Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра “Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс”

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення навчальної дисципліни

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

для студентів заочної форми навчання спеціальності

7.07010601, 8.07010601 “Автомобілі і автомобільне господарство”

Затверджено

на засіданні науково-методичної

ради університету

Протокол № _______

від « ___ » _____________ 2011р.

Перший проректор НТУ, професор

М.О.Білякович

КИЇВ НТУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра “Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс”

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення навчальної дисципліни

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

для студентів заочної форми навчання спеціальності

7.07010601, 8.07010601 “Автомобілі і автомобільне господарство”

КИЇВ НТУ 2011

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.07010601, 8.07010601 “Автомобілі і автомобільне господарство” / Укл. Ю.Х.Савін. – К.: НТУ, 2011. – 45 с.

Укладач: Ю.Х.Савін, канд.техн.наук, доцент

Відповідальний за випуск: С.І.Андрусенко, канд. техн. наук, професор

Затверджена на засіданні кафедри “Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс”, протокол № 11від21червня2011р.

Складена за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

 Національний транспортний

університет (НТУ),

2011

ВСТУП

Охорона життя і здоров’я людини, як в процесі її трудової діяльності, так і у повсякденні – один з важливіших напрямів роботи законодавчої і виконавчої влади в Україні. Актуальність цього напряму роботи обумовлюється не тільки вимогами сьогодення щодо забезпечення умов для сталого розвитку суспільства, а і тим, що вірогідність нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання в Україні у декілька разів перевищує відповідні показники у розвинених країнах світу.

У створенні умов праці, що повинні відповідати сучасним вимогам, важливе значення має рівень підготовки фахівців з питань охорони праці, формування у випускників вищих закладів освіти переконання щодо важливості цих питань та їх пріоритетності по відношенню до результатів трудової діяльності, що, відповідно до Закону України “Про охорону праці”, є одним з основних принципів державної політики у галузі охорони праці. Основою створення безпечних умов праці на виробництві є чіткі знання небезпечних і шкідливих факторів, що пов’язані з цим виробництвом, їх впливу на організм людини, вимог нормативних документів щодо обмеження цього впливу, методів і засобів захисту працюючих. Ці знання випускники вищих закладів освіти відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “спеціаліст” або “магістр” мають отримати в результаті вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.