Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ZVIT_2_INF.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
356.86 Кб
Скачать

21

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................2

1. Організаційно - правова характеристика Головного фінансового управління Вінницької облдержадміністрації …..………………….....… 4

 1. Повноваження відділів головного фінансового управління облдержадміністрації …………………………………… 11

 2. Процес складання, розгляду і затвердження бюджету………………..22

 3. Склад та планування доходів бюджету, та його аналіз………….…....34

 4. Планування видатків та їх аналіз……………………………………….41

 5. Особливості виконання бюджетів міст районного значення, сіл і селищ…………………………………………………………………..... 46

 6. Боргова політика та управління боргом……………………………….50

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Фінансове управління (далі - Управління) є самостійним

структурним підрозділом Міністерства фінансів України (далі -

Міністерство), діяльність якого спрямовується і координується

заступником Міністра згідно з розподілом функціональних

повноважень.

Управління забезпечує здійснення повноважень головного

розпорядника бюджетних коштів, фінансове забезпечення діяльності і

організацію бухгалтерського обліку та звітності в Міністерстві та

установах і організаціях, що входять до сфери управління

Міністерства.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією

( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,

Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство

( 1081/99 ), наказами Міністерства, а також Положенням про Головне фінансове управління.

Головне фінансове управління має наступну структуру, яка показана в додатку 1.

Ця структура має наступний вигляд, очолює Головне фінансове управління його начальник. Він в свою чергу має двох заступників, один з них очолює: Управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери та управління фінансів невиробничої сфери. До управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери входить два відділи: це відділ доходів та економічного аналізу і відділ фінансів галузей виробничої сфери. До управління фінансів невиробничої сфери входить три відділи: відділ фінансів соціально-культурної сфери; відділ фінансів соціального захисту населення; відділ фінансів місцевих органів влади і управління.

Другий заступник є начальником бюджетного управління до якого входить два відділи: це відділ зведеного бюджету та між бюджетних відносин та відділ аналізу і контролю виконання місцевих бюджетів.

Також напряму начальнику Головного фінансового управління підпорядковується Управління фінансового, інформаційного та кадрового забезпечення. До нього входить чотири відділи: відділ бухгалтерського обліку та звітності; відділ комп’ютерного забезпечення; відділ кадрової та організаційної роботи та відділ господарського забезпечення.

Моїм завданням на практиці є поглиблення знань навчальних предметів, формування навичок за обраною спеціальністю і об’єднання теоретичного навчання з практичною діяльністю.

Набуття професійних умінь за спеціальністю, закріплення, розширення і систематизація знань, одержаних при оволодінні спеціальними предметами на основі вивчення діяльності конкретного фінансового органу, вивчення основ організаційної діяльності в умовах трудового колективу.

Джерелами інформації є нормативно-правова база; Накази Державного казначейства України; Постанови Кабінету Міністрів України; Укази Президента.

Об’єктом дослідження є бюджет Вінницької області.

1.Організаційно - правова характеристика Головного фінансового управління Вінницької облдержадміністрації

Головне фінансове управління Вінницької обласної державної адміністрації знаходиться за адресою 21100 м . Вінниця, Ленінський район , Хмельницьке шосе 7.

Головне фінансове управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. Управління у своїй діяльності взаємодіє з органами законодавчої і виконавчої влади, національним і комерційними банками України, іншими учасниками бюджетного процесу та фінансовими інституціями.

Діяльність управління фінансується за рахунок коштів державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань визначає голова обласної держадміністрації. Кошторис та штатний розпис управління затверджує голова обласної держадміністрації.

Основними завданнями управління є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики в області;

 • складання рахунків до бюджету і подання на розгляд облдержадміністрації;

 • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в області;

 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

 • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

 • здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних коштів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту обласного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд облдержадміністрації;

5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів області, аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;

6) організовує роботу, пов’язану із складанням проекту обласного бюджету, за дорученням голови обласної держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами обласної, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного значення матеріалів для підготовки проектів обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву обласної державної адміністрації;

7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8) здійснює у процесі виконання обласного бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів обласного бюджету;

9) організовує виконання обласного бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечує надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10) зводить показники бюджетів, що входять до бюджету області та подає їх у встановлені терміни до Мінфіну;

11) забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

12) складає розпис доходів і видатків обласного бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки обласного бюджету з держаним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення;

13) здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням обласного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

14) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;ї

15) розглядає баланси і звіти про виконання обласного бюджету та інші фінансові звіти, подані управлінням Державного казначейства у Вінницькій області;

16) інформує керівництво обласної держадміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає їй річний та квартальний звіт про виконання обласного бюджету;

17) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

18) проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до відповідних бюджетів, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

19) проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки області, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

20) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу області;

21) вивчає разом з установами Національного банку питання грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;

22) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;

23) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури відповідних місцевих держадміністрацій, готує пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати праці, витрат на утримання місцевих держадміністрацій та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

24) аналізує діяльність фінансових управлінь районних, та фінансових управлінь виконавчих органів рад міст обласного значення і подає пропозиції щодо її вдосконалення;

25) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

26) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників головного фінансового управління;

27) готує та подає обласній раді офіційній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету.

Управління має право:

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, районних держадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, територіальних органів Державного казначейства, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту обласного бюджету та аналізу його виконання;

- в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органами державної податкової служби, органами державної контрольно-ревізійної служби та територіальними органами Державного казначейства.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Державним секретарем Мінфіну. Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Мінфіном.

Положення про головне фінансове управління облдержадміністрації, яким він керується у своїй роботі, було затверджено 18.04.2003 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1204 « Про затвердження типових положень про головне фінансове управління обласної ,Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації , про фінансове управління районної , районні у м. Києві та фінансовий відділ районної м. Севастополі державної адміністрації »

Самим основним нормативним актом фінансового управління є «Бюджетний Кодекс» в якому закладена основа його роботи. В кодексі присвячено цілий розділ місцевим бюджетам, а саме подано склад доходів та видатків різних місцевих рівнів, розписано весь бюджетний процес(складання, розгляду, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів).Районне фінансове управління керується і розділом 4 бюджетного кодексу „Між бюджетні відносини”, тому що бюджет району тісно пов’язаний з бюджетами різних рівнів та являється дотаційним.

Також одним з головних нормативних актів є

 • Щорічний Закон України „Про державний бюджет на відповідний рік” в якому подані зведені показники, зокрема трансферти, які отримують місцеві бюджети.

 • Закони України „Про плату за землю”

 • ЗУ” Про місцеві податки і збору”,

 • ЗУ„Про податки з доходів фізичних осіб” ,

 • ЗУ„Про фіксований сільськогосподарський податок”

 • Постанови КМ ВІД 5 вересня №195 „Формула розподілу обсягу між бюджетних трансфертів між державним і місцевим бюджетами ”

 • Постанова КМУ від 28 02 2000 р. №419 Про затвердження порядку подання фінансової звітності ( із змінами ) від 28 02 2002 р. №228 Про затвердження порядку складу, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ” ( із змінами )

Другорядними документами, якими керується фінансове управління є положення, постанови, накази, розпорядження вищих органів влади (Додаток 1) Щоденно фінансове управління отримує листи електронною поштою від Головного фінансового управління. В цих листах можуть міститися постанови Кабінету Міністрів України. Також можуть подаватися зміни до кошторисів бюджетних установ, форм звітності, строків її подання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.