Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

Задача №2

Вихідні дані до задачі: виробничий підрозділ – деревообробна дільниця, приміщення якої має розміри: довжина 12 м (А), ширина 6 м (В), знаходиться на першому поверсі. Довжина виходу складає 14 м (L).

Розв’язання задачі

1. Визначаємо тип і необхідну кількість вогнегасників за додатком 6, табл. 12, 13, 14 /8, С. 106...114/ виходячи з площі та категорії виробництва у підрозділу.

На деревообробній дільниці загальною площею

S = A *B ,м²,

S = 12 *6 = 72 (м²),

необхідно розташувати слідуючи засоби пожежегасіння:

1) пінні вогнегасники ємністю 10 л (ОВП-10) – 2;

2) порошкові вогнегасники ємністю 5 л (ОП-5) – 2;

3) ящики з піском ємністю не менш як 0.5 м³ та лопата – 2;

4) бочки з водою ємністю 200 л з відром при ній – 2.

2. Визначаємо розрахунковий час евакуації працівників з виробничого підрозділу

, хв.,

де – загальний час евакуації, хв.;

–час евакуації людського потоку на і-ої ділянці шляху евакуації,

, хв.;

де – довжинаі-ої ділянці шляху евакуації,

–швидкість руху людського потоку на і-ої ділянці шляху евакуації, м/хв., яка залежить від виду ділянці (горизонтальна ділянка, дверний пройєм, сходи), щільності та інтенсивності руху. Значення швидкості руху змінюється у межах від 8 до 100 м/хв. При розрахунках швидкість руху людського потоку рекомендується приймати при русі на горизонтальних ділянках 16 м/хв., при русі по сходам наниз – 10 м/хв., при русі по сходам нагору – 8 м/хв.

tр = 14/ 16 = 0,88 (хв.),

3. Порівнюємо розрахунковий час евакуації працівників з максимально необхідним часом евакуації (табл. 8). Розрахунковий час не повинен перевищувати максимально необхідного часу евакуації

.

Таблиця 8

Необхідний час евакуації з виробничих будівель промислових підприємств

Категорія виробництва

Необхідний час евакуації, хв.,

при об’ємі приміщення, тис. мЗ

до 15

30

40

50

більш 60

А, Б, Е

0,50

0,75

1,00

1,50

1,75

В

1,25

2,00

2,00

2,50

3,00

Г, Д

Не обмежується

Виробництво на деревообробній дільниці відноситься до категорії В по пожежній безпеці, тому

tН= 1,25 хв. >tp= 0,88 хв.

5 Оцінювання знань студентів

5.1 Загальні положення

Модульний контроль – це один із видів контролю стану засвоєння системи знань та вмінь з модуля навчальної дисципліни, що включає один модуль або блок змістових модулів. Форми модульного контролю визначаються у відповідності до елементів модуля даної дисципліни (тестування, письмова контрольна робота, захист курсового проекту (роботи), захист звіту з практики тощо).

Підсумковий контроль – це контроль стану засвоєння знань та вмінь студента з навчальної дисципліни в цілому в семестрі. Форма підсумкового контролю – екзамен.

Поточне оцінювання знань – це контроль стану засвоєння поточних знань в рамках змістового модуля. Форми поточного оцінювання знань визначаються у відповідності до елементів змістового модуля даної дисципліни.

Рейтинговий показник студента з дисципліни – це числова величина, яка дорівнює сумі набраних студентом балів у відповідності до запровадженої єдиної шкали оцінок за однією з наведених нижче процедур:

- з усіх контрольних зрізів з дисципліни у семестрі (відвідування занять, поточне оцінювання знань при вивченні змістових модулів, модульний контроль), якщо студент не приймає участі у підсумковому контролі;

- нормованої кількості балів за роботу у семестрі, кількості балів, отриманих під час підсумкового контролю, якщо студент приймає участь у підсумковому контролі.

Рейтинговий показник студента з модуля дисципліни – це числова величина, яка дорівнює сумі набраних балів з відвідування занять та поточного оцінювання знань при вивченні змістових модулів, модульного контролю.

Рейтинг студента – це порядкова позиція студента в групі за результатами навчання з навчальної дисципліни або з усіх навчальних дисциплін (визначається за середнім арифметичним рейтингових показників з усіх навчальних дисциплін).

Кредитно-модульна система передбачає запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів і шкалу оцінок за єдиними критеріями відповідно до табл. 9.

При участі студента у підсумковому контролі максимальна кількість балів, яку студент може отримати під час підсумкового контролю, складає 60 балів, максимальна нормована кількість балів за роботу у семестрі, яка враховується у рейтингу студента під час проведення підсумкового контролю – 40 балів. Технологія нормування кількості балів з дисципліни, отриманих студентом за роботу у семестрі, наведена у табл. 10.

За кожним елементом змістового модулю, передбаченого робочою програмою, обов’язкова певна форма поточного оцінювання знань. Такими формами можуть бути:

- письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, розв’язання задач, вправ, виконання певних розрахунків тощо) – (кр);

- тестування знань студентів з певного розділу (теми) або з певних окремих питань лекційного курсу – (т);

- усне опитування – (уо);

Таблиця 9

Шкалу оцінок за кредитно-модульною системою

За шкалою

ECTS

За національною шкалою

За шкалою НТУ

(в балах)

Примітка

A

Відмінно

90-100 (+n)*

При підрахунку кількості балів з рейтингу студента належить користуватися системою підрахунку (m+n). Тут m – кількість балів отриманих студентом під час вивчення дисципліни – до 100 балів загалом; n –кількість балів, отриманих студентом з відповідної дисципліни за наукову роботу до 15 балів.

BC

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

1-59

*Якщо студент, при урахуванні його наукової роботи, набирає більше 100 балів, то він отримує А (за шкалою ECTS), “відмінно” (за національною шкалою).

Таблиця 10

Технологія нормування кількості балів з дисципліни, отриманих студентом за роботу у семестрі

Рейтинг студента у семестрі (, бали)

Нормована кількість балів за роботу у семестрі, яка враховується на підсумковому контролі (, бали)

Кількість балів, отриманих за підсумковий контроль (бали)

90-100

75-89

60-74

35-59

17-34

<17

-

40

30

20

10

0

Рейтинг студента, що не приймає участь у підсумковому контролі (, бали)

Рейтинг студента, що приймає участь у підсумковому контролі (, бали)

- виконання і захист практичного заняття – (пр);

- виступ на практичних заняттях (з рефератом, в дискусії) – (р);

- перевірка і захист індивідуального завдання – (із);

- перевірка домашнього завдання (задачі, вправи, окремі розрахунки) – (срсд);

- перевірка і захист певного розділу (розділів) лекційного курсу – (срс).

Бали, отримані студентом при поточному оцінюванні знань проставляються в журналі викладача і журналі академічної групи.

За кожним модулем передбачається певна форма модульного контролю (письмова контрольна робота або тестування).

Навчальна дисципліна в семестрі оцінюється однаковою кількість балів – до 100.

Загальна максимальна кількість балів (100) розподіляється між окремими модулями, а в межах модулів – між окремими змістовими модулями з урахуванням їх обсягу і складності. В рамках змістового модуля при поточному оцінювання знань та відвідування занять розподіл балів здійснюється за такими параметрами: відвідування занять, наприклад, – (0-1) бали; активність на практичних (лабораторних ) заняттях, наприклад, – (0-1) бали; виконання СРС, наприклад – (0-7) балів, тощо. Розподіл балів за кожним з наведених параметрів визначається за рішенням кафедри.

У модульних відомостях проставляється для кожного студента інтегральна кількість балів поточної успішності студента за параметрами, кількість балів, отриманих при модульному контролі, загальна кількість балів за модуль.

Результати підсумкового контролю, а також підсумкові бали за модулі проставляються у заліковій або екзаменаційній відомостях відповідного зразка.

Рейтингове оцінювання виконання студентами окремих елементів модулів проводиться:

- на лекціях (письмові контрольні роботи за окремими модулями, за змістовими модулями, тестування), якщо з навчальної дисципліни не передбачені практичні (семінарські) заняття;

- на практичних заняттях (захист практичних робіт, тестування, письмові роботи за окремими модулями, тестування виступ);

- на консультаціях (для організації самостійної роботи студентів-заочників з вивчення навчальної дисципліни та виконання курсового проекту, підготовки студентів до поточного оцінювання знань, екзаменів передбачаються індивідуальні та групові консультації по суботах та в інші дні відповідно до навчального плану спеціальності та індивідуального навантаження викладачів. На таких консультаціях також оцінюються присутність, активність та навчальні досягнення студентів-заочників);

- під час перевірки домашніх завдань;

- під час модульного контролю;

- під час підсумкового контролю.

Для консультування студентів з виконання індивідуальних та домашніх завдань, самостійних робіт, їх підготовки до поточного оцінювання знань, а також до іспитів або заліків (для студентів, які не набрали протягом семестру необхідну кількість балів) відповідно до розкладів занять та консультацій викладачів кафедр передбачаються індивідуальні та групові консультації.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (60 і більше) мають можливість отримати підсумкову оцінку відповідно до набраного рейтингу з навчальної дисципліни згідно з табл. 4 без участі у підсумковому контролю.

Під час підрахунку балів модульного і підсумкового контролю враховується:

- відвідування занять;

- активність на практичних заняттях;

- поточне оцінювання знань студента.

Якщо підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за результатами сумарного модульного контролю не задовольняє студента, то він має право на її збільшення, складаючи підсумковий (семестровий) екзамен. Проте результати підсумкового (семестрового) екзамену не можуть бути меншими за результати сумарного модульного контролю.

Студенти отримують підсумкову оцінку з дисципліни, тільки у разі, коли вони виконали усі навчальні завдання, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, як виключення при наявності поважних причин, може бути надана можливість підвищити рейтинг за одним із модулів, по якому вони не набрали необхідну кількість балів протягом семестру.

Студент, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни менше 60 балів, тобто отримали незадовільну оцінку, зобов’язані приймати участь у підсумковому контролі (здавати екзамен).

Для студентів, які з поважних причин, підтверджених документально, не приймали участь в передбачених графіком навчального процесу ІЗДН заліково-екзаменаційних сесіях, за згодою директора ІЗДН можуть бути встановлені індивідуальні графіки навчання.

Питання ліквідації студентами академічної заборгованості за результатами екзаменаційних сесій вирішуються відповідно до чинних нормативних положень.

Якщо сумарний рейтинговий показник з усіх модулів навчальної дисципліни є не менший за 60 (сумарний модульний контроль), студент має право не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни. Оцінка при цьому виставляється відповідно до інтервальної шкали.

Результати підсумкового (семестрового) контролю не можуть бути позитивними, якщо студент не виконав усіх видів, передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.