Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

5.2 Поточне оцінювання знань студентів

При поточному оцінюванні студентів враховуються такі фактори:

- присутність студента на лекції, практичному занятті та консультації (одне заняття або консультація – 1 бал);

- активність на практичних заняттях та консультаціях (одне практичне заняття або консультація – 1 бал);

- кількість балів за поточне оцінювання знань. Бали нараховуються у разі успішного складання студентом однієї з можливих форм поточного контролю.

Облік відвідування студентами аудиторних навчальних занять, а також кількість балів, одержаних ними за виконання окремих елементів змістових модулів, ведеться викладачами, які проводять певні види занять (лекції, практичні) та консультації, у робочих журналах викладачів та журналах обліку роботи академічних груп.

5.3 Організація та проведення модульного і підсумкового контролю

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань та вмінь того чи іншого модуля. Письмова форма модульного контролю є обов’язковою (тестування, контрольна робота тощо). Матеріали модульного контролю зберігаються на кафедрі від дня його проведення до початку наступного семестру.

Для проведення модульного контролю викладач готує індивідуальні варіанти контрольних завдань, виходячи з окресленої структури навчального матеріалу. Кожне індивідуальне завдання повинно охоплювати весь навчальний матеріал модуля. Критерії оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома студентів перед початком вивчення модуля і дублюються напередодні проведення модульного контролю.

Під час модульного контролю враховуються результати поточного оцінювання та відвідування занять, якщо вони є системно продуманими (наприклад, за відвідування заняття – 1 бал) і додатково стимулюватимуть студентів до щоденної навчальної праці. Крім того, модульний контроль може враховувати результати науково-дослідної роботи студентів.

Вивчення модуля обов'язково включає завдання для самостійної роботи студента, за виконання якої виставляються певні бали (наприклад, 7 балів – робота виконана повністю, 5 балів – виконано 2/3 роботи, 3 бали – виконано 1/3 роботи, 0 балів – роботу не виконано).

Результати самостійної роботи студента враховуються під час модульного контролю.

До модульного контролю студент допускається завжди.

Тривалість письмового модульного контролю – одна академічна година.

Під час виконання модульного контролю студент може звернутися до викладача за роз’ясненнями лише змісту завдання і має право користуватися додатковою літературою, яка дозволена кафедрою. Під час виконання модульного контрольного завдання студентам забороняється списувати, обмінюватися інформацією з іншими студентами, використовувати заборонені навчальні засоби. Якщо студент порушує встановлений порядок, то він звільняється від подальшої роботи, а модульна контрольна робота оцінюється нулем балів.

Якщо студент не з’явився для проведення модульного контролю або не здав контрольне завдання, йому виставляється нуль балів. Студент не може повторно складати модульний контроль.

Результати перевірки письмових контрольних завдань (в балах) доводяться до студентів не пізніше, ніж через п’ять робочих днів після проведеного модульного контролю і виставляються в журналах обліку роботи академічної групи і робочих журналах викладачів, а також у зведеній відомості поточної успішності та модульного контролю академічної групи.

Студенти безпосередньо знайомляться з перевіреними роботами під час аналізу результатів викладачем. З усіх незрозумілих питань студент має право отримати від викладача обґрунтовані пояснення.

Якщо студент не погоджується з результатами перевірки, він має право звернутися з апеляцією до завідувача кафедри, який зобов’язаний разом з викладачем розглянути апеляцію і прийняти остаточне рішення в триденний термін. В результаті апеляції кількість виставлених балів не може бути зменшеною, а тільки залишена без зміни або збільшена. Результати апеляції фіксуються на аркушах контрольного завдання з відповідними підписами викладача і завідувача кафедри. Зведена відомість поточної успішності та модульного контролю академічної групи здається до деканату ІЗДН у встановлені терміни.

Викладачі, які проводять лекційні, практичні заняття після проведення модульного контролю оформлюють зведену відомість поточної успішності та модульного контролю академічної групи і здають її в деканат інституту або факультету. При цьому у зведених відомостях наводиться набрана кожним студентом підсумкова кількість балів поточної успішності, а також кількість балів за результатами модульного контролю.

Після проведення підсумкового контролю (екзамену) у студентів, які зобов’язані їх складати, викладачами проставляється в екзаменаційних відомостях підсумкові суми балів, одержані студентами, а також оцінки, перераховані за шкалою ECTS та національною шкалою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.