Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теорія організації.docx
Скачиваний:
78
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.17 Mб
Скачать

Тема 8. Організаційне проектування Контрольні питання

 1. Що таке організаційне проектування? Охарактеризуй­те наявні підходи до розуміння його сутності.

 2. Назвіть принципи, на яких має базуватись процес ор­ганізаційного проектування.

 3. У чому полягає системний підхід до організаційного проектування?

 4. Що таке організування?

 5. У чому полягає сутність механістичного підходу до проектування організаційних структур? Перерахуйте умови його ефективного застосування.

 6. У чому полягає сутність органічного підходу до проек­тування організаційних структур? Назвіть умови його ефек­тивного застосування.

 7. Назвіть стадії процесу організаційного проектування та розкрийте їх зміст.

 8. Назвіть та проаналізуйте основні переваги та недоліки традиційних організаційних форм управління.

 9. Охарактеризуйте переваги та недоліки адаптивних організаційних форм управління.

 10. Які типи ситуацій можуть виникати у процесі проек­тування організації?

Тема 9. Культура організації Контрольні питання

 1. Що таке організаційна культура?

 2. Перерахуйте структурні елементи організаційної куль­ тури та розкрийте їх зміст.

 3. Охарактеризуйте рівні організаційної культури.

 4. Розкрийте зміст основних властивостей організацій­ної культури. Що таке неформальність організаційної куль­тури?

 5. Назвіть суб'єктивні та об'єктивні елементи організа­ційної культури.

 6. Які функції виконує організаційна культура стосовно внутрішнього та зовнішнього середовища організації?

 7. Охарактеризуйте адаптивну функцію організаційної культури.

 8. Як можна класифікувати організаційну культуру?

 9. Назвіть риси сильної та слабкої організаційних куль­тур.

 10. Які є методи зміни організаційної культури? Чому куль­тура організації з часом змінюється?

Тести самоконтролю студентів

1. Процеси, пов'язані з прийняттям управлінських рішень - це процеси: а) об'єктивні б) суб'єктивні в) правильної відповіді немає 2. Автором «тектології»: теорії організації є а) А.А.Богданов б) М.Мескон в) Б.Мильнер 3. Які системи вивчає теорія організації: а) групову динаміку, влада б) законодавчу регламентацію в) проектування і динаміку організації

4. Хто є автором універсальних принципів управління: а) А. Богданов б) М. Сперанский в) А. Файоль 5. Односпрямованiсть дій, відбуваються в певній системі, результатом чого є підвищенням ефекту - це: а) виникнення б) синергізм в) інваріантність 6. Властивість організації як системи, що характеризують її внутрішню схильність до досягнення певного граничного стану, не залежного від внутрішніх умов - це: а) виникнення б) эквифинальность в) гомеостазис 7. До підсистем управління відносять: а) інформаційне забезпечення б) систему документообігу в) структуру управління 8. До законів взаємозв'язку відносять: а) закон композиції б) закон пропорційності в) закон найменших 9. До структурно-формючих законів організації відносять: а) закон єдності аналізу і синтезу б) закон найменших в) закон пропорційності 10. При організації виконання послідовних циклічних робіт використовуються: а) кільцева конфігурація б) цінова конфігурація в) децентралізована кільцева конфігурація 11. Для будь-якої конфігурації, характерна чітка централізація і відсутність периферійних зв'язків: а) ланцюгової б) зоряної в) «колесо» 12. В якій конфігурації використовується конвергентні і дивергентні з'єднання: а) всеканальной б) розімкнутого віялової в) стільникового 13. При стратегічному виборі основним елементом є: а) складність середовища б) динамізм середовища в) тип потреб 14. Ситуація найбільш сприятлива для керівництва організації - це: а) ситуація з моторошної невизначеністю б) ситуація з помірною невизначеністю в) ситуація з високою визначеністю 15. Якщо ситуація вимагає від керівництва і самої організації достатньої гнучкості - це: а) ситуація помірною невизначеності б) ситуація помірно високої невизначеності в) ситуація високої невизначеності 16. Хто є автором принципу, згідно з яким проектування організації повинне відповідати стратегії, обраної фірмою: а) А. Чандлер б) Дж. Гелбрейт в) Ф. Тейлор 17. Хто є автором: «Наука довела, що адміністративна будівля може дати досконалості тільки до того часу, коли установа занепадає»: а) А. Чандлер б) С. Паркінсон в) Дж. Гелбрейт 18. Хто є автором поняття «бюрократія»: а) А. Чандлер б) Ф Тейлор в) М. Вебер 19. Проектування організації характеризується використанням формальних правил і процедур - це: а) органічний підхід б) механічний підхід в) традиційний підхід 20. Проектування організації характеризується слабкою або помірним використанням формальних правил - це: а) традиційний підхід б) органічний підхід в) механічний підхід 21. Для механічного типу організації характерно: а) широка специфіка в роботі б) мало правил і процедур в) ясність у рівнях ієрархії 22. Для органічного типу організації характерно: а) амбіційна відповідальність б) об'єктивна система винагороди в) робота за правилами 23. Механічний тип організації включає в себе: а) неформальні відносини б) суб ’ єктивні критерії відбору кадрів в) вузька спеціалізація в роботі 24. Органічний тип організації включає в себе: а) чіткі правила б) об'єктивну систему відродження в) рівні управління різні 25. Рівня механічного типу організації включають в себе: а) складне оточення б) невизначеність цілей і завдань в) визнання цієї влади 26. Умови органічного типу організації включають в себе: а) вимірюється роботу б) мотивовану оплату праці в) завоювання авторитету влади 27. До умов виникнення механічного типу організацій відносять: а) завдання не мають чітких меж б) роботу складно виміряти в) завдання піддаються поділу 28. До умов розвитку органічного типу організації відносять: а) прості завдання б) стабільність оточення в) невизначеність цілей 29. Які структури управління забезпечували зростання вертикально інтегрованих організацій: а) лінійні б) функціональні в) лінійно-функціональні 30. Яка схема використовується в побудові державного апарату і громадських організацій: а) лінійні б) лінійно-функціональні в) дивизиональная 31. Управління по проекту - це: а) матрична схема б) дивизиональная схема в) функціональна схема

32. Які організації створюються, якщо обрана стратегія робить упор на отримання високоякісного результату: а) функціональні б) матричні в) дивизаональные 33. До типів організацій по взаємодії із зовнішнім середовищем відносять: а) лінійно-функціональні б) дивизиональная в) механістичний 34. До типів організацій по взаємодії із зовнішнім середовищем відносять: а) органічний б) механістичний в традиційний) 35. До типів організацій по взаємодії з людиною відносять: а) дивізіональний б) матричний в корпоративний) 36. Корпоративна організація включає в себе: а) поєднання конкуренції б) відкрите об'єднання людей в) подвійна мораль у поведінці 37. Індивідуальна організація включає в себе: а) стандартизацію б) лояльність по відношенню до організації в) право «вето» при прийнятті рішень 38. Індивідуальна організація характеризується: а) домінування ієрархічних впливових структур б) суб'єкт інтересу - група в) здоровий глузд у поведінці 39. Суверенітет особистості характерний для: а) корпоративної організації б) індивідуалістичної організації в) особистої організації 40. Нестандартні і складні роботи, трудноопределяемые і быстроисполняющиеся структури характерні для: а) эдхократической організації б) багатовимірної організації в) партисипативной організації 41. Якщо автономна робоча група одночасно виконує кілька завдань це характерно для організації: а) багатовимірної б) партисипативной в) эдхократической 42. Участь працівників у всіх рівнях управління характерно для організації: а) багатовимірної б) эдхократической в) партисипативной 43. Прийняття рішень на рівні індивіда включає в себе: а) створення відповідної середовища б) залучення всіх рівнів управління в) наявність вибору альтернатив 44. Модель передбачає вибір такої альтернативи, яка принесе максимум вигоди для організації - це: а) політична б) особистісно обмеженою раціональності в) раціональна 45. Здатність впливати на поведінку людей, називається: а) авторитетом б) лідерство в владою) 46. Здатність керівника впливати на поведінку підлеглих у силу своєї підготовки - це: а) експертна влада б) влада прикладу в) влада інформації 47. У групу, складову особисту основу влади входять: а) владу над ресурсами б) влада зв'язків в) влада інформації 48. У групу, складову організаційну основу влади входять: а) експертна влада б) влада прикладу в) влада прийнятих рішень 49. Конфлікт, що виникає всередині індивіда, який є конфліктом цілей називається: а) міжособистісним б) груповим в) внутриличностным 50. Стиль розвитку конфлікту, пов'язаний з відсутністю особистої наполегливості називається: а) співпрацею б) дозвіл конфлікту силою в) відхід з конфлікту 51. До стилів дозволу міжособистісного конфлікту відносять: а) рольової б) лінійний в) відхід з конфлікту 52. Конфлікт між рівнями управління в організації - це: а) рольовий конфлікт б) горизонтальний конфлікт в) вертикальний конфлікт 53. Конфлікт, що носить свідомий або чуттєвий характер називається: а) вертикальним б) горизонтальним в) лінійно-функціональним 54. Конфлікт цілей називається: а) вертикальний б) рольові в горизонтальні) 55. До методів управління конфліктом, пов'язаним з використанням керівника свого положення відносять: а) розподіл ресурсів б) автономізацію підрозділів в) розпорядження 56. Що служить основою формування управлінської культури: а) об'єктивна структура б) суб'єктивна структура в) ідеологія культури 57. До проблем зовнішньої адаптації по Э. Шайну відносять: а) ідеологію і релігію б) владу в) контроль 58. До проблемам внутрішньої адаптації по Э. Шайну відносять: а) місію б) стратегію) контроль 59. Скільки процесів включає Модель Сатс: а 8) б) в 7) 9 60. Модель Пітера - Уотермана характеризує управління: а) мотивацією б) стратегією в) організаційною структурою 61. Зв'язок між культурою і результатами діяльності організації виявлено: а) Парсонсом б) Пітерсом в) Уотерманом 62. Вплив різних груп цінностей на організаційну цінність виявив: а) Р. Квін б) Т Парсонс в) Т. Пітерс 63. Ступінь ризику застосовувана обраної стратегії в умовах наявної організаційної культури представив: а) Т Парсонс б) Р. Шварц Р.) Квін 64. Національне в організаційній культурі вивчив і представив модель: а) Г. Шварц б) Хофстид в) Р. Квін 65. Модель визначення впливу національного на організаційну культуру, побудовану на шести змінних, розроблена: а) Хофстид б) Лейн в) Оучи 66. З'єднання японської та американської культури «народжує» ефективний варіант культури американської ділової організації - це довів: а) Лейн б) Оучи в) Хофстид 67. Автором теорії «Z» в управлінні є: а) Г. Лейн б) Д. Дистефано в) У. Оучи 68. Здібності, якими повинен володіти менеджери: а) інноватор б) здатність покладатися на людей в) професіоналізм

69. Здібності, якими повинен володіти лідер: а) приймати рішення б) використовувати доводи в) перетворювати рішення в реальність 70. Вивчення трьох лидерных стилів проводить: а) У.Оучи б) Р. Лейн в). Левін 71. «Управлінська сітка» була розроблена: а) Блейком б) Лайкертом в) Лейна