Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тесты

.doc
Скачиваний:
78
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
86.02 Кб
Скачать

Тема 1

  1. Операції, зафіксовані в документах, отримують грошове вираження за допомогою:

d. оцінки і калькуляції

2. Суть оцінки полягає в:

a. перерахунку натуральних і трудових показників у грошовий

3. Функція оцінки - це:

a. сфера використання фактичних результатів проведеної оцінки

4. Вимірники в бухгалтерському обліку поділяються на:

a. грошові, натуральні, трудові

5. Під єдністю оцінки розуміється:

а. її однаковість і незмінність протягом тривалого часу на підприємствах всіх форм власності

6. Які елементи бухгалтерського обліку використовують для первинного спостереження:

c. документування та інвентаризація

7. За допомогою якого з елементів методу бухгалтерського обліку виявляються не оприбутковані цінності, розкрадання, недостачі тощо:

a. інвентаризація

8. Основні вимоги, що висуваються до оцінки це:

b. адекватність, єдність, цілеспрямованість

9. Натуральні вимірники призначені для:

b. одержання відомостей про господарські засоби і процеси в їх натуральному вираженні

10. Як називають систему підсумкових показників, які характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів, стан зобов'язань:

c. звітність

11. Який з елементів методу бухгалтерського обліку використовують для визначення собівартості виготовленої продукції:

b. калькуляція

12. Які з перерахованих пар не є елементами методу бухгалтерського обліку:

c. баланс і зобов'язання.

13. Для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності застосовується:

d. грошовий вимірник

14. Який з елементів методу бухгалтерського обліку використовується для фіксації господарських фактів:

a. документування

Тест 2

1. Вибрати пункт в якому відображені тільки активні статті:

b. витрати майбутніх періодів, незавершене виробництво, дебіторська заборгованість

2. У якому пункті є правильний запис:

b. Власний капітал = Актив - Зобов'язання

3. Баланс поділяється на дві частини:

b. ліворуч показано актив, праворуч - зобов'язання

4. Ліва сторона балансу має назву:

c. актив балансу

5. Вибрати пункт, у якому перераховані тільки пасивні статті:

  1. позика; кредиторська заборгованість

6. Величина активів підприємства завжди:

  1. дорівнює сумі зобов'язань і власного капіталу

7. Право власності на засоби підприємства знаходить своє відображення:

  1. не відображається в балансі

8. В активі знаходять своє відображення:

c. виробничі запаси, а також дебіторська заборгованість

9. Права сторона балансу має назву:

  1. пасив балансу

10. Особливість бухгалтерського балансу як носія інформації є те, що всі його дані переносяться з:

С. бухгалтерських рахунків і підтверджені документально;

11. Загальний підсумок балансу називається:

  1. валютою балансу;

12. Головним критерієм, відображення певних цінностей в активі балансу, є:

  1. право власності на них з можливістю одержувати економічні вигоди від їх використання в майбутньому

13. Ресурси, що контролюються підприємством, в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод в майбутньому, називаються:

d. активами

14. Призначення пасиву:

c. визначити, хто і в якій формі брав участь у створенні майна підприємства

15. Власний капітал і зобов'язання називають також:

c. джерелами господарських засобів

Тест 3

  1. Спосіб групування, класифікації, відображення та порівняння інформації з метою отримання узагальнюючих показників про господарську і фінансову діяльність підприємства називається:

b. рахунок бухгалтерського обліку

2. Дебетовий оборот по активному рахунку відображає:

b. збільшення господарських засобів

3. Рахунки по відношенню до балансу поділяються на:

c. активні та пасивні

4. Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку за певний період називається:

b. оборот

5. Кредитовий оборот по пасивному рахунку відображає:

c. збільшення капіталу або зобов'язань

6. Зробити записи в правій частині рахунку означає:

a. кредитувати його

7. Зменшення вартості майна записується:

c. в кредит активного рахунку

8. Реєстрація господарських операцій на рахунках проводиться на підставі:

a. первинних документів

9. Активні і пасивні рахунки відрізняються:

b. економічним змістом та будовою

10. Кожна зміна господарських засобів та джерел їх утворення відображається:

a. на відповідних рахунках

11. Пасивні рахунки призначені для обліку:

a. джерел утворення майна

12. Кожен рахунок обов'язково повинен мати:

b. назву

13. Активні рахунки - це рахунки, призначені для:

b. обліку майна

14. Ліва сторона рахунку носить назву:

c. дебет

15. Збільшення зобов'язань записується:

b. в кредит пасивного рахунку

Тест 4

1. На кінець звітного періоду продукція власного виробництва оцінюється за:

a. фактичною собівартістю

2. Калькулювання це:

a. спосіб групування витрат і визначення собівартості матеріальних цінностей, виготовленої продукції та виконаних робіт

3. В балансі дебіторська заборгованість відображається за:

c. залишковою вартістю

4. Застосування вартісної оцінки дає можливість:

d. зіставити та узагальнити різнорідні засоби та економічні явища

5. В основу оцінки засобів підприємств України покладено:

c. їх фактичну собівартість

6. Купівельна вартість це:

a. вартість, за якою підприємство придбало товарно-матеріальні та інші цінності

7. Оцінка це:

d. спосіб вираження за допомогою грошового вимірника наявності та руху господарських засобів

8. Калькуляція може складатися:

b. в цілому на об’єкт

9. На дату балансу виробничі запаси оцінюються:

d. за однією з найменших оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації

10. На вартісній оцінці базуються такі важливі економічні показники, як:

c. собівартість, прибуток, рентабельність

11. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи обліковуються:

d. за фактичною вартістю їх спорудження або придбання

12. Фактична собівартість придбаної сировини і матеріалів складається із:

c. купівельної вартості і транспортно-заготівельних

13. Оцінка різних об’єктів обліку, таких як активи, зобов’язання, капітал, господарські процеси визначаються:

d. Звітом про фінансові результати

14. Оцінка та калькуляція є елементами:

a. методу бухгалтерського обліку

15. Найважливішими принципами оцінки господарських засобів підприємства є:

a. реальність та однаковість

Тест 5

1. До первинних документів відносять:

b. документи, які складаються на момент здійснення господарської операції

2. Які з перерахованих реквізитів первинних документів відносять до змінних:

b. порядковий номер документа

3. Інвентаризаційні описи складаються:

b. на технологічній стадії

4. Яка ознака покладена в основу побудови журналів-ордерів:

c. кредитова

5. Рахунок «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» використовується при умові, якщо:

a. по інвентаризаційних різницях винні особи встановлені

6. Інвентаризаційний процес складається з наступних стадій:

b. організаційна, підготовча, технологічна, результативна

7. За місцем складання документи бувають

c. внутрішні та зовнішні

8. До складу інвентаризаційної комісії не можна включати:

c. матеріально-відповідальну особу

9. Залишки по рахунках дев’ятого класу:

c. не відображаються у Балансі

10. а призначенням документи поділяють:

d. розпорядчі і виконавчі

11. Яке визначення інвентаризації є найточнішим:

a. інвентаризація – це перевірка відповідності фактичної наявності активів та фінансових зобов’язань даним бухгалтерського обіку

12. Під контируванням документів розуміють:

c. зазначення кореспондуючих рахунків

13. Яка ознака покладена в основу побудови відомостей до журналів-ордерів:

c. дебетова

14. Принцип співставлення передбачає:

a. адекватність одиниць виміру в інвентаризаційних описах і бухгалтерських регістрах

15. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

a. наказом

Тест 6

1. Виробничі основні засоби 2-ї групи, що перебували в експлуатації, при їх реалізації оподатковуються податком на прибуток:

e. не оподатковується

2. За дебетом якого рахунку відображуються витрати підприємства на оновлення необоротних активів

d. Капітальні інвестиції

3. Спосіб проведення ремонтних робіт сторонніми підприємствами називається:

b. підрядним

4. За рахунок чого покриваються збитки від безкоштовної передачі основних засобів, матеріалів

d. за рахунок фінансових результатів поточного року

5. Вартість, яка амортизується, визначається як різниця між:

b. первісною і ліквідаційною вартістю

6. Основні засоби на яких виготовляється продукція, а також верстати, включаються в валові витрати:

d. через амортизаційні нарахування

7. Групою основних засобів є:

d. однотипні основні засоби, які схожі за своїми технічними характеристиками

8. В якому випадку не змінюється первісна вартість основних засобів

b. при передачі в оперативну оренду

9. Зміна первісної вартості основного засобу відбувається у випадках:

d. добудови, дообладнання, реконструкції та ліквідації відповідного об’єкту

10. По якій вартості згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, повинні оцінюватися у обліку і звітності основні засоби і інші матеріальні активи:

d. по справедливій

11. Що розуміють під справедливою вартістю основних засобів:

b. ринкову вартість

12. Метод амортизації основних засобів, заснований на припущені, що функціональна корисність об’єкта залежить від результатів його використання називається:

b. виробничим

13. На яку суму нараховується ПДВ при реалізації об’єктів основних засобів

a. на суму доходу від реалізації

14. Які витрати, пов’язані з експлуатацією або поліпшенням стану основних засобів, включаються до балансової вартості

d. витрати на модернізацію, реконструкцію або якісне удосконалення

15. Які з наведених необоротних активів відносяться до виробничих основних засобів:

a. будівлі, споруди, робочі машини, транспортні засоби

Тест 7

1. Кінцевим вважається брак, який:

c. не підлягає виправленню, або виправлення його не є доцільним

2. Товаром називають:

c. матеріальні цінності, які придбані (отримані) і утримуються підприємством з метою подальшого продажу

3. Як обліковуються виробничі запаси в бухгалтерії підприємства:

c. у натурально-кількісному і вартісному виразі

4. Готовою продукцією називають:

d. продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробовування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам та пройшла технологічний контроль підприємства

5. Метод оцінки матеріалів за методом ФІФО:

c. собівартість перших за надходженням закупок

6. При якому методі оцінки запасів при вибутті підприємство матиме найвищий кінцевий фінансовий результат

b. ФІФО

7. За якою вартістю ведеться облік матеріалів у синтетичному обліку:

a. за обліковими цінами

8. Який строк дії доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей зі складу іншого підприємства

d. до десяти днів

9. Супутньою продукцією називається:

d. продукція, отримана в одному технологічному циклі (процесі) одночасно з основною

10. Який метод оцінки запасів у випадку, коли ціни мають тенденцію до зростання, найбільш реально відображає собівартість продукції

b. ЛІФО

11. Первісною вартістю запасів називається

a. сума фактичних витрат на їх придбання, або виготовлення

12. Який варіант формування фактичної собівартості матеріалів на підприємствах є методологічно вірним:

c. по вартості матеріалів за цінами постачальника без ПДВ і транспортно-заготівельних витрат без ПДВ

13. Як можуть оцінюватися запаси при вибутті відповідно до стандартів бухгалтерського обліку:

d. за цінами продажу, нормативними цінами, середньозваженою собівартістю, за методом ФІФО та за методом ідентифікованої вартості

14. За якою вартістю оприбутковується сировина, що закуплена у пов’язаної фізичної особи

a. за фактичною ціною закупівлі, але не більше звичайної ціни

15. Аналітичний облік запасів ведеться в розрізі:

d. найменувань та однорідних груп

Тест 8

1. Ліміт залишку готівки це:

c. гранична сума грошових коштів, яка може знаходитися в касі підприємства

2. Пред’явлення претензій постачальнику за недопоставку матеріалів:

b. відображається в синтетичному та аналітичному обліку

3. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за:

a. чистою реалізаційною вартістю.

4. Розпорядження обслуговуючого банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства це:

b. платіжне доручення

5. Безнадійний борг – це:

b. поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником

6. Резерв сумнівних боргів створюється за:

d. за поточною дебіторською заборгованістю

7. Підзвітним особам готівка видається на підставі:

b. розпорядження керівника

8. Видача готівки з каси не підтверджена розпискою отримувача в залишок по касі не включається. Ця сума:

a. вважається нестачею і відшкодовується за рахунок касира

9. Зменшення суми договору по раніше здійснених поставках відображається:

b. відображенням суми зменшення за дебетом субрахунку 704 та кредитом субрахунку 361

10. На підставі яких документів оформляються касові операції з надходження та видатків грошових коштів:

d. прибуткові та видаткові касові ордери

11. Записи на синтетичному рахунку 30 «Каса» виконуються на підставі:

a. прибуткових і видаткових касових ордерів

12. Який документ видається банком підприємству та відображає рух грошових коштів на поточному рахунку:

b. виписка банку

13. Яким документом оформлюється перерахування до бюджету сум податків утриманих із заробітної плати робітників підприємства

a. платіжне доручення

14. Куплені вексельні бланки відображаються:

d. на синтетичних та позабалансових рахунках

15. Платіжні доручення дійсні з дня виписки на протязі:

b. десяти днів

Тест 9

1. Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції:

c. строком більше одного року

2. Інвестиційна діяльність це:

b. операції з придбання та реалізації необоротних активів та фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Тест 10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Тест 11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.