Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
52
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
843.78 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які дієслова мають пасивний стан?

 2. Як проходить трансформація з активного стану в пасивний?

 3. Який принцип утворення різних часових форм у пасивному стані?

 4. Як узгоджується participe passé у пасивному стані?

 5. Назвіть особливості утворення різних часових форм для складного дієслівного присудка.

Тема 13. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи: Одержати в процесі читання текстів значущу інформацію; засвоїти ключову лексику, що міститься в текстах; розвивати навички різних видів читання.

План вивчення теми

 1. Ознайомлювальне читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.

 2. Опрацювання нових лексичних одиниць, що містяться в тексті.

 3. Вивчаюче або пошукове читання тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Серед різних видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) саме читання відіграє найважливішу роль у володінні іноземною мовою. По-перше, читання – це такий вид діяльності, у якому можна практикуватися самостійно. По-друге, студент може самостійно вибирати посильний для нього темп роботи. По-третє, читання оригінальної літератури іноземною мовою деякою мірою знімає проблему все ще існуючого дефіциту безпосереднього спілкування з носіями мови.

Одне з основних завдань навчання іншомовного читання полягає в умінні читати й розуміти текст без його перекладу рідною мовою. Саме систематична самостійна робота над літературою є базою вироблення таких навичок, які звужують відстань між перекладом і розумінням тексту без його перекладу, і загалом зводять нанівець необхідність перекладу.

Крім того, самостійна робота з літературою загально-пізнавального спрямування спрямування має на меті:

 • привчити студента до самостійної роботи з такою літературою;

 • розвивати й удосконалювати мовленнєві навички;

 • розширити словниковий запас;

 • виявити і розвивати індивідуальні творчі здібності студента;

 • прищепити студенту звичку користуватися іншомовною літературою у навчальних та професійних цілях;

 • розширювати кругозір студента.

У відповідності до навчальної програми з дисципліни «Друга іноземна (французька) мова », у ІІІ семестрі студенти мають самостійно опрацювати літературу загально-пізнавального спрямування в обсязі 15 тис. друкованих знаків.

Для цієї роботи пропонуються тексти:

 1. Texte 1 « La correspondance» (стор. 100). Література: [6]

 2. Texte 2 « Le voyage par train» (стор. 104). Література: [6]

 3. Texte 3 « Dans la rue» (стор. 106). Література: [6]

 4. Texte 4 « La politesse au théâtre» (стор. 107). Література: [6]

 5. Texte 5 « A l’hôtel» (стор. 110). Література: [6]

 6. Texte 6 « Dialogue à l’hôtel » (стор. 112). Література: [6]

 7. Texte 7 « Repas à la carte» (стор. 119). Література: [6]

 8. Texte 8 « Un système de communication» (стор. 130). Література: [6]

Приступаючи до читання іноземною мовою літератури загальнопізнавального спрямування, слід знати, що в залежності від мети, розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове читання.

 1. Переглядове читання

Метою переглядового читання є отримання загального уявлення про тему й коло питань, що розглядаються у тексті. Таке читання має місце під час первинного ознайомлення зі змістом публікації, спрямованого на визначення, чи є у ній інформація, яка цікавить читача, і на цій основі вирішити – читати її чи ні.

Цим видом читання ми користуємося тоді, якщо нам необхідно переглянути книгу, журнал, статтю тощо.

Швидкість переглядового читання має бути не нижче 500 слів за хвилину.

 1. Ознайомлювальне читання

Цей вид читання ми використовуємо, якщо нам потрібно швидко прочитати текст для загального ознайомлення зі змістом. Під час ознайомлювального читання предметом уваги читача стає увесь твір (книга, стаття, оповідання тощо). На відмінність від переглядового читання, ознайомлювальне читання дає відповідь на запитання не тільки про що цей текст, але й що саме говориться у ньому з того чи іншого питання. Це читання “для себе”, без попередньої спеціальної настанови на подальше використання або відтворення одержаної інформації.

Ознайомлювальне читання часто використовується під час роботи з фаховою літературою.

Швидкість ознайомлювального читання становить близько 180 слів за хвилину.

 1. Вивчаюче читання

Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне розуміння усієї інформації, що міститься у тексті, та критичне її осмислення. Об'єктом “вивчення” під час цього виду читання є інформація, що міститься в тексті. Добування повної інформації з тексту означає розуміння фактів, деталей, установлення взаємозв'язків між подіями; порівняння інформації тощо.

Вивчаюче читання ми використовуємо тоді, якщо нам необхідно зрозуміти текст до дрібних подробиць. Часто отриману інформацію згодом нам доведеться відтворювати або використовувати у тій чи іншій формі. Під час вивчаючого читання ми знаємо, що зміст треба осмислити й запам'ятати на тривалий час. Так ми читаємо все, що нам дуже потрібно для нашої подальшої діяльності - важливі інструкції, розділи підручника, матеріали для контрольних робіт та іспитів тощо.

Швидкість вивчаючого читання складає 50 – 60 слів за хвилину.

 1. Пошукове читання

Пошукове читання орієнтовано на читання газет і фахової літератури. Його мета – швидке знаходження у тексті певних даних (фактів, характеристик, цифрових показників тощо).

Роботу над новим матеріалом (текстом) рекомендується починати з загального ознайомлення з його змістом, тобто ознайомлювального читання.

Після цього може мати місце вивчаюче або пошукове читання. Для більш точного і глибокого розуміння інформації, що міститься в тексті, необхідно опрацьовувати нові слова і словосполучення, звертаючись у разі потреби до двомовного словника. Доцільно законспектувати або скласти план прочитаного, виписати ключові слова.

На завершальній стадії студент має відтворити одержану інформацію в усній або письмовій формі, користуючись планом і виписаними ключовими словами.

Роботу над текстами слід проводити регулярно і систематично, розподіливши матеріал упродовж усього семестру. Тільки за цієї умови можна сподіватися на міцне засвоєння необхідного лексичного матеріалу та ключових понять спеціальності. Якщо ви будете слідувати даним рекомендаціям, успіх вам забезпечено.