Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ТЗ мод1

.docx
Скачиваний:
48
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
50.99 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРЦИЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

ДВНЗ «ДонНТУ»

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з дисципліни: «Соціологія»

для студентів денного відділення

Спеціальності:

5.02010501 «Діловодство» , 5.05050401 «Зварювальне виробництво»,

5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

5.05040106 « Обробка металів тиском».

Розглянуто та схвалено Склав викладач

на засіданні циклової комісії ________ О.І.Привалова

соціально-економічних дисциплін

Протокол №1 від «05» вересня 2012 р.

Голова циклової комісії ______________ О.І.Привалова

2012

 1. Яка з названих наук вивчає суспільство?

а) психологія;

б) біологія;

в) мовознавство;

г) економіка.

 1. До якої групи наук відноситься філософія?

а) до соціальних;

б) до природничих;

в) до гуманітарних.

 1. Світ людини вивчає:

а) соціологія;

б) біологія;

в) філософія;

г) політологія.

 1. Яке з наведених положень найповніше характеризує науку?

а) це елемент духовної культури;

б) це форма відображення світу у свідомості;

в) це основа світогляду;

г) це сукупність знань про світ.

 1. Соціологія як наука виникла:

а) після Другої світової війни;

б) на початку ХХ ст.;

в) в першій половині XIX ст.;

г) у XVIII ст.

 1. Яке із наведених визначень належить П.Сорокіну?

а) "соціологія - це наука, яка вивчає поведінку людей, що живуть у середовищі собі подібних";

б) "соціологія мусить діяти, виходячи з того, що людські істоти є одночасно і біологічними індивідами, і соціальними агентами";

в) "якщо коротко,, то соціологію можна визначити як наукове вивчення суспільства і соціальних відносин";

г) "соціологія - суспільна наука, предметом якої є соціальні інститути".

 1. У якій з відповідей найповніше й найглибше розкрито предмет соціології?

а) це наука, що вивчає і аналізує соціальні факти;

б) це наука, що вивчає специфіку соціального;

в) це система наукового знання, яка пояснює поведінку людей як представників великих соціальних груп;

г) це наука, що вивчає суспільство як цілісну організовану систему соціальних зв'язків і відносин, інститутів суспільних груп, які взаємодіють між собою;

д) це наука про становлення, розвиток і функціонування соціальних спільностей, соціальних організацій і соціальних процесів;

е) це наука про суспільство як єдину соціальну систему, про тенденції, закони і функціонування і розвитку, про прояви даних законів і закономірностей в діяльності соціальних суб'єктів малих і великих соціальних груп і спільностей людей, а також окремих особистостей.

 1. Зазначте, що є об'єктом соціологічного пізнання:

а) виробнича діяльність людей;

б) суспільство як цілісна соціальна реальність;

в) взаємозв'язок природи і суспільства;

г) психологія поведінки людей.

 1. Що є вихідним для розуміння особливостей об'єкта соціологічного пізнання і визначення предмета соціологічної науки?

а) поняття політичного;

б) поняття культурологічного;

в) поняття соціального;

г) поняття психологічного.

 1. Яке з наведених визначень не є об'єктом соціологічного аналізу?

а) суспільство як цілісна соціальна реальність;

б) емпірично надана реальність, що відбиває ту чи іншу сторону соціального життя;

в) такі об'єктивні явища суспільства як відносини економічної власності, продуктивні сили, засоби праці;

г) сукупність соціальних відносин, соціальні зв'язки, соціальні організації, соціальні інститути тощо.

 1. Які з положень не розкривають риси соціального?

а) це загальна якість, притаманна різним групам індивідів;

б) це становище людини в світі та її самовизначення;

в) це розмірковування людини про смерть;

г) це характер і зміст відносин між різними індивідами і групами в залежності від місця, яке вони займають в різних суспільних структурах, від тієї ролі, яку вони виконують в них.

 1. Коли виникає соціальне?

а) коли людина розмірковує про сенс свого життя;

б) коли вона задовольняє свої вітальні потреби;

в) коли поведінка одного індивіда підпадає під вплив іншого або групи (спільноти) незалежно від того, чи присутні фізично індивід або спільнота.

 1. Зазначте положення, в яких правильно характеризується дія соціальних законів:

а) дія соціальних законів свідомо задається людьми;

б) люди завжди підпорядковуються діям соціальних законів і не можуть їх уникнути;

в) соціальні закони діють завжди і всюди без будь-яких виключень.

 1. До якого типу категорій належить поняття "суспільство"?

а) до категорій дисциплін суміжних із соціологією;

б) до безпосередніх соціологічних категорій;

в) до загальнонаукових категорій у соціологічному заломленні.

 1. Специфіка методу соціологи полягає в тому, що у вивченні соціальної реальності соціологія спирається на:

а) методи природничих наук;

б) емпіричні дослідження соціальної реальності;

в) принципи математичної логіки.

 1. Під структурою соціологічного знання розуміють:

а) орієнтацію соціологічного дослідження;

б) рівні соціологічного пізнання;

в) ступінь узагальнення соціологічного знання;

г) певним чином упорядковану систему знань про суспільство як динамічно функціонуючий соціальний організм.

 1. Теоретична соціологія сформувалась:

а) в середині XIX ст.

б) у 30-40-х рр. XX ст.

в) в кінці XX ст.

 1. Теоретична соціологія відрізняється від прикладної:

а) за метою, яку ставить перед собою соціологія;

б) за методом дослідження;

в) за об'єктом дослідження.

 1. Термін "соціологічні теорії середнього рівня" в соціологи ввів:

а) Т. Парсонс;

б) П.Сорокін;

в) Р. Меротон;

г) Г. Спенсер.

 1. Загальнотеоретична соціологія займається:

а) збиранням і первинним аналізом та узагальненням емпіричних даних;

б) вивченням окремих сфер суспільного житія, соціальних груп і інститутів;

в) глибокими, сутнісними моментами розвитку суспільства в цілому і місця в ньому людини.

 1. До галузевих соціологічних теорій належать:

а) соціологія малих груп;

б) соціологія міста;

в) етносоціологія;

г) соціологія сім'ї;

д) економічна соціологія;

е) соціологія політики; є) соціологія медицини;

ж) соціологія культури.

 1. До спеціальних соціальних теорій відносяться:

а) соціологія медицини;

б) соціологія сім ї;

в) соціологія освіти;

г) соціологія масової комунікації;

д) соціологія злочинності.

 1. Зазначте, які категорії не входять до поняття "соціальні інститути".

а) соціологія натовпу;

б) соціологія конфлікту;

в) соціологія культури;

г) соціологія молоді;

д) соціологія праці;

е) соціологія сім'ї;

є) соціологія мобільності.

 1. Зазначте, які категорії входять до поняття "соціальні спільності".

а) соціологія організацій;

б) соціологія села;

в) соціологія молоді;

г) соціологія віку;

д) соціологія влади;

е) соціологія девіантної поведінки;

є) соціологія освіти.

 1. Під функціями соціологи розуміють:

а) зв'язок соціології з іншими науками;

б) цілі і завдання соціології;

в) суспільне призначення, роль соціології, яку вона виконує в суспільстві.

 1. Суть теоретичної функції соціологи полягає в:

а) перетворенні соціальних інститутів;

б) зборі первинної соціологічної інформації;

в) поширенні впливу на свідомість і поведінку людей з метою формування їх певних соціальних якостей;

г) поповненні та збагаченні соціологічного знання, в розробці концепцій, ключових понять і категорій соціології на основі дослідження соціальної дійсності.

 1. Прогностична функція - це:

а) визначення методів виникнення соціальної реальності;

б) прийняття управлінського рішення;

в) обґрунтування науково обґрунтованої перспективи розвитку особистості, спільності, соціальної групи, суспільства.

 1. Яке з положень найбільш вірно визначає місце соціологи в системі суспільних наук?

а) соціологія є складовою частиною соціальної філософії;

б) це самостійна наука, яка має свій науковий інструментарій;

в) соціологія не може існувати без висновків інших наук.

 1. Зазначте фактори, які обумовлюють особливе місце соціологи в системі суспільних наук:

а) її перетворення у філософську науку;

б) безпосередній зв'язок з технічними та природничими науками;

в) методи соціального виміру, які розробляються соціологічно і використовуються іншими суспільними науками;

г) наявність загальної соціологічної теорії (або теорії суспільства), яка виступає як теорія і методологія всіх інших суспільних і гуманітарних наук.

 1. Зазначте, з якими науками безпосередньо взаємодіє соціологія:

а) з біологією;

в) соціальною психологією;

д) соціальною статистикою;

є) правознавством;

з) біотехнологією;

б) психологією;

г) мовознавством;

е) історією;

ж) соціальною філософією;

і) політологією.

 1. Соціологія історії як галузь соціологічного знання покликана:

а) вивчати історію конкретного суспільства;

б) здійснювати соціологічний аналіз історичного розвитку;

в) описувати і пояснювати сучасні соціальні процеси.

 1. Виберіть найбільш важливий сьогодні підхід до розуміння соціології та позначте його значком 'х':

а) соціологія - це наука про соціальні спільноти;

б) соціологія - це наука про людину і суспільство;

в) соціологія - це наука про суспільство;

г) соціологія - це наука про суспільну свідомість.

 1. Термін "соціологія" запропонував і вперше використав у своїх творах:

а) Г.Спенсер;

б) ЕДюркгейм;

в) К.Маркс;

г) О. Конт.

 1. "Батьком" соціології є:

а) М. Вебер;

б) К. Маркс;

в) Г. Спенсер;

г) О. Конт.

 1. Шеститомну працю "Курс позитивістської філософії" написав:

а) Г. Спенсер;

б) М. Вебер;

в) Дж. Міль;

г) О. Конт.

 1. Вчення про суспільно-економічні формації належить:

а) О Конту;

б) К.Марксу;

в) М. Веберу;

г) Г. Спенсеру.

 1. Праця "Самогубство" належить:

а) К. Марксу;

б) Е. Дюркгейму;

в) М. Веберу;

г) Дж. Міду.

 1. Засновником "розуміючої" соціології є:

а) О. Конт;

б) М. Вебер;

в) Г. Спенсер;

г) Е. Дюркгейм;

д) К.Маркс; ж) П.Сорокін.

 1. Представниками Чиказької школи є:

а) Е. Торндайк;

б) Л. Вічлерна;

в) Е. Берджесс;

г) Дж.Уотсон;

д) Р.Вірхов;

е) У.Томас; є) Е. Чаду і к;

ж) Р. Парк;

з) А.Смолл.

 1. Доктрину людських відносин розробив:

а) Дж. Геллап;

б) У. Томас;

в) Е. Мейо.

 1. Етап протосоціології в становленні та розвитку західної соціології займає період:

а) з 30-40 рр. XIX ст. до кінця XIX ст.;

б) з античних часів до середньовіччя;

в) з кінця XVII ст. до середини XVIII ст.;

г) всі відповіді невірні.

 1. Соціал-дарвінізм в соціології XIX ст. проголосив, що:

а) соціальні явища обумовлені психологічними чинниками;

б) соціальні явища обумовлюються географічними умовами;

в) соціальний розвиток обумовлюється біологічною еволюцією;

г) соціальний прогрес є довічною боротьбою людей за існування.

 1. Автором першого українського підручника "Загальна соціологія" є:

а) М. Ковалевський;

б) С Дністрянський;

в) М. Грушевський;

г) М. Шаповал.

 1. Створення у Відні Українського соціологічного інституту належить:

а) І. Франку;

б) М. Шаповалу;

в) М. Грушевському;

г) Б. Кістяківському

 1. "Суспільство - функціонуюча система, що ґрунтується на поділі праці". Кому належить це визначення суспільства ?

а) Е.Дюркгейму;

б) Арістотелю;

в) М. Веберу;

г) Г.О.Конту.

 1. "Суспільство - надіндивідуальна реальність, що базується на колективних уявленнях". Кому належить це визначення суспільства?

а) Е. Дюркгейму;

б) Арістотелю;

в) М. Веберу;

г) Г.О. Конту.

 1. "Суспільство - це взаємодія людей, яка є продуктом соціальних дій". Кому належить це визначення суспільства ?

а) Е. Дюркгейму;

б) Арістотелю;

в) М. Веберу;

г) Г.О. Конту.

 1. Консолідація соціальних зв'язків в межах суспільства здійснюється за допомогою цієї основної ознаки суспільства. Про яку основну ознаку суспільства йдеться?

а) універсальність;

б) автономність;

в) інтегративність;

г) територію.

 1. Багатоманітність соціальних зв'язків, відносин, всі соціальні інститути та спільноти забезпечують всеосяжний, різносторонній характер суспільства. Про яку основну ознаку суспільства йдеться?

а) універсальність;

б) автономність;

в) інтегративність;

г) територію.

 1. Спроможність існувати самостійно, що досягається за рахунок високого рівня внутрішньої саморегуляції, забезпечує підтримку та постійне відтворення складної системи соціальних взаємин. Про яку основну ознаку суспільства йдеться?

а) універсальність;

б) автономність; в) інтегративність;

г) територію.

 1. Цілісність, єдність загальної системи цінностей, яку називають культурою. Про яку основну ознаку суспільства йдеться?

а) універсальність;

б) автономність;

в) інтегративність;

г) територію.

 1. За цим критерієм всі існуючі суспільства поділяють на прості та складні. Який (які) критерій (критерії") лежать в основі подібної класифікації суспільств?

а) наявність писемності;

б) чисельність рівнів управління;

в) ступінь соціальної диференціації;

г) спосіб здобування засобів для існування.

 1. За цим критерієм всі існуючі суспільства поділяють на традиційні, індустріальні та постіндустріальні. Про який критерій класифікації суспільств йдеться?

а) наявність писемності;

б) чисельність рівнів управління;

в) ступінь соціальної диференціації;

г) спосіб здобування засобів для існування.

 1. Складне суспільство - це таке:

а) що утворене з декількох держав або країн;

б) в якому існують багаті та бідні;

в) де є декілька рівнів управління;

г) де є кілька рівнів управління; декілька соціальних верств населення, що розташовуються зверху вниз із зменшенням доходів.

 1. В якому (або в яких) із зазначених суспільств поєднуються як головні їхні ознаки промисловість, корпоративність, гроші як мета діяльності?

а) протосуспільство;

б) індустріальне суспільство;

в) традиційне суспільство;

г) постіндустріальне суспільство.

 1. В якому (або в яких) із зазначених суспільств поєднуються як головні їхні ознаки сфера послуг, знання як мста діяльності, університет як соціальна організація?

а) протосуспільство;

б) індустріальне суспільство

в) традиційне суспільство;

г) постіндустріальне суспільство.

 1. На думку якого вченого людство послідовно пройшло чотири формації: первіснообщинну; рабовласницьку; феодальну; капіталістичну. Про якого вченого йдеться?

а) К. Маркса;

б) У. Ростоу;

в) І. Мауда;

г) Д. Белла.

 1. Простою, недиверсифікованою є соціальна структура:

а) традиційного аграрного суспільства;

б) протосуспільство;

в) індустріального суспільства;

г) інформаційного суспільства.

 1. Зародження держави, міста, класів, писемності пов'язують з таким типом суспільства:

а) протосуспільство;

б) традиційне суспільство;

в) індустріальне суспільство;

г) постіндустріальне, інформаційне суспільство.

 1. Це поняття позначає зміни, що відбуваються впродовж деякого часу у соціальних спільностях, групах, інститутах, організаціях та суспільствах, в їх взаєминах одне з одним, а також з індивідами. Про яке поняття йдеться?

а) соціальний розвиток;

б) соціальний прогрес;

в) соціальний процес;

г) соціальна трансформація.

 1. Зміни, що відбуваються у сім'ї (полігамна, моногамна, багатодітна, розширена, нуклеарна), в елементах будь-якої соціальної спільності (малої групи, професійної групи, нації), в елементах соціальних інститутів (торгівлі, освіти, науки, релігії), можна зарахувати до:

а) структурних змін;

б) процесуальних змін;

в) мотиваційних змін;

г) функціональних змін.

 1. При переході до ринкових відносин на перший план у людей виступають інтереси особистого грошового заробітку, прибутку, що впливає на їхню поведінку, мислення, свідомість. Про які соціальні зміни йдеться?

а) структурні;

б) процесуальні;

в) мотиваційні;

г) функціональні.

 1. Часткові, поступові, такі, які здійснюються як достатньо стійкі та постійні тенденції до зростання або зменшення якихось якостей, елементів в різних соціальних системах, - це:

а) еволюційні зміни; б) революційні зміни; в) прогресивні зміни; г) реформаційні зміни.

 1. Всезагальні зміни, які передбачають докорінне ламання соціального об'єкта, і, як правило, спираються па насильство, - це:

а) і еволюційні зміни;

б) революційні зміни;

в) прогресивні зміни;

г) реформаційні зміни.

 1. Біля 1500 років до н.е. вулканічне виверження в Егейському морі створило велетенську хвилю, яка зруйнувала Мінойську цивілізацію. Про який фактор процесу соціальних змін йдеться ?

а) демографічні зміни;

б) людські дії;

в) технології;

г) природне оточення.

 1. Післявоєнний «бебі-бум» у США і подальші зміни в американському суспільстві, що з ним пов'язані, можна зарахувати до:

а) фактора природного оточення;

б) фактора людських дій;

в) фактора демографічних змін;

г) технологічного фактора.

 1. За логікою М.Вебера «протестантська етика» тяжкої праці і відкладеної винагороди сприяла розвиткові капіталізму. Про який фактор процесу соціальних змін йдеться?

а) демографічні зміни;

б) людські дії;

в) ідеї;

г) природне оточення.

 1. Різні форми колективної поведінки (мода, чутки, бунти) та соціальні рухи можна зарахувати до:

а) фактора природного оточення;

б) фактора людських дій;

в) фактора демографічних змін;

г) технологічного фактора.

 1. Радіо, телебачення, Інтернет - все це можна віднести до такого фактора соціальних змін:

а) природне оточення;

б) демографічні зміни;

в) технологічні зміни;

г) людські дії.

 1. Ці теорії базуються на припущеннях, що суспільства поступово розвиваються (еволюціонують) від простих до складних форм. Про які теорії пояснення соціальних змін йдеться ?

а) еволюційні теорії;

б) циклічні теорії;

в) функціональні теорії;

г) конфліктні теорії.

 1. Ці теорії фокусують свою увагу на такій природі змін, що виявляється у періодичному розквіті та занепаді цивілізацій. Про які теорії пояснення соціальних змін йдеться ?

а) еволюційні теорії;

б) циклічні теорії;

в) функціональні теорії;

г) конфліктні теорії.

 1. Ці теорії фокусують свою увагу на аналізі соціальної статики, аргументовано доводять, що суспільство складається з незалежних частин, кожна з яких допомагає підтримати стабільність цілісної системи. Про які теорії пояснення соціальних змін йдеться ?

а) еволюційні теорії;

б) циклічні теорії;

в) функціональні теорії;

г) конфліктні теорії.

 1. Ці теорії основним джерелом соціального розвитку проголошують суперечність конкуруючих у суспільстві інтересів. Про які теорії пояснення соціальних змін йдеться ?

а) еволюційні теорії;

б) циклічні теорії;

в) функціональні теорії;

г) конфліктні теорії.

 1. Основоположником теорії малих груп є:

а) Р. Мертон;

б) Е. Гіденс;

в) Ч. Кулі;

г) П. Сорокін.

 1. Прикладом вторинної соціальної групи є:

а) сім'я;

б) перехожі, що очікують зеленого світла світлофора на вулиці;

в) студентська академ група;

г) колектив студентів та викладачів певного навчального закладу.

 1. Пан "X" є студентом, капітаном футбольної команди, чоловіком пані "У". Це, з точки зору соціолога, перелік його:

а) набутих соціальних статусів;

б) приписних соціальних статусів;

в) рангових соціальних характеристик;

г) особистих якостей.

 1. Пані "У" є українкою, греко-католичкою, дочкою пана "X", ЗО – річною жінкою. Це, з точки зору соціолога, є перелік її:

а) приписних соціальних статусів;

б) набутих соціальних статусів;

в) рангових соціальних характеристик;

г) особистих якостей.

 1. Пані "У" с громадянкою України, студенткою, матір'ю, 20-річною жінкою. Це, і точки зору соціолога, перелік її:

а) приписних соціальних статусів;

б) набутих соціальних статусів;

в) рангових соціальних характеристик;

г) особистих якостей.

 1. Поведінка носія певного соціального статусу, яка відповідає певним соціальним очікуванням - це, з точки зору соціолога:

а) соціальна роль;

б) статусно-рольовий набір індивіда;

в) статусна сумісність;

г) особистісні характеристики індивіда.

 1. У традиційному суспільстві статева приналежність індивіда звичайно сприймається як його характеристика:

а) рангова;

б) номінальна.

 1. В сучасному суспільстві релігійно-конфесійна приналежність особистості звичайно має характер:

а) ранговий;

б) номінальний.

 1. Прикладом соціального інституту є:

а) Інститут соціології НАІІ України;

б) Львівський банківський інститут;

в) сім'я;

г) релігія.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]