Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Товаро – транспортна накладна № ___ від “ ___ ” ______________ 200__ р. Кому відпущено _______________________________________________

Від кого прийнято _______________________________________________

Через кого _______________________________________________

Умова продажу _______________________________________________

По довіреності серія ________ від ______________ 200_ р.

з/п

Назва і сорт товару

Один. вим.

К-сть

Ціна

Сума,грн

Всього без ПДВ :

ПДВ 20 % :

Всього з ПДВ :

Разом на суму : _________________________________________________

Директор ____________ Гол. бухгалтер ____________

Здав ____________ Прийняв ____________

ДОДАТОК 7.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № ___

0410001

від “__________ 200__ р.

Одержано банком

200__ р.

Платник

____________________________________________________________

Код

Банк платника

код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

___________________

в м. ________

Одержувач

___________________________________

Код

КРЕДИТ рах. №

Банк одержувача

код банку

в м. ________

Сума словами

Призначення платежу

Проведено банком

“___ ” ____________ 200__ р.

М. П.

Підпис

Підпис банку

ДОДАТОК 8.

Відображення на бухгалтерських рахунках резуль­татів інвентаризації

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Відображення нестачі товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) в межах норм природного убутку

1. Відображено суму нестачі ТМЦ в межах норм природного убутку у складі витрат

947

20,22,25,

26,28

2. Відображення нестачі ТМЦ понад норми природного убутку

1. Відображено суму нестачі ТМЦ понад норми природного убутку у складі витрат

947

20,22,25,

26,28

2. Відображено суму нестачі ТМЦ понад норми природного убутку в позабалансовому обліку (з урахуванням ПДВ)

072

-

3. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ, що припадає на суму нестачі понад норми природного убутку *

947

641/ПДВ

2.1. Якщо винну особу встановлено:

4. Відображено заборгованість винної особи щодо відшкодування нестачі, не перекритої надлишками

375

716

5. Після встановлення винної особи суму нестачі списано з позабалансового обліку (з урахуванням ПДВ)

-

072

6. Відображено суму, що підлягає перерахуванню до бюджету (різниця між сумою нестачі, що відшкодовується матеріально-відповідальною особою, та фактичними втратами підприємства) – якщо збиток розраховується згідно з Порядком №116

716

642

7. Суму відшкодування шкоди з винної особи:

- отримано до каси підприємства

301

375

- утримано із зарплати працівника (з урахуванням установленого ст..128 КЗпП обмеження на утримання із зарплати)

661

375

8. Перераховано заборгованість до бюджету

642

311

2.2. Якщо винну особу не встановлено

4. Після закінчення строку позовної давності суму нестачі списують з позабалансового обліку (з урахуванням ПДВ)

-

072

3. Нестачі ТМЦ, прийнятих на зберігання

1. Списано суму нестачі ТМЦ, прийнятих на відповідальне зберігання

-

023

2. Відображено нарахування компенсації вартості ТМЦ, яких не вистачає, прийнятих на відповідальне зберігання (розмір визначається згідно з умовами договору)

979

685

3. Перераховано з рахунка в банку суму компенсації власнику ТМЦ

685

311

4. Нестача основних засобів (інших необоротних матеріальних активів)

1. Списано суму нарахованої амортизації щодо об’єкта, виявленого як нестача

13

10 (11)

2. Списано залишкову вартість об’єкта

976

10 (11)

3. Відображено суму нестачі в позабалансовому обліку (з урахуванням ПДВ)

072

-

4. Нараховане податкове зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайних цін основних засобів, яких не вистачає, але не нижче за балансову вартість (якщо відсутні документи, що підтверджують крадіжку)* **

976

641/ПДВ

5. Відображено заборгованість винної особи

375

746

6. Відображено суму відшкодування, що підлягає перерахуванню до бюджету (якщо збиток розраховується згідно з Порядком №116)

746

642

7. Після встановлення винної особи суми нестачі списана з позабалансового обліку (з урахуванням ПДВ)

-

072

8. Суму відшкодування шкоди від винної особи:

- отримано до каси підприємства

301

375

- утримано із зарплати працівника (з урахуванням установленого ст..128 КЗпП обмеження на утримання із зарплати)

661

375

9. Перераховано заборгованість до бюджету

642

311

5. Надлишки

1. Оприбутковано надлишки ТМЦ

20,22,25,

26,28

719

2. Оприбутковано виявлені надлишки необоротних активів

10,11,12

424

3. Відображено подальшу амортизацію необоротних активів, раніше виявлених як надлишки

Рахунки обліку витрат

13

4. Одночасно з нарахуванням амортизації відображено дохід у сумі нарахованої амортизації

424

745

6. Пересортиця

1. Відображено залік пересортиці

20,22,28/

надлишок ТМЦ

20,22,28/

ТМЦ, яких не вистачає

6.1. Якщо вартість ТМЦ, яких не вистачає, перевищує ТМЦ в надлишку

2. Відображено витрати від пересортиці

947

20,22,28/

ТМЦ, яких не вистачає

3. Списано торгову націнку, що припадає на різницю вартості товарів у роздробі (методом «сторно»)

947

285

4. Установлено винну особу

375

716

716

641/ПДВ

5. Донараховано податкове зобов’язання з ПДВ виходячи з від’ємної сумової різниці **

947

641/ПДВ

6.1. При перевищенні вартості ТМЦ над вартістю ТМЦ, яких не вистачає

2. Відображено доходи від пересортиці

20,22,28/

надлишок ТМЦ

719

* Не нараховується податкові зобов’язання з ПДВ щодо об’єктів, яких не вистачає, стосовно яких спочатку не формувався податковий кредит з ПДВ, оскільки використання таких товарів не в господарській діяльності не є постачанням, і відповідно така операція не є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. «в» п.п. 14.1.191 ПКУ).

** не нараховується податкове зобов’язання з ПДВ:

  • у разі, коли основні виробничі або невиробничі основні засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непередбаченої сили;

  • в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди підприємства, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли підприємство надає органу ДПС відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватись за первісним призначенням.

Підписано до друку . Формат 60*84/16

Папір офсетний. Гарнітура Times. Друк офсетний

Умов. друк. арк. 3,4. Умов. фарб. відб. 1,38

Наклад 50 прим. Зам.____________

Національний лісотехнічний університет України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.