Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МЕ (МЕ) 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
151.28 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Міжнародна економіка

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни

для студентів денної форми навчання

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

Київ – 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Міжнародна економіка

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни

для студентів денної форми навчання

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

(в рамках кредитно-модульної системи)

Затверджено

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

протокол № __ від ________2012 р.

Київ – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» /Укл. Полонський В.Г., к.т.н., проф., Чамара І.М.,к.е.н., доц., Тарануха О.М.,к.е.н., ассистент, Антропова А.Ю., аспірант. – К.:, НТУ. – 2012, 47 стр..

ЗМІСТ

Вступ...............................................................................................................................................5

1. Опис дисципліни «Міжнародна економіка»...........................................................................7

2. Структура навчальної дисципліни..........................................................................................8

3. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання ...........................................................9

4. Зміст лекцій, практичних, семінарських занять. Форми контролю поточної

успішності ........................................................................................................................................11

5. Завдання для самостійної роботи. Форми контролю поточної успішності ......................20

6. Розподіл балів за елементами змістовних модулів при поточному оцінюванні знань...25

7. Критерії оцінювання знань студентів при проведенні підсумкового контролю.............25

8. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять.........................26

9. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи ......................................................33

10. Тести для самоконтролю......................................................................................................34

11. Питання до навчальної дисципліни....................................................................................39

12. Рекомендована література...................................................................................................45

ВСТУП

«Міжнародна економіка» є обов’язковою навчальною дисципліною в системі вищої освіти України, і запроваджена у навчальні плани всіх економічних спеціальностей НТУ, як денної так і заочної форм навчання.

Вивчення дисципліни спрямоване на створення науково-теоретичного фундаменту, засвоєння методологічних прийомів та категоріально-понятійного апарату, що необхідні студентам для вивчення дисципліни; розвиток аналітичного мислення, отримання необхідних знань та навичок для вирішення певних питань, що виникають в практиці міжнародних відносин..

Для спеціальності «Міжнародна економіка» передбачено впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та рейтингової системи оцінювання знань студентів. Загальний бюджет навчального часу складає 360 год.

Мета і завдання курсу

Знання з міжнародної економіки необхідні для прийняття управлінських рішень при здійснені міжнародних зв’язків, розробки соціальних питань, зрозуміння механізму функціонування сучасної економіки.

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, розвиток здібностей використовувати надбанні теоретичні економічні знання в практичній діяльності на міжнародному ринку.

Основним завданням викладання курсу є вивчення сутності й тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів України, навчити студентів орієнтуватися у процесах, що відбуваються в світовій економіці, змінах і трансформаціях економічного життя суспільства та надати практичних навичок економічних досліджень, необхідних майбутньому фахівцю.

Студенти навчаться практично застосовувати знання з економічної теорії, менеджменту, маркетингу, логіки розвитку підприємства, розробляти прогнози розвитку на майбутнє за допомогою нормативного аналізу, вибирати альтернативні рішення, визначати економічну ефективність заходів. Студент навчиться оцінювати вартісні показники міжнародних контактів, доцільність їх використовування, робити висновки щодо результатів виробництва, аналізувати фінансові показники діяльності підприємства.

Предметом вивчення “Міжнародної економіки” є система мікро- та макроекономічних взаємовідносин, що виходять за національні межі інтернаціоналізації та глобалізації.

Студенти повинні знати:

 • предмет, структуру та основні поняття дисципліни;

 • історію розвитку сучасної міжнародної економіки;

 • основні теоретичні поняття та їх економічний зміст та тлумачення та міжнародної торгівлі;

 • сутність міжнародних економічних відносин;

 • властивості та функції основних інститутів міжнародних відносин;

 • економічний механізм функціонування міжнародних відносин;

 • проблеми глобалізації та економічного розвитку.

Студенти повинні вміти:

 • використовувати отримані економічні знання для вирішення певних ситуацій;

 • самостійно й творчо працювати з різноманітними джерелами наукової інформації;

 • орієнтуватися у новітніх економічних даних щодо економічних процесів в світовій економіці

 • володіти навичками збирання та обробки емпіричної економічної інформації;

 • володіти навичками економічного управління зовнішньоекономічною діяльністю;

 • організувати та розвивати міжнародні зв’язки підприємства;

 • аналізувати сутність й тенденції інтернаціоналізації економіки, форм, методи, суб’єкти та рівні міжнародної економічної діяльності;

 • оцінювати світогосподарські явища й процеси у контексті національних інтересів України;

 • аналізувати середовище розвитку, практику здійснення і механізм регулювання міжнародної економіки;

 • аналізувати стан системи міжнародних економічних відносин, визначати проблеми й тенденції їх розвитку;

 • використовувати одержані знання в умовах України, виходячи з цілей її інтеграції у сучасну систему світогосподарських зв’язків.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальний курс з міжнародної економіки тематично і змістовно наближений до нормативного державного стандарту викладання, розробленого Міністерством освіти і науки України, з урахуванням профілю вузу. Тематично і логічно курс пов’язаний з комплексом інших економічних дисциплін, які передбачені навчальними планами економічного факультету: економічна історія, макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства.

Навчальний курс з міжнародної економіки стає своєрідною базовою основою до курсів «Зовнішньоекономічна діяльність» та «Економіка міжнародних перевезень», оскільки знайомить студентів із базовими поняттями й принципами; головними тенденціями розвитку сучасної цивілізації; розглядає проблему закономірностей, чинників та перспектив економічного розвитку суспільства; аналізує особистість в системі економічних відносин.

Студенти отримують також попередню теоретичну базу для оволодіння спеціальними дисциплінами – міжнародний менеджмент та міжнародний маркетинг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.