Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МЕ (МЕ) 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
151.28 Кб
Скачать

5. Завдання для самостійної роботи. Форми контролю поточної успішності

№ ЗМ

Тема

Індивідуальне завдання

Кількість годин

Літературне джерело № № с.с.

Форма контролю поточної успішності

1

2

3

4

5

6

Семестр 5. Модуль 1

Міжнародна економіка та світова торгівля

ЗМ 1.1

ЗМ 1.2

ЗМ 1.3

ЗМ 2.1

ЗМ 2.2

ЗМ

3.1

ЗМ

3.2

ЗМ

4.1

ЗМ

4.2

СРС1. Світова економічна система на сучасному етапі

СРС2. Світовий економічний розвиток та його динаміка

СРС3. Міжнародна економіка як об’єкт вивчення

СРС4. Загальна характеристика міжнародної торгівлі

СРС5. Методи регулювання міжнародної торгівлі

СРС6. Світові товарні ринки

СРС7. Біржова торгівля

СРС8. Міжнародна торгівля послугами

СРС9. Міжнародний рух капіталу

СРС10.Міжнародна міграція робочої сили

СРС11. Міжнародна передача технологій

СРС12.

Класифікація країн світу та характерїх економік

СРС13.

Інтеграційні процеси

СРС14. Інтеграційні угрупування

СРС15. Валюта та валютні курси

СРС16. Платіжний баланс та валютні курси

СРС17. Еволюція валютної системи

СРС18. Міжнародний ринок валют

СРС19. Міжнародний кредитний ринок

СРС20. Ринок цінних паперів

СРС21. Регулювання міжнародної торгівлі

СРС22. Регулювання міжнародного руху

чинників виробництва

СРС23. Входження освіти і науки України в європейське інформаційне та освітнє поле

СРС24. Регулювання міжнародної економіки

СРС25. Глобалізація та економічний розвиток

1.Глобалізація економічного розвитку.

2.Особливості сучасного етапу розвитку науково-технологічної сфери.

3.Типи міжнародного виробництва.

4.Міжна­родний обіг та світова торгівля як функціональна сфера світової економіки.

1.Матеріальний зміст міжнародної економіки

2.Системне визначення предмету міжнародної економіки

3.Закономірності розвитку світової економіки

1.Інтернаціоналізація виробництва.

2. Інтернаціоналізація капіталу.

3. Міжнародна економічна діяльність.

4.Міжнародний поділ праці.

1.Показники зовнішньої торгівлі

2.Форми та методи здійснення зовнішньоторгівельних операцій

3.Тарифне та нетарифне регулювання

1.Порядок митного регулювання. 2.Система та види митних зборів. 3.Основні умови митного страхування.

4.Особливості розвитку митно-тарифного регулювання в Україні.

1.Особливості міжнародної торгівлі готовою продукцією.

2.Ціноутворення на ринках продовольства.

3.Особливості зовнішньої торгівлі України товарами.

  1. Організація біржових торгів.

  2. Кліринг та система розрахунків за біржовими угодами.

  3. Державне регулювання біржової торгівлі.

  4. Перспективи становлення біржових ринків в Україні.

1.Способи здійснення міжиародних операцій у сфері послуг.

2.Масштаби сучасної міжнародної торгівлі послугами.

3.Особливості міжнародних транспортних послуг та міжнародних поїздок.

4.Стан та перспективи зовнішньої торгівлі України послугами.

1.Міжнародний рух капіталу як об’єктивний процес

2.Значення іноземних інвестицій для розвитку економіки країни

3. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні

1.Основні види та центри міграційних процесів

2.Соціальні наслідки міграції

3.Функції міжнародних організацій у сфері міграції

1.Особливості сучасного технологічного обміну

2.Міжнародна торгівля ліцензіями

3.Міжнародний ринок інжинірингових послуг

Семестр 5. Модуль 2 Національна економіка та

світогосподарська система

1.Специфічні риси економіки розвинутих країн.

2. Економічні реформи перехідного період

3.Динаміка розвитку та структура країн з транзитивною економікою. 4.Загальнтй характер економіки країн, що розвиваються.

1.Ознаки економічного союзу. 2.Шляхи економічної інтеграції угруповань кран.

3.Політичні та соціально-економічні проблеми міжнародної економічної інтеграції.

1.Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції.

2.Внутрішні економічні та зовнішні фактори інтеграції.

3. Проблеми створення вільних економічних зон.

Семестр 6. Модуль 3

Світова валютно-фінансова система

1.Функції валютного курсу. 2.Чинники, що впливають на валютний курс. 3.Види валютних курсів. 4.Сутність та основні компоненти міжнародної валютної ліквідності.

1.Прогнозування валютного курсу. 2.Прогнозування купівельної спроможності валют. 3.Прогнозування на основі відмінностей у відсоткових ставках.

4.Значення аналізу платіжного балансу для прогнозування валютного курсу.

1.Система «золотого стандарту» 2.Бреттон-Вудська валютна система.

3.Ямайська валютна система та її принципи.

4. Валютна політика України.

1.Особливості спотового ринку і обмінного курсу «спот».

2. Спекулятивні валютні операції. 3.Урядове втручання в діяльність валютних ринків.

4.Ринок євровалют.

1.Значення та функції міжнародних кредитів

2.Форми міжнародного кредиту

3.Особливості сучасного світового фінансового ринку

4. Основні міжнародні валютно-фінансові організації

1.Нові тенденції в організації діяльності світових фондових бірж.

2.Показники діяльності ринку цінних паперів.

3.Визначення ринкової вартості акцій на фондовому ринку.

4.Оцінка вартості облігацій.

Семестр 6. Модуль 4 Регулювання міжнародної економіки

1.Стратегiчнi переваги членства в СОТ. Наслiдки приєднання для економiки регiонiв Украiни.

2.Міждержавне регулювання торгівлі послугами.

3.Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД).

4. Комісія Організації Об’єднаних націй з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

1.Європейська патентна організація (ЄПО).

2.Світова організація інтелектуальної власності (СОІВ). 3.Світова організація торгівлі (СОТ).

4.Цілі і функції Міжнародної організації праці (МОП).

1.Етапи формування зони європейської вищої освіти. 2.Адаптація європейської системи освіти у вищу освіту України. 3.Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні.

1.Особливості розвитку інтеграційних процесів у Європі.

2.Європейський Союз (ЄС).

3.Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ).

4.Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА).

5.Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки, Азії, Африки.

1. Формування глобальных процесів

2.Основні чинники процесу глобалізації

3.Фінансова революция та її ознаки

4.Фінансові інновації

5. Демографічна проблема.

6. Екологічна проблема.

7.Паливно-енергетична і сировинна проблеми

2

2

2

6

6

6

6

6

10

10

10

30

15

15

10

10

10

11

11

11

11

11

11

16

17

[14] c.5-28

[35] с.32-102

[5] c.26-63

[32] с.37-92

[36] c.132-186

[18] c.161-223

[15] c.136-189

[16] c.161-211

[7] c.18-159

[35] с.96-220

[36] с.51-167

[18] c.61-123

[37] c.226-263

[35] с.325-380

[14] c.55-148

[17] c.124-197

[3] c.45-188

[27] c.18-139

[32] с.37-92

[36] c.132-186

[18] c.161-223

[25] c.136-189

[16] c.161-211

[26] c.229-226

[19] c.234-287

[36] c.249-296

[11] c.288-346

[16] c.260-341

[26] c.184-228

[34] c.285-350

[8] c.190-249

[14] c.165-198

[18] с.129-150

265-306

[35] с.32-102

[26] c.323-365

[31] c.230-283

[25] c.132-159

[27] c.266-349

[22] c.148-230

[29] c.269-340

[24] c.215-298

[38] c.199-267

[36] с.151-217

[18] c.61-123

[5] c.126-163

[35] с.225-280

[14] c.155-248

[17] c.124-197

[25] c.284-328

[32] c.385-450

Реферат,

доповідь

Реферат,

доповідь

Реферат,

доповідь

Реферат,

доповідь

Реферат,

доповідь

Реферат,

доповідь

Реферат,

доповідь

Реферат,

доповідь

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ ОЦІНЮВАННІ ЗНАНЬ

1. Лекції (0 - 0,5 бала):

0,5б – присутній на лекції;

0б - не присутній.

2. Наявність конспекту (0-0,5 бала):

1б - ведеться конспект лекцій;

0б - не ведеться.

3. Практичне заняття (0 – 1,5 бали):

0,5б – присутній на занятті;

0б - не присутній;

1б – працював достатньо активно;

0,5б – працював повільно;

0б – не працював.

4. Самостійна робота студента (0 – 8,5 бали в залежності від теми роботи):

3-8,5б – роботу виконано повністю;

2-6,5б – виконано 2/3 роботи;

1-3б – виконано 1/3 роботи;

0б – роботу не виконано.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.