Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пособие МОГеодВим.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
3.31 Mб
Скачать

Розподіли випадкових величин

Нормальний розподіл випадкової величини і його характеристика

Випадкова величина маєрівномірний розподіл на відрізку

Характеристична функція: .

Коефіцієнт асиметрії:

Коефіцієнт ексцесу:

Трикутний розподіл (розподіл Сімпсона). Випадкова величина ξ має трикутний розподіл (розподіл Сімпсона) на відрізку якщо

Якості розподілу.

Коефіцієнт асиметрії:

Коефіцієнт ексцесу:

Додаток|застосування| В

Похідні функцій

Похідні простих функцій:

Підхідні експоненціальних і логарифмічних функцій:

Додаток Г

Ряд Тейлора

Ряд Тейлора – це розкладення функції в нескінченну суму степеневих функцій. Ряди Тейлора застосовують при апроксимації функції багаточленами. Приведення рівнянь до лінійного вигляду відбувається шляхом розкладення в ряд Тейлора и відкидання всіх членів вище першого порядку.

Теорема

  • Нехай функція має похідну в деякій околиці точки ;

  • Нехай ;

  • Нехай - довільне додатнє число,

тоді існує точка при або при :

Це формула Тейлора із залишковим членом в загальній формі (форма Шльомільха-Роша).

Різноманітні форми залишкового члена

У формі Лагранжа:

У формі Коши:

Навчальне видання

МЕТЕШКІН Костянтин Олександрович

ШАУЛЬСЬКИЙ Дмитро Васильович

Математична обробка геодезичних вимірів |вимірів|

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

В авторській редакції

Комп’ютерне верстання Д. В. Шаульський

Дизайн обкладинки Д. В. Шаульський

Підп. до друку 09.06.2012

Друк на ризографі.

Зам. №

Формат 60 х 84 1/16

Ум. друк. арк. 11,3

Тираж 500 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК №4064 від 12.05.2011 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.