Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Тема 15. Облік власного капіталу

Зміст заняття

 1. Формування та функції власного капіталу.

 2. Облік статутного капіталу

 3. Облік пайового капіталу.

 4. Облік додаткового капіталу.

 5. Облік резервного капіталу.

 6. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

Мета заняття – ознайомитися з різними видами капіталу підприємства, порядком формування статутного капіталу підприємства, навчитися відображати операції з власним капіталом підприємства на рахунках бухгалтерського обліку.

Запитання для контролю знань:

 1. Дайте визначення поняттю “власний капітал”.

 2. Як здійснюється формування капіталу на підприємствах різних форм власності?

 3. Назвіть основні категорії та функції власного капіталу.

 4. Складові характеристики статутного капіталу.

 5. Як відбуваються зміни у розмірі статутного капіталу?

 6. Як здійснюється формування та облік пайового капіталу?

 7. Як здійснюється формування та облік додаткового капіталу?

 8. Як здійснюється формування та облік резервного капіталу?

 9. Що таке нерозподілений прибуток?

 10. Особливості відображення в обліку нерозподіленого прибутку.

Завдання 15.1.

За 200_ р. акціонерне товариство (AT) отримало прибуток у сумі 2000 грн. На зборах акціонерів було вирішено використа­ти прибуток так:

 • на сплату дивідендів — 1000 грн.

 • на поповнення резервного капіталу — 1000 грн.

Засновниками підприємства (AT) є фірми "Захід" (нерези­дент України), "Схід" (резидент України, що не повністю сплатив внесок до статутного капіталу) та фізичні особи Іванов, Петров, Сидоров.

Усі засновники мають однакову частку в статутному капіталі AT.

На зборах вирішено нарахувати дивіденди: фірмі "Захід" перерахувати гроші на банківський рахунок, фірмі "Схід" — на погашення боргу перед АО, Іванову — видати готівкою, Пет­рову та Сидорову — перерахувати гроші на поточні рахунки.

 1. Відобразити операції в бухгалтерському обліку AT.

 2. Визначити суми нарахованих дивідендів та податків з ди­відендів засновників AT.

Завдання 15.2.

Скласти бухгалтерські записи, виконати необхідні розрахун­ки за операціями, наведеними в таблиці.

№.

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

У документах засновників AT встано­влено розмір статутного капіталу та оголошено про випуск акцій кількіс­тю 10 000 од. за номінальною варті­стю 100 грн. за 1 акцію

Суму визначити

2

Внесено попередній внесок засновни­ків у розмірі 30 % номінальної варто­сті придбаних акцій: грошовими коштами за 2000 акцій, обладнанням за 1000 акцій, товарами за 3000 акцій, цінними паперами за 2000 акцій, нематеріальними активами за 2000 акцій

Суму визначити

3

Внесено засновниками в рахунок по­вної вартості придбаних акцій:

грошовими коштами

обладнанням

товарами

нематеріальними активами

Суму визначити

4

Здійснено додатковий випуск акцій кількістю 500 од. встановленої номі­нальної вартості

Суму визначити

5

Прийнято рішення засновників про збіль­шення номінальної вартості додатково випущених акцій до 150 грн. за 1 акцію

Суму визначити

6

Придбано акції в акціонерів для анулю­вання кількістю 100 од. за біржовим курсом 180 грн. при номіналі 150 грн.

Суму визначити

7

Анульовано акції, придбані в акціонерів

Суму визначити

Завдання 15.3.

Скласти бухгалтерські записи та виконати необхідні розрахунки.

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

У документах учасників встановлено розмір статутного капіталу та порядок його формування:

- грошима 50 %

- основними засобами 30 %

- нематеріальними активами 20 %

50000

Суму визначити

2

Зроблено попередній внесок учасників у розмірі 30 % статутного капіталу:

- грошима

- основними засобами

- нематеріальними активами

Суму визначити

3

Внесено учасниками в порядку остаточних розрахунків: - грошима

- основними засобами

- нематеріальними активами

Суму визначити

4

Нараховано дивіденди учасникам ТОВ

3500

5

Відображено зміни у статутному капіталі ТОВ у розмірі нарахованих дивідендів

3500

6

Нерозподілений прибуток минулого року зараховано до статутного капіталу

1450

7

Відображено заборгованість ТОВ перед учасниками в розмірі їх внеску до статутного капіталу (при ліквідації)

Суму визначити

Завдання 15.4.

За наведеними даними скласти бухгалтерські записи та виконати необхідні розрахунки

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Зараховано прибуток від реалізації готової про­дукції

20 000

2

На поточний рахунок зараховано штраф за непоставку продукції

500

3

На поточний рахунок зараховано прибуток ми­нулого року

200

4

На поточний рахунок надійшла дебіторська за­боргованість минулого року

100

5

3 поточного рахунку сплачено штраф за непоставку продукції

200

6

Списано збитки від ліквідації основних засобів

300

7

Нараховано до бюджету податок з прибутку в розмірі 19 % від прибутку

Суму

ви­значити

8

Відображено частину прибутку, приєднану до статутного капіталу

10 000

9

Відображено частину прибутку, що надійшла до резервного капіталу

5 000

Завдання 15.5.

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, визначити частку кожного засновника в статутному капіталі підприємства.

Дані для виконання:

 1. Оголошено статутний капітал в сумі 75000 грн.

 2. Вовк А.П. вніс основні засоби на суму 29000 грн.;

 3. Гура Д. Р. вніс на поточний рахунок 5800 грн.;

 4. Гій С. Т. вніс 3000 грн. готівкою;

 5. Миць Р. П. вніс автомобіль вартістю 8000 грн., меблі на суму 4500 грн.;

 6. Нараховано дивіденди учасникам на суму 400 грн. кожному;

 7. Дивіденди на суму 200 грн. кожен учасник реінвестував в підприємство.

Література

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20.

5. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури", 2005. -632 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.