Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_1.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.24 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З ФІЗИКИ

Частина 1

для студентів денної форми навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

Протокол №___від______________2010 р.

Перший проректор, професор

_____________________М.О.БІЛЯКОВИЧ

Київ НТУ 2010

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики. Частина 1 // Укл.: Гололобов Ю.П., Іщенко Р.М., Ісаєнко Г.Л., Карташева В.І., Малиш М.І., Охріменко Ю.А., Шатній Т.Д. – К.: НТУ, 2010. – с.

Укладачі:

проф. Гололобов Ю.П.,

доц. Іщенко Р.М.,

ст. викл. Ісаєнко Г.Л.,

доц. Карташева В.І.,

доц. Малиш М.І.,

доц. Охріменко Ю.А.,

доц. Шатній Т.Д.

Відповідальний за випуск: доц. Іщенко Р.М.

Вступ

Фізика є однією з базових навчальних дисциплін для одержання вищої технічної освіти. Вивчення основних законів фізики та оволодіння методами розв’язку задач сприяє більш глибокому засвоєнню інших фундаментальних і загальнотехнічних дисциплін, таких як: вища математика, хімія, теоретична механіка, електротехніка, опір матеріалів, гідравліка, теплотехніка тощо.

У рамках кредитно–модульної системи організації навчального процесу для навчальної дисципліни „Фізика” передбачено виконання студентами циклу лабораторних робіт. Такий підхід сприяє формуванню навичок щодо використання отриманих знань для розв’язку практичних задач, зокрема, техніко-інженерного напрямку. Тому викладачами кафедри фізики розроблено методичні вказівки, в яких представлено лабораторні роботи, які необхідно виконати студентам денної форми навчання, що вивчають курс фізики протягом двох семестрів. До кожної лабораторної роботи наведено теоретичні відомості, детально описано порядок виконання лабораторних робіт, виведено робочі формули для обчислення фізичних величин, що розглядаються. Для покращення засвоєння навчального матеріалу в методичних вказівках після кожної лабораторної роботи наведено питання для самоперевірки знань студентів. У додатках методичних вказівок розглянуто основні та похідні одиниці вимірювання SІ (System International), характеристики засобів вимірювання, а також властивості натуральних логарифмів, похідні елементарних функцій, що використовуються під час обчислення похибок вимірювання фізичних величин.

Представлені методичні вказівки підготовлено для студентів денної форми навчання, що навчаються за напрямами підготовки 6.010104 „Професійна освіта”, 6.050503 „Машинобудування”, 6.050504 „Зварювання”, 6.060101 „Будівництво”, 6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”.

Розподіл лабораторних занять з курсу „Фізика”

ЗМ

Номер модуля

(Теми лабораторних занять)

Кількість годин

Форми контролю поточної успішності

МОДУЛЬ 1. МЕХАНІКА

ЗМ1

ЛЗ 1. Вивчення криволінійного руху

2

ЛР, УО

ЛЗ 2. Визначення моменту інерції системи на прикладі маятника Обербека

2

ЛР, УО

ЗМ2

ЛЗ 3. Визначення коефіцієнта тертя кочення

2

ЛР, УО

ЛЗ 4. Вивчення пружного та непружного співударів тіл

2

ЛР, УО

МОДУЛЬ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА. ЕЛЕКТРИКА

ЗМ3

ЛЗ 5. Визначення відношення питомих теплоємностей газів методом адіабатичного розширення

2

ЛР, УО

ЛЗ 6. Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом падаючої кульки

2

ЛР, УО

ЗМ4

Л3 7. Дослідження електростатичного поля

2

ЛР, УО

Л3 8. Електровимірювальні прилади.

Вимірювання електричного струму

2

ЛР, УО

У методичних вказівках використовуються наступні скорочення:

ЗМ – змістовний модуль;

ЛЗ – лабораторне заняття;

ЛР – виконання і захист лабораторної роботи;

УО – усне опитування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.