Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

5.5 Організація та методичне забезпечення рейтингового оцінювання знань студентів

Використання рейтингового оцінювання знань студентів потребує реалізації ряду організаційних заходів:

- своєчасного доведення до студентів порядку оцінювання їх знань, графіків СРС з кожної навчальної дисципліни, що вивчається в семестрі, та семестрових графіків СРС, змісту модулів навчальних дисциплін, форм контролю їх виконання, критеріїв, за якими оцінюються знання студентів;

- інформування студентів про їх поточну успішність, рейтинг студентів з окремих навчальних дисциплін;

- організації індивідуальних та групових консультацій студентів протягом семестру;

- оперативне ведення ряду нових форм навчальної документації;

- надання допомоги студентам в плануванні своєї самостійної праці, складанні індивідуальних планів самостійної праці;

- посилення контролю за виконанням студентами графіків СРС;

- забезпечення з боку деканатів і кафедр ефективної діяльності наставників студентських груп, які приймають участь в педагогічному експерименті.

Методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу повинно передбачити наявність в повному обсязі методичних вказівок з вивчення кожної навчальної дисципліни, виконання індивідуальних завдань, курсових проектів (робіт). Ці методичні вказівки, а також навчальну літературу студенти отримують в бібліотеці на початку семестру. При відсутності сучасних підручників та навчальних посібників студенти повинні бути забезпечені курсами лекцій на електронних носіях.

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” наведено у табл. 11.

Таблиця 11

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни

“ Охорона праці в галузі”

Кількість балів за:

Семестр XI

Підсумковий контроль

Модуль 1

- модуль

100

- змістові модулі

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

Сума (0...40)

Модульний контроль

Рейтинговий показник

16

2

13

9

у тому числі

- видами роботи:

лекції

лабораторні заняття

консультації

лекції

лабораторні заняття

консультації

лекції

лабораторні заняття

консультації

лекції

лабораторні заняття

консультації

- відвідування

1

-

1

1

-

1

1

2

1

1

-

1

10

0…60

0...100

0...60

- активність на заняттях

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

- поточна оцінка знань (виконання СРС)

14

-

7

7

28

Список рекомендованої літератури Основна література

  1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

  2. Закон України «Про охорону праці» // Законодавство України про охорону праці. / Збірник нормативних документів. – К.: Основа, 1995, т.1, С. 3–29.

  3. Кодекс законів про працю України. – К.: Україна, 1996. – 125 с.

  4. Правила охорони праці на автомобільному транспорті: ДНАОП 0.00-1.28-97. – К.: Основа, 1997. – 328 с.

  5. Бортницкий П.И. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебник. – К.: Выща шк., 1988. – 263 с.

  6. Бортницький П.І. Організація охорони праці на автомобільному транспорті: Навч. посібник. – К.: НТУ, 2003. – 106 с.

  7. Салов А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1985. – 351 с.

  8. Правила пожежної безпеки для підприємств автомобільного транспорту України: НАПБ В.01.054-98/ 510. – К.: Основа, 1999. – 240 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.