Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать
  1. Опис дисципліни

1.1 Мета і завдання дисципліни

“Охорона праці в галузі” – нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах з метою формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Метою вивчення дисципліниє формування у майбутніх фахівців знань з нормативно-правових і організаційних питань охорони праці, з фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки на автомобільному транспорті, що необхідні у їх професійній діяльності для оцінки відповідності стану охорони праці вимогам чинних нормативів, ідентифікації виробничих небезпек, обгрунтування доцільних заходів і засобів щодо поліпшення умов праці та захисту працюючих, організації безпечного виконання робіт.

Завдання викладання дисципліни:

- ознайомлення студентів з системою управління охороною праці в галузі (СУОПГ), як складовою системи управління охороною праці в державі; особливостями структури галузевої системи управління охороною праці, складовими СУОПГ: керівництво й служби охорони праці центральних органів управління галузі; інженерно-технічні працівники, трудові колективи і профспілки підприємств; нормативно-правовою базою щодо охорони праці у галузі; науковою базою й фінансуванням охорони праці у галузі; системою управління охороною праці на підприємстві; функціональнимі обов’язками керівництва підприємства і його служб, інженерно-технічних працівників, кожного працівника, участю трудового колективу в системі управління охороною праці на підприємстві; з переліком робіт з підвищеною небезпекою на автомобільному транспорті, а також важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінокі неповнолітніх; відповідальністю за порушення законодавства про охорону праці; організацією навчання з охорони прац; оцінкою ефективності функціонування СУОПГ;

- ознайомлення студентів з умовами праці на автомобільному транспорті за показниками шкідливості та небезпечності; впливом факторів виробничого середовища у цехах і дільницях на функціонування організму і його систем в процесі праці; основними шкідливими і небезпечними факторами на автомобільному транспорті; із заходами щодо поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженності трудового процессу; з сучасними засобами щодо колективного та індувідуального захисту працюючих від дій характерних для галузі шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища; з санітарно-гігієнічними вимогами до підприємств, споруд, до виробничих і допоміжних приміщень; класами шкідливості підприємств за санітарними нормами в залежності від складу і кількості шкідливих виділень та характеру технологічних процесів.

- ознайомлення студентів з виробничим травматизмом у галузі, аналізом виробничого травматизму у галузі за окремими факторами (професіями, віком, статтю тощо); з вимогами безпеки до технічного стану та обладнання дорожніх транспортних засобів; з вимогами безпеки до устаткування, пристроїв, інструменту ТО і ПР; заходами та засобами підвищення безпеки технологічних процесів і обладнання характерних для галузі виробництв;

- ознайомлення студентів з факторами пожежної небезпеки галузевих об’єктів, їх особливості та пожежонебезпечні властивості, причинами пожеж на галузевих об’єктах; категоріями вибухопожежонебезпечності галузевих об’єктів; заходами та засобами системи попередження пожежі, обґрунтуванням та вибіром доцільних заходів і засобів попередження пожежі на галузевих об’єктах; системою організаційно-режимних заходів з пожежної безпеки у галузі; організацією служби пожежної безпеки у галузі; вимогами пожежної безпеки для підприємств автомобільного транспорту.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- перелік основних законодавчих актів України з питань охорони праці в галузі автомобільного транспорту;

- місце і значення системи управління охороною праці в галузі (СУОПГ);

- мета СУОПГ, підсистеми СУОПГ;

- структурна схема побудови СУОПГ;

- показники ефективності функціонування СУОПГ;

- динаміка ефективності функціонування СУОПГ, можливі показники ефективності;

- обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві (СУОПП);

- служба охорони праці підприємства в СУОПП;

- роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника в системах управління охороною праці підприємства, галузі;

- участь трудового колективу в системі управління охороною праці;

- СУОП підприємства, місце в ній комісії з охорони праці підприємства;

- роль громадських об’єднань в СУОПГ;

- органи державного нагляду за охороною праці в СУОПГ; класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу у галузі;

- за якими показниками виробничого середовища нормуються оптимальні умови праці;

- які класи робіт можливі за факторами умов праці, нормативні параметри яких не мають оптимальних значень (шум, іонізуючі випромінювання тощо);

- навести приклади гігієнічних класів робіт за характерними професіями та робочими місцями у галузі;

- фактори, які можуть спричинити професійні захворювання у галузі;

- фактори професійно-спричинених захворювань у галузі;

- заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища за фактором мікроклімат в умовах галузі;

- заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища за фактором склад повітря робочої зони;

- особливості використання місцевої вентиляції;

- класифікація особливості та область застосування всмоктувачів що використовуються при ТО і ПР автомобілів;

- основні сучасні тенденції в галузі розробки місцевої вентиляції при ТО і ПР автомобілів, які існують в вітчізнянної та світової практиці;

- особливості організації повітрообміну та проектування загально-обмінної вентиляції при ТО і ПР автомобілів цехах і дільницях;

- види систем кондиціювання повітря;

- специфічні заходи і засоби захисту працюючих від електромагнітного випромінювання радіочастотного, оптичного та іонізуючого діапазонів;

- класифікація методів і засобів захисту від шуму;

- розрахункова формула величини звукоізоляції одно та багатошарової перешкоди;

- заходи і засоби захисту працюючих від шуму в умовах галузі;

- засоби захисту від механічної небезпеки при ТО і ПР автомобілів;

- заходи і засоби захисту персоналу від ураження електричним струмом при використанні обладнання для електрозварювання, плазмової обробки та термічного напилення покриттів;

- шляхи зниження напруженості трудового процесу для умов галузі;

- шляхи зниження тяжкості трудового процесу для умов галузі;

- фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів;

- причини пожеж на галузевих об’єктах – реальні та імовірні;

- категорії та класи вибухонебезпечності галузевих об’єктів;

- заходи і засоби системи попередження пожеж на галузевих об’єктах;

- заходи і засоби системи протипожежного захисту галузевих об’єктів;

- складові системи організаційних протипожежних заходів у галузі.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- оцінити динаміку ефективності функціонування СУОПГ;

- обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення СУОПГ;

- обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення структури і функціонування СУОП підприємства, його підрозділу;

- проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання працівників підприємства з питань охорони праці;

- сформулювати вимоги до системи управління охороною праці щодо конкретного підприємства галузі чи його підрозділу. визначити клас умов праці за показниками шкідливості та небезпечності за окремими факторами виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу;

- визначити клас умов праці за показниками шкідливості та небезпечності умов праці при комплексній дії декількох факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу;

- визначити першочергові заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища для умов галузі;

- розробити технічні рішення (з розрахунковим обґрунтуванням) щодо поліпшення стану виробничого середовища за окремими факторами для умов галузі;

- розробити пропозиції щодо зниження напруженості праці за окремими професіями та характером робіт у галузі;

- розробити пропозиції щодо зниження тяжкості робіт в умовах галузі;

- визначити коефіцієнт частоти травматизму у галузі (загальний та з окремих професій, видів робіт);

- визначити тяжкість виробничого травматизму у галузі (загальну, з окремих професій та видів робіт);

- визначити першочергові напрями робіт щодо профілактики виробничого травматизму у галузі;

- визначити першочергові заходи щодо попередження виробничого травматизму у галузі;

- визначити статистичні показники травматизму на підприємстві (в галузі);

- оцінити відповідність технологічних процесів і виробничого обладнання вимогам чинних нормативів з цих питань;

- сформувати загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском;

- користуючись показниками пожежної небезпеки матеріалів і речовин визначити ймовірну категорію вибухопожежобезпеки конкретних виборчих умов та клас приміщень і зон за вибуховою і пожежною небезпекою;

- визначити загальні технічні заходи системи протипожежного захисту для певних виробничих умов;

- визначити категорію і клас вибухо- пожежної небезпеки щодо галузевих об’єктів;

- визначити фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів;

- визначити тип і кількість первинних засобів гасіння пожежі;

- визначити вимоги щодо стаціонарних засобів гасіння пожежі;

- визначити вимоги щодо обладнання приміщень галузевих об’єктів засобами автоматичної пожежної сигналізації.

Головний метод вивчення дисципліни – самостійна робота з навчальним матеріалом. Вивчаючи дисципліну з допомогою різних літературних джерел, доцільно вести конспект, необхідний для закріплення знань, що одержані шляхом вивчення теоретичного курсу та виконання контрольних завдань.

У разі виникнення питань та неможливості самостійного розв’язання контрольних завдань потрібно звернутись за консультацією до викладачів кафедри “Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс”.

Студентам-заочникам в університеті передбачено лекції та лабораторні заняття під час екзаменаційно-лабораторної сесії. Ці лекції мають оглядовий характер, тому студенти заочники повинні з’являтись на них після відповідної самостійної підготовки.

Студенти-заочники допускаються до екзамену після виконання та позитивного захисту ними контрольної роботи та виконання лабораторних робіт.

Виконуючи роботи з курсового або дипломного проектування, що пов’язані з проектуванням підприємств автомобільного транспорту, розробкою технології або організацією виробничого процесу, студент повинен використовувати одержані знання та запропонувати в проекті умови праці, що виключають можливість виникнення виробничого травматизму та професійних захворювань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.