Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ukr2.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
06.03.2016
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Модальні дієслова (modal verbs)

1. Дієслова can, may, ought (to), must, could, might, shall, should, will, would належать до групи модальних допоміжних дієслів. При цьому дієслово could є формою минулого часу дієслова саn, а дієсло­во might є формою минулого часу дієслова may. Дієслова need і dare можуть уживатися не тільки як модальні дієслова, але також і як повнозначні дієслова.

2. Як правило, модальні дієслова не вживаються самостійно, а тільки в сполученні з інфінітивом без частки to.

3. Модальні дієслова виражають імовірність, необхідність, мож­ливість, бажаність здійснення дії, вираженої основним дієсловом.

4. Модальне дієслово завжди ставиться перед формою основно­го дієслова.

You may go. – Ти можеш іти (у тебе є дозвіл на це). Не must have come. – Мабуть, він уже прийшов.

5.Модальні дієслова не мають закінчення -s у формі 3-ї особи однини часу Present Simple: She must do it. – Вона повинна це зробити. He can do it. Він може це зробити.

6. Модальні дієслова не мають безособових форм інфінітива, герундія й дієприкметника.

7. Дієслова саn і may мають форми теперішнього й минулого часу (could і might), а дієслова must, ought і need мають тільки одну фор­му теперішнього часу.

8. Питальна й заперечна форми модальних дієслів у Present і Past Simple утворюються без допоміжного дієслова to do. У питальній формі модальне дієслово ставиться перед підметом.

Модальне дієслово can

Модальне дієслово саn у стверджувальних реченнях позначає фізичну або теоретичну можливість, уміння зробити що-небудь, якщо потрібно виразити, що щось є можливим у принципі, а не щодо цієї конкретної ситуації.They can help you. Вони можуть нам допомогти. My brother can speak five languages. Мій брат розмовляє (може розмовляти) п'ятьма мовами. They can not help us. Вони не можуть допомогти нам.

Це модальне дієслово може перекладатися, як: можливо, ймо­вірно, невже (цим воно виражає припущення, сумнів, подив); не може бути (виражає неймовірність у заперечних реченнях).

Модальне дієслово саn має тільки дві часові форми –PresentForm(can)і PastForm(could).Хоча вони можуть позначати також дії, які, можливо, відбудуться в майбутньому. Для вираження май­бутнього часу можна використовувати також його еквівалент tobeableto.

Модальне дієслово could

Модальне дієслово could є формою минулого часу дієслова саn і в стверджувальних реченнях позначає фізичну або теоретичну можливість або вміння зробити що-небудь, якщо потрібно вирази­ти, що щось було можливим у принципі, а не щодо якої-небудь кон­кретної ситуації в минулому. They could help you. Вони могли тобі/вам допомогти. It could be seen there the day before yesterday. Там це можна було побачити позавчора. Модальне дієслово could може виражати ввічливе прохання. Could you help me with this bag? Ви не могли б допомогти мені із цією сумкою? Could I have this book with me? Можна мені взяти цю книжку із собою? I could help you. Я міг би вам допомогти (зараз).

У стверджувальних реченнях couldможе вживатися також для вираження припущення, що щось може відбуватися зараз. При цьому дієслово could виражає менший ступінь упевненості в мож­ливості здійснення дії, ніж саn.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]