Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

1.2 Міждісциплінарні зв’язки

Місце дисципліни – дисципліна “Охорона праці в галузі” вивчається студентами заочної форми навчання спеціальності 7.07010601, 8.07010601 “Автомобілі і автомобільне господарство” на YI-ому курсі в XI-ому семестрі. Вивчення цієї дисципліни базується на знанні гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, загально-технічних і спеціальних дисциплін, які вивчались студентами раніше або вивчаються одночасно.

Попередньо вивчаються такі гуманітарні та соціально-економічні дисципліни, як “Основи психології і педагогіки”, “Основи права”, “Соціологія”, фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни, як “Хімія”, “Фізика”, “Теорія технічних систем”, “Основи екології”, “Технологічні основи машинобудування”, “Експлуатація та обслуговування машин”, “Основи охорони праці”, “Безпека життєдіяльності”, “Введення у технологічні процеси на автомобільному транспорті”, “Автомобільні двигуни”, “Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів”, “Автомобілі”, “Комплексна механізація технологічних процесів” та інших.

Паралельно та послідовно вивчаються такі професійно-орієнтовані дисципліни, як “Технічна експлуатація автомобілів”, “Основи технології виробництва та ремонту автомобілів”, “Організація автомобільних перевезень і безпека дорожнього руху”, “Виробничі системи на транспорті”.

2 Модулі та змістові модулі дисципліни

2.1 Основні терміни, поняття та їх визначення

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Модуль (М) – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу. Модуль включає в себе один змістовий модуль або блок змістових модулів.

Змістовий модуль (ЗМ) – це логічно завершена, системно впорядкована і структурована за окремими навчальними елементами частина теоретичних знань та практичних вмінь навчальної дисципліни або практики студентів, що реалізується відповідними формами навчального процесу протягом певного оптимального часу, визначеного на їх засвоєння.

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів (модулів). 1 кредит = 36 академічних годин повного навчального навантаження (аудиторні та СРС) – за шкалою ECTS (European Credit Transfer accumulated System – Європейська кредитно-трансферна акумувальна система кредитних одиниць). 1 кредит = 54 академічних годин повного навчального навантаження (аудиторні та СРС) – за національною шкалою.

2.2 Формування модулів і змістових модулів дисципліни

Кредитно-модульнасистема організації навчального процесу з дисципліни “Охорона праці в галузі” передбачає поділ навчального матеріалу на4(чотирі) логічно завершених змістових модулів. Кількість модулів для дисципліни складає 1 (один) – теоретичне навчання (4змістових модуля) (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.