Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теорія організації.docx
Скачиваний:
98
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.17 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ менеджменту

КАФЕДРА Зовнішньоекономічної діяльності підприємств

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

для студентів денної (заочної) форми навчання

Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент

Укладач:

О.Г. Родіна, к.е.н., доцент

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств»

Протокол № 1 від «30» «серпня» 2013 р.

Донецьк, 2013

Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Теорія організації» для студентів денної (заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент» і спеціалізації Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Укл. О.Г. Родіна. - Донецьк: ДоНТУ, 2012.

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування.

Укладач:

О.Г. Родіна, к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск

Я.В. Хоменко, д.е.н., професор

ЗМІСТ

Вступ

Тема 1. Методологічні засади теорії організації

Тема 2. Основні організаційні теорії та моделі

Тема 3. Організація як система

Тема 4. Організація як соціум

Тема 5. Організаційний процес

Тема 6. Самоорганізація

Тема 7. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації

Тема 8. Організаційне проектування

Тема 9. Культура організації

Література

ВСТУП

Теорія організації як навчальна дисципліна необхідна для забезпечення якості спеціальної теоретичної підготовки еко­номістів та управлінців й ефективності організаційної діяль­ності фахівців та керівників, як працюючих на підприємствах і в установах різних форм власності та сфер національної еко­номіки, так і службовців державних, центральних та місцевих органів управління. Оволодіння основами теорії організації дає змогу розглядати будь-яку проблему через систему органі­заційних відносин та знаходити шлях до її вирішення через ор­ганізаційно-конструктивну діяльність. Тому вона корисна і підприємцям, особливо молодим, які ще тільки пробують свої сили в бізнесі.

Основними завданнями конспекту лекцій є:

- формування основоположних уявлень про закони, при­нципи і механізми функціонування організаційних систем;

- вироблення навичок із вивчення діяльності сучасних ор­ганізацій;

- вивчення основ створення організацій нової формації й управління ними в умовах ринку.

Конспект лекцій розроблено з урахуванням навчального плану напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та робочої програми.

Даний конспект лекцій буде корисним для використання студентами денної, заочної форм навчання економічних спеціальностей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.