Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

Рекомендована література

Правила пожежної безпеки для підприємств автомобільного транспорту України: НАПБ В.01.054-98/ 510. – К.: Основа, 1999, С. 7…117.

Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебник. – К.: Выща шк., 1988, С. 206…247.

Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1985, С. 310…341.

3.2 Тематика та зміст лабораторних занять

Мета проведення лабораторних робіт– придбання студентами практичних навичок, опрацювання методів і засобів контролю параметрів виробничого середовища, визначення освітленості робочих місць, вивчення конструкції і перевірка працездатності вогнегасників, поглиблення знань з питань охорони праці за окремими темами лекційного матеріалу.

Тематика і зміст лабораторних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” наведені у табл. 3.

4 Завдання для самостійної роботи студентів

4.1 Загальні положення

Мета поглиблення знань набутих студентами при вивченні дисципліни, оволодіння практичними навичками вирішення задач охорони праці на підприємствах автомобільного транспорту та проміжний контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни.

Таблиця 3

Тематика і зміст лабораторних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі”

Змістовий модуль

Тематика та зміст лабораторних занять

Кількість годин

ЗМ 3

Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі

(на автомобільному транспорті)

Лабораторна робота №4

Вимірювання опору і розрахунок захисного заземлення

Вивчення принципу дії захисного заземлення, визначення опору і розрахунок захисного заземлення

4

Всього за 11 семестр

4

Форми самостійної роботи:

- опрацювання лекційного матеріалу;

- написання рефератів з дисципліни;

- написання контрольної роботи з дисципліни.

Контроль за самостійною роботою здійснюється шляхом вибіркового опитування студентів на лекціях і лабораторних заняттях, перевірки рефератів, а також контрольної роботи.

Самостійна робота студента (СРС) підлягає перевірці, захисту й оцінюванню.

СРС – важливий чинник в оволодінні студентами основ знань, вмінь та навичок з навчальної дисципліни. Для написання реферату, контрольної роботи необхідно виконати таку роботу: підібрати потрібну літературу, опрацювати її; узагальнити вивчений матеріал, виділити в ньому загальне та особливе; викласти особисте міркування з даної теми, власне бачення проблеми, шляхи її вирішення.

4.2 Питання до засвоєння лекційного матеріалу

Важливим кроком у підготовці студента є робота над конспектом, засвоєння лекційного матеріалу. Даний вид самостійної роботи студента сприяє додатковому вивченню, систематизації та засвоєнню навчального матеріалу.

Тема 1 Система управління охороною праці на автомобільному транспорті

1. Основні законодавчі акти України, що стосуються охорони праці

2. Нормативно-технічна документація з охорони праці на автомобільному транспорті

3. Нормування робочого часу працівників автомобільного транспорту

4. Вимоги до водіїв транспортних засобів

5. Перелік важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

6. Організація охорони праці на підприємствах автомобільного транспорту

7. Служба охорони праці на підприємстві

8. Служба безпеки руху на підприємствах автомобільного транспорту

9. Обов'язки власника і робітника в галузі охорони праці

10. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

11. Організація навчання з охорони праці. Види інструктажів з охорони праці

12. Порядок і терміни розслідування нещасних випадків

13. Спеціальне розслідування нещасних випадків

14. Положення про розслідування і облік побутових нещасних випадків

15. Методи і показники аналізу травматизму та професійної захворюваності на виробництві

16. Правила обліку дорожньо-транспортних пригод

17. Правила відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я внаслідок нещасних випадків

18. Структура підприємств автомобільного транспорту

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.