Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

V.Tesluk_EMK__2_NUBIP

.pdf
Скачиваний:
32
Добавлен:
08.06.2015
Размер:
437.65 Кб
Скачать

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра педагогіки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан педагогічного факультету

_______________ Р. О. Тарасенко

“____” ________________ 2010 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

для підготовки фахівців напряму 0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності 8.000005“Педагогіка вищої школи”

КИЇВ-2010

1

 

ЗМІСТ

 

 

 

1.

Програма навчальної дисципліни

 

 

 

 

2.

Робоча програма навчальної дисципліни

 

 

 

 

3.

Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з

 

 

дисциплінами спеціальності

 

 

 

 

4.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

 

 

 

 

5.

Календарний тематичний план викладання дисципліни

 

 

 

 

6.

Критерії оцінки знань студентів

 

 

 

 

7.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

 

 

 

8.

Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів

 

 

 

 

9.

Конспекти лекцій

 

 

 

 

10.

Навчально-методична література з дисципліни

 

 

 

 

11.

Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми

 

 

навчання

 

2

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра педагогіки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан педагогічного факультету

_______________ Р. О. Тарасенко

“____” ________________ 2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

для підготовки фахівців напряму 0101 “Педагогічна освіта” зі спеціальності 8.000005“Педагогіка вищої школи”

КИЇВ-2010

3

Робочу програму навчальної дисципліни „Основи педагогічної майстерності” складено доцентом кафедри педагогіки Теслюк В.М. на основі навчальної програми, обговорено та схвалено на засіданні кафедри педагогіки від

______2010 р., протокол № ___

Завідувач кафедри педагогіки,

 

доктор педагогічних наук, професор

Лузан П.Г.

Робочу програму навчальної дисципліни „Основи педагогічної майстерності” розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради педагогічного факультету від _____ 2010 р., протокол № ____.

Голова вченої ради,

 

декан педагогічного факультету

Тарасенко Р.О.

Укладач: Теслюк В.М., кандидат

психологічних наук, доцент

кафедри педагогіки

 

4

Пояснювальна записка

Починаючи з 1998 р. вітчизняні вищі навчальні заклади розпочали підготовку викладачів для системи вищої освіти. Нині підготовку магістрів за спеціальністю специфічних категорій 8.000005 ”Педагогіка вищої школи” здійснюють 22 вищих навчальних заклади, присвоюючи випускникам кваліфікацію 231 ”Викладач університетів та вищих навчальних закладів”. Випускники-магістри цієї спеціальності щорічно поповнюють склад педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, зокрема аграрних. Це є природний шлях організації підготовки викладачів вищої школи на науковій основі, напрямом розв’язання проблеми підготовленості сучасного викладача до ефективного здійснення саме педагогічної діяльності.

Національний університет біоресурсів і природокористування України має у своїй структурі єдиний в Україні педагогічний факультет, на якому здійснюється підготовка майбутніх соціальних педагогів та викладачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

Однією з провідних навчальних дисциплін, спрямованих на оволодіння майбутніми викладачами технологією педагогічної взаємодії, є курс ”Основи педагогічної майстерності”. Оволодіння магістрантом змістом цього курсу забезпечує формування умінь навчальної, методичної, виховної роботи, сприяє вихованню комплексу психологічних якостей – педагогічної рефлексії, педагогічної імпровізації, педагогічного цілепокладання тощо.

5

СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”

Курс: 5

Напрям,

Характеристика

(підготовка магістрів)

спеціальність,

навчальної

 

освітньо-

дисципліни

Форма навчання:

кваліфікаційний рівень

 

(очна (денна))

 

 

Кількість кредитів,

 

Нормативна (за вибором)

відповідних ЕСТS: 3

01.01.

Рік підготовки: 5.

 

„Педагогічна освіта”

Змістових модулів: 3

8.000005

Семестр: 9.

Аудиторна робота

 

“Педагогіка вищої школи”

Загальна кількість годин: 108

 

• лекційні заняття:

 

магістр

18 годин

Тижневих годин: 2

 

• семінарські заняття:

 

 

18 годин

 

 

• практичні заняття: 0

 

 

• лабораторні заняття: 0

 

 

Самостійна робота студента

 

 

72 годин

 

 

Індивідуальна робота

 

 

ІНДЗ

 

 

Вид підсумкового контролю:

 

 

залік

 

 

 

6

МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”

 

Змістовий модуль

 

 

Тема

 

 

Назва

 

 

Назва

 

 

з/п

з/п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Сутність педагогічної діяльності

 

 

 

 

викладача

 

 

 

 

1

Педагогічна майстерність

1.2.

Педагогічна майстерність викладача та

викладача

 

її елементи

 

 

 

 

 

1.3.

Педагогічна майстерність як мистецька

 

 

 

 

 

дія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Зміст педагогічного спілкування

 

 

Майстерність

2.2.

Структура та стиль педагогічного

 

 

 

спілкування

 

 

 

 

2

педагогічного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Комунікативна,

перцептивна

та

 

спілкування

 

 

 

інтерактивна

 

сторони

педагогічного

 

 

 

спілкування

 

 

 

 

 

 

3.1

Проблеми

взаємодії

викладача

та

 

 

 

аудиторії

 

 

 

 

 

Взаємодія викладача та

 

 

 

 

 

 

3

3.2

Культура мови педагога

 

 

аудиторії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Техніка мовлення викладача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи педагогічної майстерності

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

Тема. 1.1. Сутність педагогічної діяльності викладача.

Суспільна значущість професії викладача, її функції. Обов'язки викладача, його професійні функції. Поняття педагогічної діяльності, її структура. Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність. Особливості педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу.

Тема 1.2. Педагогічна майстерність викладача та її елементи.

Педагогічна майстерність викладача та ступені її розвитку. Провідні складові педагогічної майстерності: педагогічна спрямованість особистості вчителя, професійне знання, здібності до педагогічної діяльності, педагогічна техніка. Педагогічні здібності та уміння. Педагогічна техніка викладача. Самовдосконалення викладача.

Тема 1.3. Педагогічна майстерність, як мистецька дія.

Педагогіка і мистецтво. Принципи ”Системи Станіславського”. Спільне та відмінне в діяльності актора і педагога.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

Тема 2.1. Зміст педагогічного спілкування.

Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції, види. Педагогічне спілкування як діалог. Контакт у педагогічному діалозі.

Тема 2.2. Структура та стиль педагогічного спілкування.

Структура педагогічного спілкування. Стиль педагогічного спілкування. Конфлікт у педагогічній взаємодії.

Тема 2.3. Комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони педагогічного спілкування.

Характеристика перцептивної сторони педагогічного спілкування. Увага й уява викладача. Способи комунікативного впливу: переконування і навіювання. Загальна характеристика переконування. Загальна характеристика навіювання. Взаємозв’язок переконування і навіювання як способів педагогічного впливу. Стратегії взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента педагогічної взаємодії.

8

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА ТА АУДИТОРІЇ

Тема 3.1. Проблеми взаємодії викладача та аудиторії.

Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії викладача та аудиторії. Об’єктивні перешкоди контакту викладача й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії.

Тема 3.2. Культура мови педагога.

Поняття та загальні ознаки мовної культури викладача. Мовна норма.

Як навчитися точності висловлювання? Образність мови: поняття, зміст, роль, засоби створення образності. Троп і його види: порівняння, епітет, метафора, алегорія, іронія, гіпербола, уособлення. Стилістичні фігури: інверсія, антитеза, градація, анафора та інші спеціальні синтаксичні прийоми.

Тема 3.3. Техніка мовлення викладача.

Поняття й категорії техніки мовлення. Дикція. Інтонація. Інтонаційно-виразні засоби мовлення. Мовні ноти.

9

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

„Основи педагогічної майстерності”

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

Практичне заняття № 1.1. Сутність педагогічної діяльності викладача.

План.

1.Суспільна значущість професії викладача, її функції.

2.Обов'язки викладача, його професійні функції.

3.Поняття педагогічної діяльності, її структура.

4.Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність.

5.Особливості педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу.

Список рекомендованої літератури

1.Педагогічна майстерність : Підручник/ І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. І.А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К. : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

2.Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. — К., 1997. — С. 257.

3.Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология /

А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. — М., 2000. - С. 234-235.

4.Скотт Д. Г. Конфликты, пути их преодоления. — К., 1991. — С. 115—

130.

Практичне заняття № 1.2. Педагогічна майстерність викладача та її елементи.

План.

1.Педагогічна майстерність викладача та ступені її розвитку.

2.Провідні складові педагогічної майстерності: педагогічна спрямованість особистості вчителя, професійне знання, здібності до педагогічної діяльності, педагогічна техніка.

3.Педагогічні здібності та уміння.

4.Педагогічна техніка викладача.

5.Самовдосконалення викладача.

Список рекомендованої літератури 1. Педагогічна майстерність : Підручник/ І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко,

І.Ф. Кривонос [та ін.] ; за ред. І.А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К. : СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с.

2.Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. — К., 1997. — С. 257.

3.Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология /

А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. — М., 2000. - С. 234-235.

10

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]