Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теорія організації.docx
Скачиваний:
76
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.17 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ менеджменту

КАФЕДРА Зовнішньоекономічної діяльності підприємств

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи студентів з

нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

для студентів денної (заочної) форми навчання

Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент

Укладач:

О.Г. Родіна, к.е.н., доцент

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств»

Протокол № 1 від «30» «серпня» 2013 р.

Донецьк, 2013

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Теорія організації» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент» і спеціалізації Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Укл. О.Г.Родіна. -Донецьк: ДоНТУ, 2013.

Методичні рекомендації містять навчальну програму, контрольні питання та тести самоконтролю студентів, питання модульного контролю, питання екзаменаційних білетів, критерії оцінки знань з навчальної дисципліни «Теорія організації» та список рекомендованої літератури.

Укладач:

О.Г. Родіна, к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск

Я.В. Хоменко, д.е.н., професор

ЗМІСТ

Вступ

Основні положення

Навчальна програма дисципліни

Перелік контрольних питань та тести самоконтролю студентів

Перелік питань модульного контролю

Перелік питань екзаменаційних білетів

Критерії оцінки знань з навчальної дисципліни

Список рекомендованої літератури

ВСТУП

Теорія організації як навчальна дисципліна необхідна для забезпечення якості спеціальної теоретичної підготовки еко­номістів та управлінців й ефективності організаційної діяль­ності фахівців та керівників, як працюючих на підприємствах і в установах різних форм власності та сфер національної еко­номіки, так і службовців державних, центральних та місцевих органів управління. Оволодіння основами теорії організації дає змогу розглядати будь-яку проблему через систему органі­заційних відносин та знаходити шлях до її вирішення через ор­ганізаційно-конструктивну діяльність. Тому вона корисна і підприємцям, особливо молодим, які ще тільки пробують свої сили в бізнесі.

Методичні рекомендації розроблено з урахуванням навчального плану напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та робочої програми.

Дані методичні рекомендації будуть корисними при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Стратегічне управління».У методичних рекомендаціях викладено загальні «Теорія організації».