Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Теми рефератів

  1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Україні

  2. Значення господарського обліку та його види.

  3. Облікові теорії та світові бухгалтерські школи

Тести

1. Бухгалтерський облік – це:

а) система збору інформації про діяльність підприємства;

б) процес виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень;

в) система обробки і підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів

2. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

а) фінансовий, податковий, управлінський;

б) оперативний, статистичний, бухгалтерський;

в) бухгалтерський, виробничий, управлінський;

г) немає правильної відповіді.

3. Метою бухгалтерського обліку є:

а) реєстрація операцій на рахунках;

б) складання звітності;

в) надання користувачам повної і правдивої інформації про фінансовий стан, результати діяльності підприємства

4. Не є етапами (стадіями) господарського обліку:

а) спостереження, вимірювання;

б) групування і узагальнення;

в) реєстрація фактів господарського життя;

г) немає правильної відповіді.

5. Використання вибіркового (не суцільного) спостереження характерне для:

а) бухгалтерського обліку;

б) статистичного обліку;

в) аналітичного обліку;

г) фінансового обліку.

6. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на:

а) аналітичний та синтетичний;

б) зведений та пооб'єктний;

в) фінансовий, податковий, управлінський;

г) оперативний та статистичний.

7. Ознаки фінансового обліку:

а) інформація є комерційною таємницею для користувачів;

б) ведення обов’язкове для всіх підприємств;

в) ведення не обов’язкове для всіх підприємств;

8. Ознаки управлінського обліку:

а) інформація є комерційною таємницею;

б) ведення обов’язкове для всіх підприємств;

в) необхідність ведення визначається нацбанком;

9. Зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації є:

а) власники, кредитори;

б) працівники, інвестори;

в) аудиторські фірми, банківські установи

10. Зовнішніми користувачами з прямим фінансовим інтересом є:

а) банки, постачальники, покупці;

б) власники, кредитори, акціонери;

в) податкові органи, аудиторські компанії1

11. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:

а) суворо документальний та вартісний;

б) суцільний, безперервний;

в) всі перелічені.

12. Яке з наведених нижче тверджень правильне:

а) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошовий вимірник;

б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується поряд із натуральними;

в) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудових вимірниках

13. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:

а) аналітичним;

б) зведеним;

в) статистичним;

14. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від власників згідно принципу:

а) обачності;

б) автономності;

в) самостійності

15 Принцип історичної собівартості – це оцінка:

а) активів за витратами на їх виробництво і придбання;

б) активів за ринковою вартістю;

в) активів за нижчою з оцінок

16. Розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу – це принцип:

а) послідовності;

б) періодичності;

в) безперервності діяльності

17. Фінансова звітність підприємства складається із застосуванням:

а) грошового вимірника;

б) натуральних вимірників;

в) натуральних та грошових вимірників.

ждЗавдання 2.1.

Проаналізуйте визначення предмет бухгалтерського обліку, прокоментуйте переваги та особливості варіантів різних авторів, сформулюйте найбільш повне визначення предмету бухгалтерського обліку.

Автор

Визначення

Бутинець Ф.Ф.

Предметом бухгалтерського обліку – це факти господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів підприємства, процесів придбання, виробництва, збуту, розрахункові відносини підприємства з фізичними і юридичними особами, фінансові результати та їх використання, формування інформації фінансового характеру для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Сопко В.В.

Предметом бухгалтерського обліку є майно суб’єктів господарювання і його рух у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання суспільного продукту, а також правові відносини (тобто зобов’язання розрахункові, кредитні, бюджетні і т. ін.), що виникають при цьому між суб’єктами господарювання.

Загородній А.Г.

Предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби, джерела їх утворення, витрати, доходи, фінансові результати діяльності підприємства та господарські процеси, які відбуваються у ході його звичайної і надзвичайної діяльності.

Гольцова

Предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність підприємства, організації, установи, товариства.

Лень В.С.

Предметом бухгалтерського обліку є продукт діяльності підприємства, процес його створення, руху і використання, а також зв’язані з цим грошові, розрахункові і кредитні операції, що змінюють майно та джерела його формування.

Завдання 2.2.

Дайте характеристику об’єктам предмету бухгалтерського обліку, зображених у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.