Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ЗП курс 4 вар_правки_doc.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
20.98 Mб
Скачать

0

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО виконання курсового проекту

з дисципліни “Технологія будівництва автомобільних доріг”

для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.092105

Автомобільні дороги та аеродроми

Технологія будівництва земляного полотна автомобільної дороги

Київ 2009

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

з дисципліни “Технологія будівництва автомобільних доріг”

для студентів денної форми навчання

спеціальності 7.092105

Автомобільні дороги та аеродроми

Технологія будівництва земляного полотна автомобільної дороги

Затверджено

на засіданні навчально-методичної

ради університету

протокол № від

Проректор, професор

М. О. Білякович

Київ НТУ 2009

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія будівництва автомобільних доріг” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.092105 „Автомобільні дороги та аеродроми” / Укл. В.Я. Савенко, О.С. Славінська, А.М.Фещенко, О.Ю. Усиченко. А.М.Грицай – К.: НТУ, 2009.– 87 с.

Укладачі: В.Я. Савенко, докт. техн. наук, професор

О.С. Славінська, канд. техн. наук, доцент

А.М.Фещенко, канд. техн. наук, доцент

О.Ю. Усиченко, канд. техн. наук, доцент

А.М.Грицай, асистент.

Кафедра будівництва та експлуатації доріг

Затверджено на засіданні кафедри,

протокол № 4 від 27 грудня 2005 року

ЗМІСТ

1 Структура і обсяг курсового проекту, вимоги щодо його оформлення......................................................................................

2 Порядок розробки окремих розділів курсового проекту............................................................................................................

2.1 Аналіз природно-кліматичних умов району будівництва та обґрунтування термінів будівництва...............….............................................

2.1.1 Розробка дорожньо-кліматичного графіка, розрахунок весняного та осіннього бездоріжжя.........................................................................................

2.1.2 Визначення термінів будівництва............................................................

2.2 Аналіз будівельних властивостей ґрунту………………………………...

2.2.1 Визначення фізичних характеристик ґрунту для спорудження земляного полотна……………………………………………………………..

2.2.2 Визначення технологічних режимів спорудження земляного полотна………………………………………………………………………….

2.3 Проектування розподілу земляних мас…………………………………..

2.3.1 Уточнення фактичних об’ємів земляних робіт……………………….

2.3.2 Проектування розподілу та переміщення земляних мас…………….

2.3.3 Визначення середньої дальності транспортування ґрунту………….

2.3.4 Вибір провідних машин на ділянках будівництва……………………

2.3.5 Відомість оплачуваних земляних робіт………………………………

2.4 Розробка технологічних карт на улаштування земляного полотна…..

2.4.1 Визначення змінних об’ємів робіт на ділянках при улаштуванні земляного полотна……………………………………………………………

2.4.2 Визначення об’ємів робіт для розрахунку технологічних карт…….

2.4.3 Розробка і складання технологічних карт на спорудження земляного полотна………………………………………………………………………..

2.5 Розробка технологічних схем будівництва земляного полотна………

3 ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ: ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАНЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ АРМУЮЧИХ ПРОШАРКІВ……………………….

3.1 Загальні поняття, класифікація…………………………………………..

3.2 Армування і стабілізація укосів………………………………………….

3.3 Основні положення розрахунку…………………………………………..

3.4 Розробка технології виконання робіт……………………………………

4 ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ………………………………………...

ЛІТЕРАТУРа......................................................................................................

ДОДАТОК А.......................................................................................................

ДОДАТОК Б........................................................................................................

ДОДАТОК В........................................................................................................

ДОДАТОК Г........................................................................................................

ДОДАТОК Д........................................................................................................

Згідно з навчальним планом спеціальності 7.092105 „Автомобільні дороги та аеродроми” з дисципліни “Технологія будівництва автомобільних доріг” передбачається виконання курсового проекту на тему „Технологія будівництва земляного полотна автомобільної дороги”. Виконання проекту має за мету поглиблення та закріплення теоретичних знань дисципліни „ Технологія будівництва автомобільних доріг”, практичне освоєння студентами питань щодо проектування технології будівництва земляного полотна, складання технологічних схем і карт з окремих технологічних процесів, визначення трудомісткості окремих операцій, формування ланок дорожніх машин для виконання робіт, а також ознайомлення з діючими нормативними документами, освоєння навиків роботи з довідниками, посібниками та іншими літературними джерелами. Прийняті рішення у курсовому проекті повинні відповідати сучасним технологіям з використанням найновіших засобів механізації і дорожньо-будівельних матеріалів.

1 Структура й обсяг курсового проекту, вимоги щодо його оформлення

Індивідуальне завдання на виконання курсового проекту видається студентам на початку семестру.

Вихідними даними для курсового проекту „Технологія будівництва земляного полотна” є:

 • категорія дороги, тип дорожнього одягу;

 • район будівництва;

 • період будівництва;

 • період проведення польових інженерно-геологічних обстежень;

 • дані про ґрунти земляного полотна;

 • профільні обсяги земляних робіт;

 • дані щодо розміщення кар'єрів;

 • середня відстань транспортування води.

Приклад завдання на курсовий проект

 1. Категорія дороги – ІІ.

 2. Період проведення польових інженерно-геологічних обстежень, VII місяць.

 3. Ґрунтовий кар’єр на відстані 1500 м від 16 ПК.

 4. Середня відстань транспортування води – 5 км.

 5. Район будівництва – Київська область; дані про ґрунти земляного полотна: тип ґрунту – суглинок важкий пилуватий; вологість на межі текучості, WL – 26%; природна вологість ґрунту у період обстежень, WП – 20%; щільність скелету ґрунту ρde – 1,59 г/см³; товщина рослинного шару hр.ш. – 30 см.

 6. Період будівництва – IV місяць

 7. Профільні обсяги земляних робіт, м3:

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

Тип 5

Тип 6

Км

Пікет

Насип 0,9 м

Виїмка 0,9 м

Насип 4,3 м

Виїмка 4,3 м

Насип 6,6 м

Виїмка 6,6 м

1

1

630

2

720

3

870

4

930

5

860

6

980

7

760

8

710

9

860

10

1090

2

11

1130

12

970

13

950

14

800

15

630

16

880

17

810

18

1040

19

2970

20

2890

3

21

3140

22

3710

23

5010

24

5530

25

6150

26

6780

27

5850

28

5040

29

4720

30

3950

4

31

4380

32

4170

33

3750

34

3490

35

20560

36

17130

37

16070

38

14860

39

12660

40

18630

5

41

18290

42

18060

43

14030

44

16370

45

17150

46

16160

47

16560

48

18590

49

20410

50

16880

Зміст пояснювальної записки повинен включати такі підрозділи:

Вступ

1 Вплив природно-кліматичних умов району будівництва на технологію та організацію робіт

1.1 Побудова дорожньо-кліматичного графіка

1.2 Обґрунтування термінів будівництва

2 Аналіз будівельних властивостей ґрунту

2.1 Визначення основних фізичних характеристик грунту

  1. Розрахунок технологічних режимів ущільнення ґрунту

3 Проектування розподілу земляних мас

3.1 Уточнення фактичних об’ємів земляних робіт

3.2 Проектування розподілу та переміщення земляних мас

3.3 Визначення середньої дальності транспортування ґрунту

3.4 Вибір провідних машин для спорудження земляного полотна

3.5 Відомість оплачуваних земляних робіт

4 Розробка технологічних карт НА улаштування земляного полотна

4.1 Визначення змінних об’ємів робіт на ділянках при улаштуванні земляного полотна

4.2 Визначення об’ємів робіт для розрахунку технологічних карт

4.3 Розробка і складання технологічних карт на спорудження земляного полотна

5 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ БУДІВНИЦТВА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.

Перелік посилань

Графічна частина курсового проекту включає:

1. Дорожньо-кліматичний графік.

2. Схеми конструкцій земляного полотна.

3. Крива розподілу земляних мас.

4. Технологічна схема влаштування земляного полотна.

Пояснювальна записка повинна містити тільки необхідні розрахунки, таблиці та обґрунтування інженерних рішень.

У вступній частині студент повинен стисло охарактеризувати вихідні дані, а також відобразити принципові особливості умов будівництва та особливості розв'язання поставлених у проекті задач.

Порядок розробки окремих розділів та приклад розрахунку курсового проекту „Технологія будівництва земляного полотна” наведений у подальших розділах.

Записку оформлюють написанням вручну або на комп’ютері на стандартному аркуші А4 9210x297 мм і брошурують. Курсові проекти повинні бути виконані українською мовою. При підготовці записки на комп’ютері текст потрібно набирати у редакторі „WORD” через 1,0 або 1,5 інтервали, шрифтом „Times New Roman” 14 пт. Сторінка повинна мати 4 поля; верхнє, нижнє; праве – 10 мм, ліве – 20 мм. Оформлення записки повинно відповідати вимогам цих методичних вказівок, ДСТУ з оформлення технічної документації.

Назву розділу розташовують на сторінці симетрично, а для комп’ютерного набору – у режимі „верхній регістр”, жирним шрифтом і оформлюють таким чином: „1 АНАЛІЗ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ РАЙОНУ БУДІВНИЦТВА”.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів починають з абзацного відступу і друкують маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Порядковий номер сторінки проставляють в правому нижньому куті.

Нумерацію таблиць, рисунків, формул та розрахунків виконують у межах даного розділу з двох цифр, перша з яких позначає номер розділу, друга – порядковий номер таблиці, рисунку, формули або розрахунку у розділі. Таблиці та рисунки оформлюють у вигляді: „Таблиця 5.1 – Визначення трудомісткості процесу будівництва” або „Рисунок 2.1 – Схема конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу”. Назву таблиці розміщують зверху від таблиці, з лівого краю, назву рисунків – під рисунком, симетрично. Номер формули чи розрахунку проставляють в кінці рядка, в круглих дужках. При оформленні проекту на комп’ютері формули та розрахунки можуть вводитись у графічному редакторі "EQUATION EDITOR"; графіки – у редакторі „WORD” a6o „Excel”, рисунки, схеми можуть бути виконані за допомогою графічних редакторів „WORD”, „Paint”, „AutoCAD”, тощо, і роздруковані на принтері у заданому вище форматі для графічної частини.

Перелік посилань містить посилання на літературні джерела (ДБН, довідники, посібники) у тексті курсового проекту; їх позначають в квадратних дужках, де вказано номер джерела: „згідно з [5]”. І наводять в кінці курсового проекту (за чергою посилань).

Обсяг курсового проекту складає 25–30 аркушів тексту. Для самоконтролю витрат особистого часу студенти повинні знати, що на виконання проекту буде потрібно близько 30 годин (без урахування часу на пошук літератури та загально-підготовчі роботи).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.