Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Тема 17. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Зміст заняття

 1. Фонд оплати праці. Штатний розпис.

 2. Форми та системи оплати праці.

 3. Нарахування заробітної плати працівникам підприємства.

 4. Відрахування з доходів фізичних осіб.

Мета заняття – ознайомитися з документальним оформленням оплати праці, навчитися нараховувати заробітну плату працівникам підприємства відповідно до різних форм і систем оплати праці, відображати розрахунки з оплати праці в бухгалтерському обліку.

Запитання для контролю знань:

 1. Назвіть основні складові фонду оплати праці.

2. Які виплати не включаються до фонду оплати праці?

3. Що таке штатний розпис підприємства?

4. Назвіть основні форми та системи оплати праці.

5. Які види нарахувань заробітної плати вам відомі?

6. Якими первинними документами оформляється нарахування заробітної плати працівникам?

7. Як здійснюються відрахування з доходів фізичних осіб?

8. Які рахунки призначені для обліку заробітної плати?

9. Які особливості відображення обліку заробітної плати в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Завдання 17.1.

Пов’яжіть терміни, перелічені нижче, з визначеннями. Для цього проставте ліворуч від терміну відповідну літеру.

Термін

Визначення

1

2

1) Заробітна плата

А) це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і особливі умови праці.

2) Основна заробітна плата

Б) це вираження заробітної плати у кількості одержаних грошових одиниць.

3) Додаткова заробітна плата

В) це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

4) Номінальна заробітна плата

Г) це грошовий вираз вартості робочої сили, яка є товаром, її ціна.

5) Реальна заробітна плата

Д) це вираження заробітної плати через кількість одиниць матеріальних благ і послуг, які може придбати працівник за свою грошову винагороду.

6) Мінімальна заробітна плата

Е) це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, тобто плата за фактично відпрацьований час, або вироблену продукцію, послуги, виконання посадових обов’язків.

Завдання 17.2.

Визначити оплату праці за години нічної роботи, якщо робітник-відрядник, працюючи в нічну зміну, виготовив 45 деталей, за розцінкою 0,43 грн. Колективним договором передбачена оплата праці за години нічної роботи в розмірі 70%. Заповнити наряд-акт на виконані роботи.

Завдання 17.3.

Скласти бухгалтерські записи:

1) отримано до каси кошти за грошовим чеком на виплату заробітної плати робітникам; 2) перераховано за платіжним дорученням з поточного рахунку до бюджету податок з доходів фізичних осіб; 3) перераховано за платіжним дорученням відрахування у соціальні фонди; 4) видано з каси заробітну плату робітникам; 5) утримано із заробітної плати робітників; 6) депоновано невидану заробітну плату.

Завдання 17.4.

Вказати кореспонденцію рахунків

1. Нараховано зарплату робітникам, зайнятим збутом продукції;

2. Нараховано зарплату адмінперсоналу;

3. Нараховано зарплату за розвантаження матеріалів;

4. Нараховано зарплату за монтаж обладнання;

5. Виплачено зарплату з каси;

6. Утримано із зарплати податок з доходів фізичних осіб;

7. Утримано із зарплати керівника підприємства Єдиний соціальний внесок;

8. Утримано із зарплати своєчасно не повернуті підзвітні суми;

9. Нараховано відпускні;

10. Нараховано премію робітнику;

11. Нараховано внески до соціальних фондів від зарплати робітників;

12. Депоновано зарплату.

Теми рефератів:

 1. Форми і системи оплати праці

 2. Первинне спостереження та документування розрахунків з оплати праці.

Література

1 Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ.

2. Кодекс законів про працю від 1971.12,10

3. Закон України „Про оплату праці" від 24.03.1995 p. № 108/95-ВР

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291.

5. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – [2-ге вид. доповнене і перероблене.] – К.: Алерта, 2010. – 954 с.

6. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., переробл. І доп. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2011. – 670 с.

Тести

1. Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва призведе до змін:

 1. активу і пасиву балансу на суму нарахованої заробітної плати;

 2. пасиву балансу;

 3. активу балансу;

 4. активу і пасиву балансу у сторону зменшення.

2. Непряма відрядна оплата праці:

а)передбачає преміювання працівників з урахуванням результатів роботі підприємства;

б) встановлюється коли ту чи іншу роботу здійснює колектив (бригада);

в) застосовується для оплати праці допоміжних працівників.

3. Основна зарплата – це:

а) винагорода за роботу відповідно до норм праці;

б) винагорода за працю понад встановлені норми, за особливі умови праці

4. До додаткової зарплати відноситься:

а) виконана робота згідно норм праці;

б) щорічна основна відпустка;

в) витрати на відрядження;

г) робота в нічний час

5. Виплата зарплати з каси здійснюється:

а) в день отримання готівки в касу;

б) в 3 – денний період з дня отримання готівки;

в) не пізніше наступного дня з дня отримання готівки

6. Які утримання з зарплати є обов’язкові?

а) податок з доходів фізичних осіб;

б) утримання спонсорської допомоги;

в) профспілкові внески;

г) погашення отриманої позики;

7. Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб виступає:

а) зарплата та інші винагороди;

б) зарплата, зменшена на суму зборів на соціальне страхування;

в) правильної відповіді немає

8. Відрахування Єдиного соціального внеску від зарплати директора відображається записом:

а) Д-т 661 К-т 657;

б) Д-т 92 К-т 657;

в) Д-т 23 К-т 651

9. Нарахування відпустки відображається записом:

а) Д-т 23 К-т 661;

б) Д-т 23 К-т 471;

в) Д-т 471 К-т 661

10. До фонду оплати праці не включаються:

а) витрати на відрядження;

б) простій не з вини працівника;

в) вихідна допомога;

г) вартість безкоштовно наданих комунальних послуг

11.Нарахування заробітної плати проводиться за:

а) табелем обліку робочого часу і нарядом-актом на виконані роботи;

б) актом про впровадження;

в) табелем обліку робочого часу або за нарядом-актом на виконані роботи;

12. Для нарахування заробітної плати використовують:

а) платіжну відомість;

б) розрахунково-платіжну відомість;

в) складають спеціальний розрахунок

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.