Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Охорона праці.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
421.38 Кб
Скачать

(За вимогами ects)

Курс, семестр

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

національних - 0,5

ECTS - 0,75

11 семестр

Кількість модулів: 1

Кількість змістових модулів: 4

Загальна кількість годин: 27

Напрям підготовки:

070106 “Автомобільний транспорт”

(0902 “Інженерна механіка”)

Спеціальність 7.07010601, 8.07010601

“Автомобілі і автомобільне господарство”

ОКР:

спеціаліст, магістр

Лекції

(теоретична підготовка) - 4 год.

11 семестр - 4 год.

Лабораторні заняття - 4 год.

11 семестр - 4 год.

Самостійна робота - 19 год.

11 семестр - 19 год.

Форми підсумкового контролю:

11 семестр – екзамен, контрольна робота

Кожен змістовий модуль, згідно з навчальним планом, включає окремі елементи, якими можуть бути:

- розділ або підрозділ лекційного курсу навчальної дисципліни;

- одно або декілька практичних і лабораторних занять;

- індивідуальне завдання (реферат, контрольна, розрахункова, графічна або розрахунково-графічна робота) або його окрема частина, що виносяться на самостійне опрацювання;

- одне або кілька домашніх завдань (окремі теми або питання лекційного курсу, що виносяться на самостійне опрацювання, задачі, вправи, окремі розрахунки).

2.3 Структура навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” за кредитно-модульною системою наведена у табл. 2.

3 ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

3.1 Тематика і зміст лекцій

Змістовий модуль 1 Система управління охороною праці

в галузі, ії складові та функціонування

(на автомобільному транспорті)

Тема 1 Система управління охороною праці

на автомобільному транспорті

Система управління охороною праці в галузі (СУОПГ) як складова системи управління охороною праці в державі та системи управління функціонуванням галузі в цілому. Місце й значення СУОПГ в системі управління функціонуванням галузі. Органи державного нагляду за охороною праці в СУОПГ.

Особливості структури галузевої системи управління охороною праці, складові СУОПГ: керівництво й служби охорони праці центральних органів управління галузі; інженерно-технічні працівники, трудові колективи і профспілки підприємств; нормативно-правова база щодо охорони праці у галузі; наукова база й фінансування охорони праці у галузі. Функції складових СУОПГ, прямі й зворотні зв’язки, підготовка, передача, опрацювання інформації, опрацювання рішень.

Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) як підсистема СУОПГ, її складові, функціонування. Місце, роль, функціональні обов’язки керівництва підприємства і його служб, інженерно-технічних працівників, кожного працівника, участь трудового колективу в системі

Таблиця 2

Структура навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”

за кредитно-модульною системою

Змістовий модуль, тема

Всього

Лекції

Лабораторні заняття

Самостйна робота

Семестр 11 Модуль 1 Охорона праці на автомобільному транспорті

Змістовий модуль 1 Система управління охороною праці в галузі, ії складові та функціонування (на автомобільному транспорті)

Тема 1 Система управління охороною праці на автомобільному транспорті

4

1

-

3

Змістовий модуль 2 Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі (на автомобільному транспорті)

Тема 2 Стан умов праці у галузі

Тема 3 Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу

8

1

-

7

Змістовий модуль 3 Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі (на автомобільному транспорті)

Тема 4 Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого травматизму у галузі

Тема 5 Підвищення безпеки праці та профілактика виробничого травматизму у галузі

11

1

4

6

Змістовий модуль 4 Пожежна безпека у галузі (на автомобільному транспорті)

Тема 6 Пожежна безпека на автомобільному транспорті

4

1

-

3

Всього

27

4

4

19

Форма модульного контролю

Контрольна робота

Всього в 11 семестрі

27

4

4

19

Форма підсумкового контролю за 9 семестр

Екзамен

управління охороною праці на підприємстві.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою на автомобільному транспорті. Перелік важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінокі неповнолітніх.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Організація навчання з охорони праці. Активні методи навчання з питань охорони праці, формування у працівників усіх рівнів переконання у важливості питань охорони праці, пріоритетності цих питань по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Оцінка ефективності функціонування СУОПГ і СУОПП, покажчики такої оцінки, шляхи поліпшення функціонування СУОПГ.

Економічне стимулювання функціонування СУОПГ і СУОПП, їх вплив на економічні показники окремих підприємств і галузі в цілому.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.