Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Англыйська мова.docx
Скачиваний:
87
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
237.73 Кб
Скачать

Cities and towns ………...………………………………………………...… 53

Types of Modern Cities ………...…………………………………………….. 53

Growth of Cities ………...……………………………………………...…….. 55

Modern Urban Planning ………...………………………………….……….. 58

City of Middle Ages …………..……………………………………...……….. 62

The White House …………..…………….…………………………..……….. 66

COMPUTER AND COMPUTER EQUIPMENT …………..…..…………...…… 69

Computers and Their Usage …………..…………………..………...………..69

Internet …………..……………...……………………………………...…….. 70

Text 3 …………..……………...……………………………………...………. 72

Computer Widow …………..…………….…………………………..……….. 72

Importance of the Internet to Young People …………..…….……...……….. 73

FAMOUS BUILDINGS OF THE WORLD .…………..………..…………...…… 75

Buckingham Palace …………..………………………………...…...……….. 75

The British Museum …………..……………………………..……...……….. 77

The National Gallery …………..………………………………………....….. 77

Angel of the North …………..…………………………………..…...……….. 78

Enercon E-66 …………..…………….……………………………...……….. 80

The Windmill …………..……………...……………………………………… 81

The Tate and Clore …………..…………….…………………………..…….. 82

UNDERGROUND. TUNNELS’ .…………..……………………………….…. 85

London Underground …………..……………………...…...………………... 85

Text 2. The Channel Tunnel …………..……………………...…...…………. 86

PARKS AND GARDENS .…………..………………………………………..…… 88

Parks and Gardens in London …………..……………………...…...……….. 88

National Parks in England …………..………………………………...……...89

Kent: The Garden of England …………..………………...………...……….. 91

Lake District National Park …………..………………………...…...……….. 92

BRIDGES …………..………………………………………………………....…… 94

Tower Bridge …………..………………………………..…………...……….. 94

SOURCES ……….....…………….……………………………………..………… 96

CONTENT……….....…………….……………………………………..………… 97

Навчальне видання

ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання спеціальностей 6.092100 – “Промислове і цивільне будівництво”, 6.092100 – “Міське будівництво і господарство”, 6.092100 – “Охорона праці в будівництві”, 6.092100 – “Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель”).

Автори-укладачі: Видашенко Наталія Іванівна,

Несмачна Анастасія Вікторівна

Відповідальний за випуск: І. О. Наумова

Редактор: М. З. Аляб’єв

План 2007 поз. 2М

Підписано до друку 15.06.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 4,5 Тираж 150 прим.

Замовл. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.