Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МЕ (МЕ) 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
151.28 Кб
Скачать

9. Методичнi вказiвки до виконання самостійної роботи

Самостiйна робота студентiв мiстить такi види учбової дiяльностi, як пiдготовка до лекцiй, семiнарських та практичних занять, виконання iндитвiдуальних творчих завдань, пiдготовка доповідей та рефератiв.

1. Пiдготовка до лекцiй

На початку сeместру до вивчення дiсциплни студент знайомиться з прoграмою курсу та робочою програмою з дiсципліни, а також з формами контролю знань.

Пiдготовка до наступної лекцiї передбачає опрацювання матералiв останьoї лекцiї, а також рекомендованої лiтератури, її конспектування та доповнення конспекту лекцiї, накреслює питання, якi повинен з’ясувати з викладачем.

2. Пiдготовка до семiнарських та практичних занять

Для забезпечення продуктивноi роботи на семiнарських та практичних заняттях та, вiдповдно, атестування його знань та вмiнь, студент повинен бути пiдготоленим належним чином. Для цього необхiдно ознайомитися з планом наступного семiнарського або практичного заняття та рекомендованою лiтературою.

Пiдготовку слiд розпочинати з вивчення конспекту лекцii з даної теми, а пiсля цього розглянути рекомендовану лiтературу. Вивчаючи лiтературу необхiдно робити скорочений конспект прочитанного. Вивчаючи конспект лекцii та лiтературу, студент повинен знаходити вiдповдi на усi запитання з теми семiнарського або практичного заняття.

Для роз’язання задач та аналiзу економчниx ситуацiй на практичних заняттях треба знати засоби розрахункiв показникiв, графiчного та табличного методiв викладання матерiалу та результатiв розрахункiв. Вмiння аналiзувати грунтується на знаннi змiсту показникiв, методiв iх розрахунку, зв’язку з iншими показниками. Саме тому вивчення теоретичного матерiалу потребує окреслення методичних питань та акцентування уваги на них. Також необхiдно особливу увагу надавати формулам, звертати увагу на їх сутність.

3. Пiдготовка доповiдi

Для пiдготовки доповiдi до семiнарського заняття студент повинен узагальнити матeрiал лекцii та рекомендованоi лiтератури, зупиняючись на головних аспектах теми. Доповдь повинна буди короткою – не бiльш як на 7-10 хвилин чiтко викладеною, мiстити яскравi приклади, аргументи, iлюстрований матерiал. Якщо пiд час обговорення виникнуть питання та дискусiя, тодi положення доповiдi повиннi бути захищенi студентом.

4. Пiдготовка реферату

Пiдготовка реферату включає наступнi необхiднi этапи работи студен­та: вибiр теми, визначення основних понять та питань теми, складання плану викладання теми, написання реферату. За своєю сутнiстю пiдготовка реферату визначає проведення студентом теоретичного аналiзу поставленоi проблеми та узагальнення вивченого матерiалу згiдно розробленому плану. Наприкiнцi реферату надається список використаноi лiтератури.

Пiсля пiдготовки реферату необхiдно пiдготувати план або стислу доповiдь його усного викладення (не бiльш як на 10 хвилин) на семiнарському заняттi, а також захисту його основних положень. Обсяг реферату повинен складати не менш як 15 сторiнок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.