Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Теми рефератів

 1. Складові власного капіталу підприємства

 2. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу підприємства

Тести

1. Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

а) зобов'язання і активи;

б) активи і капітал;

в) зобов’язання,

г) зобов'язання і капітал.

2. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;

б) довгострокових зобов'язань;

в) поточних зобов'язань;

г) власного капіталу.

3. Визначити розмір власного капіталу підприємства, якщо: станом на 1 січня розмір статутного капіталу становив 40000 грн, основні фонди – 30000грн. , сировина – 15000 грн., кошти – 7240 грн., , готова продукція – 760 грн, капітальне будівництво – 2300 грн, дебіторська заборгованість – 7000 грн, кредити банку – 20000 грн, кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги – 1000 грн., нерозподілений прибуток – 12000 грн.

 1. 50000,

 2. 52000,

 3. 37240,

 4. 40000

4. Власний капітал підприємства становить 45000 грн., сума його зобов’язань – 3500 грн. Визначити розмір активів підприємства.

 1. 45000;

 2. 48500;

 3. 42000;

 4. для визначення вказаного показника недостатньо даних.

5. Кореспонденція рахунків: Д-т 40, К-т – 46 відображає:

а) зменшення статутного капіталу підприємства:

б) оголошення розміру статутного капіталу підприємства;

в) внесок коштів у статутний капітал підприємства.

6. Власний капітал характеризують такі рахунки:

а) 23, 40, 50;

б) 423, 472, 493;

в) 40, 47, 50.

7. Збільшення статутного капіталу ТзОВ в бухгалтерському обліку відображається проводкою;

а) Д-т 46 К-т 40;

б) Д-т 40 К-т 46;

в) Д-т 40 К-т 31.

8. В якому журналі-ордері відображається інформація про власний капітал?

а) 8;

б) 12;

в) 10.

9. Власний капітал складається з:

а) кредитів банку, статутного капіталу;

б) пайового капіталу, додаткового капіталу;

в) кредиторської заборгованості.

10. Для обліку заборгованості учасників за внесками до капіталу призначений рахунок:

а) 67 "Розрахунки з учасниками";

б) 46 "Неоплачений капітал";

в) 39 "Витрати майбутніх періодів".

Тема 16. Облік зобов’язань

Зміст заняття

 1. Види зобов’язань підприємства.

 2. Характеристика рахунків з обліку зобов’язань.

Мета заняття – розглянути основні види зобов’язань підприємства, навчитися відображати в обліку зобов’язання підприємства.

Запитання для контролю знань:

 1. Назвіть основні види зобов’язань підприємства.

 2. Зобов’язання підприємствами за кредитами.

 3. Дайте коротку характеристику видів поточних зобов’язань.

 4. Які особливості обліку короткострокових зобов’язань?

 5. Які особливості обліку довгострокових зобов’язань?

Завдання 16.1.

Заробітну плату підприємства за квітень 200 р. в розмірі 125000 грн. розподілити за видами витрат наступним чином:

 • на основне виробництво – 80 %;

 • на загально виробничі потреби – 8 %;

 • на адміністративні витрати – 9 %;

 • на витрати на збут – 3%.

Завдання 16.2.

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку за визначеною сумою заробітної плати за видами витрат, по відрахуваннях до фондів соціального страхування від суми заробітної плати.(див. завдання 16.1.).

Завдання 16.3.

Відобразити господарські операції по отриманню довгострокового кредиту на рахунках бухгалтерського обліку. Повернути установі банку довгострокову позику і суму відсотків за кредит за три роки.

Теми рефератів

1. Характеристика Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"

2. Характеристика рахунків з обліку зобов’язань

Література

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20.

 3. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник / за ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемі шевського. - 4-те вид., доп. І перероб. - Львів.: Національний університет „Львівська політехніка". „Інтелект-Захід", 2005. - 1072 с.

 4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / за ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ „Баланс-Клуб", 2001 -832с.

 5. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – [2-ге вид. доповнене і перероблене.] – К.: Алерта, 2010. – 954 с.

Тести

1. Сума п'ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;

б) довгострокових зобов'язань;

в) поточних зобов'язань;

г) власного капіталу.

2. Зобов'язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;

б) довгострокових зобов'язань;

в) поточних зобов'язань;

г) не відображається в балансі.

3. Зобов'язання - це:

а) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі майбутні вигоди;

б) заборгованість підприємства, що виникла протягом одного операційного циклу і повинна бути погашена протягом року;

в) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, і погашення якої повинно бути здійснено протягом календарного року.

4. Кредит - це:

а) кошти, отримані від фізичної або юридичної особи;

б) економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотків;

в) кошти, які зараховуються на поточний рахунок позичальника на певний період часу для фінансування господарської діяльності підприємства.

5. Цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованої відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску, називається:

а) акцією;

б) переказним векселем;

в) облігацією.

6. Обліковим регістром для відображення позик с:

а) журнал-ордер № 1;

б) журнал-ордер № 4;

в) журнал-ордер №21.

7. Відображення видачі довгострокового векселя в погашенню заборгованості перед постачальником здійснюється записом:

а) Д-т 31 К-т 522;

б) Д-т 631 К-т 511;

в) Д-т 281 К-т 631.

8. Заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок придбання товарів, послуг, які підприємство отримує для свого фінансування, називається:

а) довгострокові зобов'язання;

б) поточні зобов'язання;

в) кредиторська заборгованість.

9. Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу – це:

а) поточне зобов’язання;

б) забезпечення;

в) доходи майбутніх періодів

10. До забезпечень відносять:

а) резерв на оплату відпусток працівникам;

б) короткострокові кредити банків;

в) забезпечення гарантійних зобов’язань;

г) кредиторська заборгованість за товари

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.