Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МЕ (МЕ) 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
151.28 Кб
Скачать

4. Зміст лекцій, практичних, семінарських лабораторних занять. Форми контролю поточної успішності

№ ЗМ

Теми та план лекцій, практичних, семінарських або лабораторних занять

Кількість годин

Форма контролю поточної успішності

1

2

3

4

ЗМ 1.1

ЗМ

1.2

ЗМ 1.3

ЗМ 2.1

ЗМ 2.2

ЗМ

3.1

ЗМ

3.2.

ЗМ

4.1.

ЗМ

4.2.

Семестр 5. Модуль 1

Міжнародна економіка та світова торгівля

Л1. Світова економічна система на сучасному етапі

 1. Завдання та предмет курсу «Міжнародна економіка».

 2. Глобалізація економічного розвитку та його рівновага.

 3. Пропорції світової економіки та їх регулювання.

Л2. Світовий економічний розвиток та його динаміка

1. Сутність економічного розвитку

2. Фактори і моделі економічного розвитку

3. Концепції економічної динаміки

4. Чинники економічного зростання

Пр.2. Світовий економічний розвиток та його динаміка

1.Моделі економічного розвитку

2.Рівні інтеграційної політики України.

3. Участь України в міжнародному та регіональному поділі праці.

4.Формування відкритої економіки України.

Л3. Міжнародна економіка як об’єкт вивчення

1.Міжнародна економічна система

2.Розподіл країн за економічною ознакою

3.Міжнародні економічні відносини

4.Міжнародний поділ праці

Л4. Загальна характеристика міжнародної торгівлі

 1. Значения та специфічні риси міжнародної торгівлі.

 2. Товарна та географічноа структура міжнародної торгівлі.

 3. Класифікація ринків. Класифікація товарів.

 4. Форми міжнародної торпгівлі

Пр.4. Загальна характеристика міжнародної торгівлі

1. Показники міжнародної торгівлі

2. Ціноутворення в міжнародній торгівлі

3. Міжнародні господарські контракти

4. Митне регулювання та страхування

Л5. Методи регулювання міжнародної торгівлі

 1. Ocновнi типи торгівельної політиики.

 2. Види державного регулювання міжнародної торгівлі.

 3. Тарифне та нетарифне регулювання.

 4. Митне регулювання та його рівнi.

 5. Митна вартість, митні збори та країна походження товару.

Пр5.Методи регулювання міжнародної торгівлі

 1. Порядок митного регулювання.

 2. Система та види митних зборів.

 3. Основні умови митного страхування.

 4. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні обмеження як форма нетарифного регулювання.

Л6. Світові товарні ринки

 1. Система класифікації товарів в міжнародній торгівлі.

 2. Світові ціни на промислові i сировинні товари.

 3. Фактории впливу на ціни сировинних ресурсів.

 4. Світові ринки промислових та сировинних товарів.

Л7. Біржова торгівля

 1. Біржі та їх економічна природа. Функції та характерні ознаки біржової торгівлі.

 2. Біржовий товар. Сільськогосподарська та промислова сировина.

 3. Міжнародні біржові ринки.

 4. Ціноутворення на біржових ринках. Аналіз біржових цін та курсів.

Л8. Міжнародна торгівля послугами

 1. Характеристика послуг в міжнародній торгівлі.

 2. Класифікація послуг.

 3. Генеральна угода про торгівлю послугами.

 4. Способи здійснення міжиародних операцій у сфері послуг.

Пр8. Міжнародна торгівля послугами

1.Особливості міжнародних транспортних послуг та міжнародних поїздок.

2. Стан та перспективи зовнішньої торгівлі України послугами.

Л9. Міжнародний рух капіталу

1.Суть та форми міжнародного руху капиталу.

2.Форми міжнародного кредиту. Сучасні форми міжнародного кредитування.

3.Суть ТНК, критерії транснаціоналізацпї.

4.Пряме зарубіжне інвестування, його суть та сучасні чинники.

Л10. Міжнародна міграція робочої сили

1.Сутність, структура та основні риси світового ринку праці

2.Світові міграційні процеси

3.Масштаби, форми, напрямки сучасних міграційних процесів

4.Регулювання міжнародної міграції робочої сили

Пр10. Міжнародна міграція робочої сили

1. Міграція як процес переміщення працездатного населення.

2. Основні історичні етапи міграції робочої сили

3. Соціальні наслідки міграції

Л.11. Міжнародна передача технологій

1. Технологічний вимір світової економіки

2. Рух технологій на світовому ринку

3. Трансфер технологій

4. Роль і місце України на світовому ринку технологий

Пр.11. Міжнародна передача технологій

1. Мета та види міжнародного науково-технічного співробітництва

2.Форми реалізації МНТС

3. Міжнародна торгівля ліцензіями

Семестр 5. Модуль 2

Національна економіка та світогосподарська система

Л12. Класифікація країн світу та характер їх економік

 1. Місце національних економік в системі світового господарства.

 2. Регіональний та типологічний підходи до класифікації країн світу.

 3. Специфічні риси економіки розвинутих країн.

 4. Особливості динаміки економіки розвинутих країн.

 5. Особливості економічної структури розвинутих країн.

 6. Основні риси країн з перехідною економікою.

 7. Економічні реформи перехідного періоду.

 8. Динаміка розвитку та структура країн з транзитивною економікою.

 9. Загальнтй характер економіки країн, що розвиваються.

 10. Фактории економічного розвитку та основні економічні проблеми країн, що розвиваються.

 11. Механізм інтегрованості країн, що розвиваються, у світову економіку.

Пр12. Класифікація країн світу та характер їх економік

 1. Класифікація країн світу.

 2. Етнокультурні особливості країн у сфері світової економіки. Особливості економічної структури розвинутих країн.

 3. Економічні реформи перехідного періоду. Д

 4. инаміка розвитку та структура країн з транзитивною економікою. Загальнтй характер економіки країн, що розвиваються.

 5. Механізм інтегрованості країн, що розвиваються, у світову економіку.

 6. Регіональні особливості країн, що розвиваються.

Л13. Інтеграційні процеси

 1. Сутність інтеграційних процесів.

 2. Горизонтальна та вертикальна інтеграція.

 3. Форми міжнародної регіональної економічної інтеграції.

 4. Ознаки економічного союзу.

 5. Внутрішні економічні фактори інтеграції .

 6. Зовнішні фактори економічної інтеграції.

Пр13. Інтеграційні процеси

 1. Шляхи економічної інтеграції угруповань кран.

 2. Політичні та соціально-економічні проблеми міжнародної економічної інтеграції.

 3. Внутрішні економічні фактори інтеграції .

 4. Зовнішні фактори економічної інтеграції.

Л14. Інтеграційні угрупування

 1. Європейський Союз та принципи його функціонування.

 2. Європейська асоціація вільної торгівлі.

 3. Чорноморське економічне співтовариство.

 4. Необхідність створення вільних економічних зон.

 5. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції.

 6. Внутрішні економічні та зовнішні фактори інтеграції.

Пр14. Інтеграційні угрупування

 1. Співдружність Незалежних Держав (СНД).

 2. Розвиток регіональної економічної інтеграції.

 3. Проблеми створення вільних економічних зон.

Семестр 6. Модуль 3

Світова валютно-фінансова система

Л15. Валюта та валютні курси

 1. Визначення та функції світової валютної системи.

 2. Елементи національної валютної системи.

 3. Елементи регіональної та світової валютних систем.

 4. Валютний паритет і валютний курс.

Пр15. Валюта та валютні курси

 1. Функції валютного курсу.

 2. Чинники, що впливають на валютний курс.

 3. Види валютних курсів.

 4. Сутність та основні компоненти міжнародної валютної ліквідності.

Л16.Платіжний баланс та валютні курси

 1. Платіжний баланс та його структура.

 2. Зміст рахунків платіжного балансу

 3. Балансування статей платіжного балансу.

 4. Чинники впливу на валютний курс.

Пр16.Платіжний баланс та валютні курси

 1. Прогнозування валютного курсу.

 2. Прогнозування на основі паритету купівельної спроможності валют.

 3. Прогнозування на основі відмінностей у відсоткових ставках

 4. Значення аналізу платіжного балансу для прогнозування валютного курсу.

Л17. Еволюція валютної системи

 1. Валютна політика та її можливі варіанти.

 2. Система «золотого стандарту» та Бреттон-Вудська валютна система.

 3. Ямайська валютна система та її принципи.

 4. Валютна політика України.

Л18. Міжнародний ринок валют

 1. Валюний ринок та його види.

 2. Особливості спотового ринку і обмінного курсу «спот».

 3. Форвардний ринок і форвардний курс.

 4. Ф‘ючерсний ринок та ф‘ючерсний курс. Валютні опціони..

Л19. Міжнародний кредитний ринок

 1. Вартість кредиту та зовнішній борг.

 2. Формування вартості міжнародного кредиту.

 3. Відсоткова ставка та її суть.

 4. Чинники впливу на зміни величини відсоткових ставок.

Пр19. Міжнародний кредитний ринок

 1. Відсотковий арбітраж та його вплив на обмінні курси.

 2. Вплив інфляції на валютний курс.

 3. Рівновага міжнародних ринків капіталів.

 4. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту.

Л20. Ринок цінних паперів

 1. Інвестиційний капітал.

 2. Постачальники, споживачі, посередники на ринку цінних паперів.

 3. Цінні папери та їх класифікація.

 4. Сучасний світовий ринок акцій.

Пр20. Ринок цінних паперів

 1. Сучасний світовий ринок боргових цінних паперів.

 2. Фінансовий дериватив.

 3. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.

 4. Принципи формування портфеля акцій інвестора.

Семестр 6. Модуль 4

Регулювання міжнародної економіки

Л21. Регулювання міжнародної торгівлі

 1. Свiтова органiзацiя торгiвлi, її роль в міжнародній торгівлі.

 2. Наслiдки приєднання для економiки регiонiв Украiни.

 3. Міждержавне регулювання торгівлі послугами.

 4. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД)

Пр21. Регулювання міжнародної торгівлі

 1. Міжнародний торгівельний центр, його цілі та функції.

 2. Комісія Організації

 3. Об’єднаних націй з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

Л22. Регулювання міжнародного руху чинників виробництва

 1. Багатостороння агенція з гарантії інвестицій (БАГІ),

 2. Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС),

 3. Міжнародне регулювання ринку технологій.

 4. Європейська патентна організація (ЄПО).

Пр22. Регулювання міжнародного руху чинників виробництва

 1. Світова організація інтелектуальної власності (СОІВ).

 2. Світова організація торгівлі (СОТ).

 3. Цілі і функції Міжнародної організації праці (МОП).

Л23. Входження освіти і науки України в європейське інформаційне та освітнє поле

 1. Основні засади та принципи формування зони європейської вищої освіти.

 2. Європейська кредитно-трансферна система.

 3. Адаптація європейської системи освіти у вищу освіту України.

 4. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні.

Л24. Регулювання міжнародної економіки.

 1. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Основні цілі та організаційна структура.

 2. Кредитно-фінансова діяльність. Фінансові ресурси фонду. Механізми фінансування.

 3. Регулювання зовнішньої заборгованості країн.

 4. Банк Міжнародного розвитку (БМР), його цілі і функції, організаційна структура.

Пр24. Регулювання міжнародної економіки

 1. Клуби кредиторів.

 2. Паризький та Лондонський клуби.

 3. Банк Міжнародного розвитку (БМР), його функції таорганізаційна структура.

Л25. Глобалізація та економічний розвиток

 1. Сутність процесу глобалізації та його ознаки.

 2. Фінансова глобалізація. Ключові елементи фінансової революції . Класифікація глобальних проблем.

 3. Міжнародне регулювання глобальних проблем.

 4. Класифікація міжнародних організацій, що регулюють глобальні проблеми.

Пр25. Глобалізація та економічний розвиток

 1. Міжнародні організації системи ООН.

 2. Організації системи ОЕСР.

 3. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

 4. Агентство з ядерної енергії (АЯЕ).

 5. Рада Європи. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

 6. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

6

4

4

2

4

2

1

4

2

4

1

2

1

4

1

4

2

4

2

4

1

2

4

2

6

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.