Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
все про філологічний.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.02 Mб
Скачать

I. Анотації дисциплін

Назва: Історія України

Лектор: Чугуєнко Михайло Віталійович, доцент Статус: нормативний.

Курс, семестр: І курс, 1–2-й семестри.

Кількість кредитів – 3, академічні години загальні та за видами занять і самостійна робота: 114 годин (загальний обсяг курсу), з них 60 год. лекційні (32 год. у 1-му семестрі, 28 – у 2- му), 8 год. практичні (по 4 год. у кожному семестрі), самостійна робота – 46 год.(20 год. у 1- му семестрі, 26 – у 2-му).

Попередні умови вивчення: шкільний курс “Історія України”.

Опис (зміст, цілі, структура): Основний зміст пропонованого курсу спрямований навивчення і осмислення історії України з сучасних теоретико-методологічних позицій. Головною задачею курсу є знайомство студентів-філологів з різними концептуальними поглядами на історичне минуле української держави та суспільства, їх систематизація, а такожзасвоєння необхідних

категорій і термінів.

 

Метою курсу є не тільки вивчення історичного шляху, пройденого країною, а

також

ознайомлення студентів із першоджерелами, вироблення навичок їх історичного аналізу

в світлі

актуальнихпроблем сьогодення.

 

Форми навчання: лекційні, практичні.

 

Форми організації контролю знань, система оцінювання: іспит (національна чотирибальна система: відмінно, добре, задовільно, незадовільно / оцінювання за європейською шкалою: А; В,С; Д,Е; FX).

Навчально-методичне забезпечення: підручники, посібники, конспекти лекцій, комплекс навчально-методичних матеріалів.

Мова викладання: українська. Список рекомендованої літератури:

1)Новітня історія України (1900-2000): підручник.-2-е вид.– К., 2002.

2)Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.І.Танцюри.–К ., 2001.

3)Щербакова О.Р. Історія України з середини 18 до кінця 19 ст.– Дніпропетровськ,

2004.

Назва: Культурологія

Лектор: Чугуєнко Михайло Віталійович, доцент. Статус: нормативний.

Курс, семестр: І курс, 1-й семестр.

Кількість кредитів – 1,5 ,академічні години загальні та за видами занять і самостійна робота:

54 годин (обсяг курсу) 32 год. лекційні, самостійна робота – 22 год.

 

Попередні умови вивчення: навчальний курс “Людина і світ”.

 

 

Опис (зміст, цілі, структура):

Курс знайомить студентів

із

теоретичними основами

культурології як наукової

дисципліни, її історією,

із

сучасними розробками

культурологічної проблематики. Студенти засвоюють культурологічний категоріальнопонятійний апарат, набувають практичних навичок наукового аналізу сучасних соціокультурних процесів Форми навчання: лекційні.

Форми організації контролю знань, система оцінювання: залік (за національною шкалою недиференційований – зараховано, не зараховано / за європейською шкалою: А; В,С; Д,Е;

FX).

Навчально-методичне забезпечення: підручники, посібники, енциклопедії, конспекти лекцій, комплекс навчально-методичних матеріалів.

Мова викладання: українська. Список рекомендованої літератури:

1)Антофійчук В.І. Культурологія: Короткий термінологічний словник. - Чернівці, 2002.

2)Культурология: Учебное пособие / Г.В. Драч, В.Е. Давидович, А.Н. Ерыгин и Н.Н.Ефремов. – М., 2003.

3)Кормич Л.І. Культурологія (історія і теорія світової культури XX століття): Навч. посібник для вузів. – К., 2003.

4)Матвєєва Л.О. Курс лекцій з культурології. – Ніжин, 2003.

Назва: Етнографія (Етнологія) України

Лектор: Бортник Лідія Андріївна, доцент. Статус: нормативний.

Курс, семестр: І курс, 2-й семестр.

Кількість кредитів – 1,5, академічні години загальні та за видами занять і самостійна робота: Обсяг курсу – 54 години, із них 32 лекційні, 22 – самостійна робота.

Попередні умови вивчення: навчальний курс “Українська усна народна творчість”.

Опис (зміст, цілі, структура): Курс знайомить студентів із широким колом етнологічних (етнографічних, народознавчих) питань про походження й етнічну історію українського народу, формування специфічних особливостей традиційного побуту, матеріальної і духовної культури в Україні. Студенти засвоюють основні етнологічні терміни та поняття, набувають практичних навичок польових досліджень, умінь систематизувати й аналізувати зібрані етнографічні матеріали.

Форми навчання: лекційні заняття.

Форми організації контролю знань, система оцінювання: залік (за національною шкалою недиференційований – зараховано, не зараховано / за європейською шкалою: А; В,С; Д,Е;

FX).

Навчально-методичне забезпечення: підручники, посібники, словники, конспекти лекцій. Мова викладання: українська.

Список рекомендованої літератури:

1)Болтарович З.Є. Народна медицина українців.– К.,1990.

2)Бориснко В.К.Весільні звичаї та обряди на Україні. – К., 1983.

3)Булашев Г.О. український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.–

К., 1992.

5)Волков Ф.К. Студії з української етнографії та етнології.– К., 1995.

6)Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії. – К, 1984.

7)Громов Г.Г. Методика полевых этнографических исследований.– М., 1967

8)Культура і побут населення України.– К., 1993

Назва: Вступ до мовознавства

Лектор: Лук’яненко Сергій Станіславович, доцент. Статус: нормативний.

Курс, семестр: І курс, 1-й семестр.

Кількість кредитів – 3,5, академічні години загальні та за видами занять і самостійна робота: Обсяг курсу – 126 години, із них 54 лекційні, 18 практичні, 54 самостійна робота.

Попередні умови вивчення: не потрібні.

Опис (зміст, цілі, структура): Курс знайомить студентів з основними поняттями й термінами сучасного мовознавства, знання яких є необхідним для вивчення будь-якої мови як системи. Т.ч., курс є загальним теоретичним вступом до всього комплексу лінгвістичних дисциплін.

Форми навчання: лекційні, практичні заняття.

Форми організаційного контролю знань, система оцінювання: письмовий іспит (національна чотирибальна система: відмінно, добре, задовільно, незадовільно / оцінювання за європейською шкалою: А; В, С; Д, Е; FX).

Навчально-методичне забезпечення: підручники, посібники, збірники вправ, конспекти лекцій. Мова викладання: українська.

Список рекомендованої літератури:

1)Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К, 2002.

2)Карпенко Ю.О. Вступ до мовзнавства. – К.– Одеса, 1991.

3)Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987.

4)Доленко М.Т. Вступ до мовознавства. Збірник вправ і завдань. К., 1975

5)Зиндер Л.Р. Введение в языкознание (сборник задач). – М., 1987

6)Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів. – К, 1997.

Назва: Вступ до слов’янської філології

Викладач: Трифонов Роман Анатолійович, доцент. Статус: нормативний.

Курс, семестр: І курс, 2-й семестр.

Кількість кредитів – 1,5, кількість академічних годин: 54. Із них 32 лекційні, 22

самостійна робота.

 

 

Попередні умови для вивчення: базові філологічні шкільні знання.

 

Опис (зміст,

цілі, структура): Курс є основою славістичної підготовки

студентів

філологічного факультету. Курс будується як синтез історичних і лінгвістичних фактів з акцентом на останніх. Студенти знайомляться як із сучасними слов’янськими мовами, так і з головними відомостями про найдавнішу історію слов’ян, про перебування їхніх предків в індоєвропейській етномовній спільноті, виділення з неї та формування праслов’янської єдності, про перебіг спільних для всіх слов’ян мовних процесів. Важливе місце відводиться знайомству студентів із виникненням слов’янської писемності, науковими дискусіями, які ведуться навколо цієї проблеми, версіями та історичними фактами.

Форма навчання: лекції.

Форми організації контролю знань, система оцінювання: залік (за національною шкалою недиференційований – зараховано, не зараховано / за європейською шкалою: А; В,С; Д,Е; FX), протягом семестру – тестування.

Навчально-методичне забезпечення: підручники, тексти різними слов’янськими мовами; тести для поточного контролю знань.

Мова викладання: українська. Список рекомендованої літератури:

1.Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. – М., 1974.

2.Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. – К., 1995.

3.Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / За ред.

О. С. Мельничука. – К., 1966.

4.Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. — 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988.

5.Коломієць В. Т. Спорідненість слов’янських мов. — К., 1962.

6.Кондрашов Н. А. Славянские языки. — М., 1986.

7.Супрун А. Е., Калюта А. М. Введение в славянскую филологию. — Минск, 1981. 8.Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования.

— М., 1991.

9.Царук О. В. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри: Монографія. — Дніпропетровськ, 1998.

10. Чучка П. П. Вступ до слов’янської філології: Навч. посібник. — К., 1988.

Назва: Сучасна українська мова: лексика і фразеологія.

Викладач: Філон Микола Іванович, доцент. Статус – нормативний Курс, семестр: І курс, 1- й семестр.

Обсяг курсу: кількість кредитів – 4, усього – 112 годин з них 36 лекційних, 36 практичних, 40 самостійна робота.

Попередні умови для вивчення: шкільна база філологічних знань.

Опис: Курс “Сучасна українська мова: лексика і фразеологія” передбачає вивчення лексичного складу сучасної української мови, а саме: значення слова та його типів, стилістичну диференціацію української лексики, парадигматичних зв’язків, статики і динаміки лексичного складу, специфіки фразеології, походження лексики та фразеології.

Форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійні та контрольні роботи.

Форми контролю знань: залік (за національною шкалою недиференційований – зараховано, не зараховано / за європейською шкалою: А; В,С; Д,Е; FX).

Навчально-методичне забезпечення: підручники, навчально-методичні посібники, збірники вправ.

Мова викладання: українська. Список рекомендованої літератури:

1)Ващенко В.С. Українська лексикологія: семантико-стилістична типологія слів.– Дніпропетровськ, 1979.

2)Лисиченко Л.А. Лексико-семантична система української мови. – Х., 1997.

3)Уфимцева А.А. Лексическое значение. – М., 1986.

4)Ахманова О.С. Очерки общей русской лексикологии. – М., 1957.

5)Плотников Б.А. Основы семасиологии. – Минск, 1984.

6)Шляков Д.К. Проблемы семантического анализа лексики. – М., 1973.

Назва: Сучасна українська мова: фонетика

Викладач – Савченко Любов Григорівна, професор. Статус: нормативний.

Курс, семестр: І курс, 2-й семестр.

Обсяг курсу: кількість кредитів – 4, усього годин – 104, лекційних – 32 год., практичних – 32 год., самостійна робота.– 40 год.

Попередні умови для вивчення: курс “Вступ до мовознавства”.

Курс фонетики сучасної української мови передбачає загальне знайомство студентів із характеристикою фонем, із звуковими змінами у мовному потоці (акомодація, асиміляція, дисиміляція, чергування, спрощення, подовження, протеза, епентеза, метатеза). Наголошення, практичний складоподіл, інтонація теж увіходить до плану цього курсу. Студенти засвоюють теоретичний матеріал, виробляють практичні навички фонетико-фонологічної транскрипції та фонетичного аналізу тексту.

Форми навчання: лекційні та практичні заняття Форма контролю – письмовий іспит, (національна чотирибальна система: відмінно, добре,

задовільно, незадовільно / оцінювання за європейською шкалою: А; В, С; Д, Е; FX). Навчально-методичне забезпечення: підручники, навчально-методичні посібники, збірники вправ і завдань, конспекти лекцій.

Мова викладання – українська. Список рекомендованої літератури:

1.Сучасна українська літературна мова/ За ред. І. Білодіда: Вступ. Фонетика. – К., 1969; 2.Сучасна українська літературна мова: Підручник для вузів. – К., 2002; 3.Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи. – К., 1995;

4.Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник для вузів.– К., 2000.