Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
все про філологічний.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.02 Mб
Скачать

3)Звонська Л.Л. Латинська мова: Підручник для вузів. – К.: Книга, 2003.

4)Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості: Словник. – К.: Вища школа, 1994.

5)Литвинов В.Д., Скорина Л.П. 500 крилатих висловів. – К., 1993.

6)Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. – СПб., 1998.

7)Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів’я і приказки. – К., 1989.

8)Шведов С.А. Словообразование в латинском языке. – Х., 2004.

1. Назва: Сучасна українська літературна мова: Вступ. Лексикологія. Фразеологія.

2.Лектор:Хомік Олена Євгенівна, доцент.

3.Статус: нормативний.

4.Курс, семестр: І курс, 1-ий семестр.

5. Кількість кредитів – 2,5, обсяг курсу: 110 год, з них 36 лекційних годин, 18 – практичних годин, 56 – самостійна робота студента.

6.Попередні умови вивчення: немає.

7.Опис (зміст, цілі, структура): мета курсу: на рівні здобутків сучасної мовознавчої науки

дати студентам основні відомості про лексичну

та фразеологічну системи

української

літературної мови щодо системних зв’язків у них,

походження лексичних і фразеологічних

одиниць, їх семантики, стилістичних властивостей,

сфери уживання, допомогти

їм набути

необхідних навичок виявляти, класифікувати і правильно аналізувати мовні явища, наявні в лексиці та фразеології, розуміти закони їх розвитку і функціонування в мові.

8.Форми навчання: лекційні та практичні заняття.

9.Форми організації контролю знань, система оцінювання: залік (недиференційований).

10.Навчально-методичне забезпечення: підручники, наукова література, конспект.

11. Мова викладання: українська.

12. Список рекомендованої літератури:

Обов’язкова

1.Бурлака Т.К., Горпинич В.О., Дудик П.С. Українська мова. – Ч.1. – К., 1993.

2.Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. – К.,

1999.

3.Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К., 1987.

4.Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Т.1. –

К.: Вища школа, 1972. – 402 с.

5.Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. /За заг. ред. акад. І.К. Білодіда. – К., 1973. – Лексика і фразеологія. – 1973.

6.Сучасна українська літературна мова /А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, Н.І.

Тоцька, І.М. Удзиган; За ред. А.П. Грищенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1997. 7. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я. Плющ. – К., 1994.

8.Сучасна українська мова: Підручник /О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-е вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.

Додаткова

1.Блик О.П. Практикум з української мови. – К., 1970.

2.Брицина О.І. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ. – К., 1977.

3.Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс з української мови: Навчальний посібник. – К., 1993.

4.Культура мови на щодень /Н.Я. Дзюбишина -Мельник, Н.С.Дужик, С.Я.Єрмоленко та ін. – К., 2000.

5.Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова: Практикум. – К., 1990..

Словники

1. Ганич Д.Г., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985. –

2.Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001

3.Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. – К., 1995..

4.Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка: В 4 -х т. /Собр. ред. ж -ла «Киевская старина»; Ред. с добавл. собств. материалов Б.Д.Гринченко. – К., 1907-1909.

5.Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

6.Деркач П.К. Короткий словник синонімів української мови /Передм. Л. Полюги – 2-е вид. фототип. – Львів; Краків; Париж, 1993.

7. Етимологічний словник української мови: У семи томах. – К. – Т.1. – 1982. Т.2. – 1985. Т.3. – 1989.

8.Калашник В.С., Колоїз Ж.В. Словник фразеологічних антонімів української мови. –

Х., 2001.

9.Коломієць М.П. Словник фразеологічних синонімів /За ред. В.О.Винника. – К., 1983..

10.Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз /За ред. М.М. Пилинського. – К., 1985.

11.Морозов С.М., Шкарапута Л.М. Словник іншомовних слів. – К., 2000.

12.Новий тлумачний словник української мови: 42000 сл.: В 4-х т. – К., 1998.

13.Олійник І.С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. – Х., 1977..

14.Полюга Л.М. Словник антонімів української мови /За ред. Л.С.Паламарчука. – 2-е вид., доп. і випр. – К., 1999.

15.Словник античної міфології. – К., 1989.

16.Словник іншомовних слів /За ред. О.С. Мельничука. – К., 1985.

17.Словник труднощів української мови /За ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.

18.Словник української мови: В 11 -ти т. /Ред. колегія: акад. АН УРСР І.К. Білодід (голова) та ін. – К., 1970 – 1980.

19.Тлумачний словник української мови /За ред. проф. В.С. Калашника. – Х., 2002.

20. Українські приказки, прислів’я і таке інше: Зб. О.В. Марковича та ін. /Укл. М. Номис.

– К., 1993.

21.Фразеологічний словник української мови /АН України, Ін-т української мови; /Укл. В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк та ін. – К., 1993.

23.Цимбалюк Ю.В., Краківська Г.О. Крилаті латинські вислови. – К., 1976.

Назва: Сучасна українська мова: фонетика

2.Викладач –Хомік Олена Юріївна, доцент.

3.Статус: нормативний.

4.Курс, семестр: І курс, 2-й семестр.

5.Обсяг курсу: кількість кредитів – 3, усього годин – 88, лекційних – 16 год., практичних – 16 год., самостійна робота.–56 год.

6.Попередні умови для вивчення: курс “Вступ до мовознавства”.

7.Курс фонетики сучасної української мови передбачає загальне знайомство студентів із характеристикою фонем, із звуковими змінами у мовному потоці (акомодація, асиміляція, дисиміляція, чергування, спрощення, подовження, протеза, епентеза, метатеза). Наголошення, практичний складоподіл, інтонація теж увіходить до плану цього курсу. Студенти засвоюють теоретичний матеріал, виробляють практичні навички фонетико-фонологічної транскрипції та фонетичного аналізу курсу

8.Форми навчання: лекційні та практичні заняття

9.Форма контролю – залік (недиференційований)

10.Навчально-методичне забезпечення: підручники, навчально-методичні посібники, збірники вправ і завдань, конспекти лекцій.

11.Мова викладання – українська.

12.Список рекомендованої літератури:

5)Сучасна українська літературна мова/ За ред. І. Білодіда: Вступ. Фонетика. – К., 1969;

6)Сучасна українська літературна мова: Підручник для вузів. – К., 2002;

4)Сучасна українська мова: Підручник для гуманітарних вузів. – К., 2001;

4)Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи. – К., 1995;

5)Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник для вузів.– К., 2000.

1.Назва: Історія давньогрецької літератури.

2.Лектор:Кравець Олена Миколаївна, старший викладач.

3.Статус: нормативний.

4.Курс: 1,2 семестри.

5.Академічні години: 76 годин.

6.Попередні умови для вивчення: курси “Грецька міфологія”, “Історія давньої Греції та Риму”.

7.Опис: Курс історії давньогрецької літератури передбачає вивчення специфіки творчості античних авторів та їх творів. Ознайомлення з особливостями впливу античної літератури на формування всієї духовної культури європейських країн.

8.Форми навчання: лекційні, практичні заняття.

9.Форми організації контролю знань, система оцінювання: усний екзамен (чотирибальна система – “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

10.Навчально-методичне забезпечення: Радциг С.И. История древнегреческой литературы. –

М., 1969.

11.Мова викладання: українська.

12.Список рекомендованої літератури:

1.Лосев А.Ф. Античная литература (под ред. Тахо-Годи А.А.) – 4 изд. – М., 1986.

2.Тронський І.М. Історія античної літератури. – К., 1959.

3.Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К., 2001.

4.Боннар А. Греческая цивилизация. – М., 1992.

1.Назва: Вступ до мовознавства

2.Лектор: Кравчук Ігор Степанович, доцент.

3.Статус: нормативний.

4.Курс, семестр: І курс, 2-й семестр.

5.Кількість кредитів – 4, академічні години загальні та за видами занять і самостійна робота: Обсяг курсу – 144 години, із них 32 лекційні, 32 практичні, 80 самостійна робота.

6.Попередні умови вивчення: не потрібні.

7.Опис (зміст, цілі, структура): Курс знайомить студентів з основними поняттями й термінами сучасного мовознавства, знання яких є необхідним для вивчення будь-якої мови як системи. тим самим курс є за гальним теоретичним вступом до всього комплексу лінгвістичних дисциплін.

8.Форми навчання: лекційні, практичні заняття.

9.Форми організаційного контролю знань, система оцінювання: письмовий іспит (національна чотирибальна система – відмінно, добре, задовільно, незадовільно / оцінювання за європейською шкалою: А; В, С; Д, Е; FX ).

10.Навчально-методичне забезпечення: підручники, посібники, збірники вправ, конспекти лекцій.

11.Мова викладання: українська.

12.Список рекомендованої літератури:

1)Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К, 2002.

2)Карпенко Ю.О. Вступ до мовзнавства. – К.– Одеса, 1991.

3)Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987.

4)Доленко М.Т. Вступ до мовознавства. Збірник вправ і завдань. К., 1975

5)Зиндер Л.Р. Введение в языкознание (сборник задач). – М., 1987