Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Теми рефератів

      1. Облік процесу постачання

      2. Облік процесу виробництва

      3. Облік процесу реалізації продукції (продажу товарів, робіт і послуг)

Література

1. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник / за ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 4-те вид., доп. і перероб. – Львів.: Національний університет „Львівська політехніка”. „Інтелект-Захід”, 2005. – 1072 с.

2. Загородній А. Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. Посібник. - 3-тє вид,, переробл. і доп. - К.: Т-во „Знання", КОО, 2012. - 377 с.

3. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: [Підручник] / Швець В.Г. – К.:«Знання», 2007. – 447 с.

4.Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.-Суми: ВТД „Університетська книга", 2006. - 255 с.

Тести

1. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

а) документації та інвентаризації;

б) оцінки та калькуляції;

в) рахунків та подвійного запису;

г) балансу та звітності.

2. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

а) купівля, виробництво, розподіл прибутку;

б) купівля, виробництво, формування резервів;

в) постачання, виробництво, реалізація;

г) випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів.

3. На придбані запаси, що надходять на підприємство, складається документ:

а) акт приймання передачі (ф. № ОЗ-1);

б) прибутковий ордер;

в) розрахунок бухгалтерії.

4. Процес постачання - це сукупність операцій з:

а) виготовлення продукції в результаті використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо;

б) забезпечення суб'єкта господарювання матеріальними та нематеріальними активами необхідними для виробництва;

в) реалізації зайвої сировини і матеріалів покупцям.

5. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

а) операційним циклом;

б) циклом формування капіталу;

в) середнім терміном зберігання запасів;

г) циклом обігу.

6. Транспортно-заготівельні витрати підприємства:

а)включаються до собівартості придбаних запасів;

б)списуються на фінансові результати;

в)списуються на витрати звітного періоду;

г)включаються до собівартості виготовленої продукції.

7. Яка первісна вартість матеріалів, що придбаває підприємство, якщо продавцю сплачено 1200 грн, у тому числі ПДВ 200 грн, оплата праці вантажників 100 грн, внески в фонди соціального та пенсійного страхування з підприємства 30 грн, вартість бензину –20 грн., відсотки за кредит на придбання матеріалів – 100 грн.

а) 1300 грн;

б) 1150 грн;

в) 1250 грн;

г) 1000 грн.

8. Кореспонденція рахунків: Дт – 20; К-т – 63 відображає:

а) придбання сировини через підзвітних осіб;

б) надходження матеріалів від постачальників;

в) погашення заборгованості постачальникам за сировину;

г) а, б.

9. Для отримання запасів від постачальника через довірену особу підприємство виписує:

а) накладну;

б) довіреність;

в) прибутковий ордер

10. Безкоштовно отримані основні засоби відносяться на рахунки:

а) Д-т – 10, К-т 424

б) Д-т – 10, К-т -15

в) Д-т – 15, К-т - 40

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.