т. Роль Киево-Могилянской академии в зарождении психологической науки на Украине // Вопросы психологии. – 1980. - № 1. – С. 82-93.

Теми доповідей та рефератів:

Історія психологічної думки в Україні. Дохристиянські часи.

Розвиток психологічної думки в Україні наприкінці ХVIII – на початку XX ст.

Тенденції розвитку психологічної думки після жовтневого перевороту 1917 р.

Харківська школа (1917-1941).

Психологічна думка в повоєнні роки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]