Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
posibnik_osnovny.doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.58 Mб
Скачать

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

    1. Населення як демоекономічна категорія та його відтворення.

    2. Економічно активне населення. Трудові ресурси.

    3. Трудовий потенціал: зміст, склад, методи визначення.

    4. Персонал підприємства: структура, види чисельності. Рух кадрів та управління персоналом.

    5. Планування, розвиток та оцінювання персоналу як складові кадрової політики.

2.1. Населення, як демоекономічна категорія та його відтворення

Суб’єктом будь-яких суспільних процесів, що відбуваються в країні, та основним чинником виробничих відносин є населення держави.

Населення– це сукупність людей, котрі проживають на визначеній території (в країні, області, місті, районі, селі тощо). Нерідко в соціально-економічній літературі використовують поняття «народонаселення». Населення – це всі люди незалежно від їхніх характеристик, тобто це найширше поняття для позначення людських ресурсів.

Стосовно економіки населення є одночасно виробником і споживачем матеріальних та духовних цінностей. З точки зору економістів населення – це джерело ресурсів для праці, носій певних економічних відносин і споживач, що формує попит.

Демографічні процеси– це відтворення населення, зміна поколінь, характер і темпи зростання або зменшення населення, зміна рівнів народжуваності, смертності, статево-вікової структури, міграції тощо, тісно взаємопов’язані з усім суспільним розвитком. Ці процеси залежать від суспільного розвитку і разом з тим активно впливають на нього, сприяючи соціально-економічним перетворенням чи гальмуючи їх.

Відтворення населення– це історично і соціально-економічно зумовлений процес постійного й безперервного поновлення людських поколінь. Основними характеристиками відтворення населення є види руху населення, типи та режими відтворення.

Види руху(природний, міграційний, соціальний, економічний) визначаються особливостями зміни чисельності та складу населення в країні в цілому і в окремих регіонах.

Природний рух населення – це результат процесів народження та смертності людей. Залежно від того, які процеси переважають, відбувається природний приріст або природне зменшення населення.

Чисельність і склад населення змінюється також у результаті міграційних процесів(механічного просторового переміщення населення). Такі переміщення викликані різними, але завжди дуже серйозними причинами (політичними, економічними, релігійними тощо). Розрізняють міграціюзовнішню, пов’язану зі зміною країни постійного проживання, тавнутрішню, що відображає зміну людьми місця проживання в межах однієї країни.

Соціальний рух населення виявляється у зміні освітньої, професійної, національної та інших структур населення.

Економічний рух населенняпов’язаний із зміною його трудової активності. Тобто люди розпочинають або припиняють трудову активність, що приводить до відповідного збільшення або зменшення ресурсів для праці.

Усі види руху населення взаємозалежні та взаємопов’язані. У сукупності вони визначають чисельність і якісні характеристики населення.

У природному русі населення розрізняють два типи його відтворення:

 Традиційний (екстенсивний) – характеризується високою нерегульованою народжуваністю і високою смертністю (з причин нерозвиненості медицини, низького рівня життя, війн, епідемій).

 Сучасний (інтенсивний) – зумовлений соціально-економічним розвитком, зростанням рівня життя, досягненнями медицини, емансипацією і залученням в економічну діяльність жінок та іншими причинами, в результаті яких різко зменшився рівень народжуваності, значно збільшилася середня тривалість життя, знизився рівень смертності, зросла частка людей старшого віку в структурі населення.

Розрізняють три режими відтворення населення:

Розширене відтворення характеризується переважанням народжуваності над смертністю та відповідно природним приростом населення.

Просте відтворення означає постійну кількість населення в результаті приблизно однакової народжуваності й смертності.

Звужене відтворення, або депопуляція, характерне для країн, у яких показники смертності перевищують показники народжуваності, в результаті чого відбувається абсолютне зменшення кількості населення.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]