Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки для практичних ОБ і А МГГТ-13.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Теми рефератів

 1. Первинне спостереження як методичний прийом бухгалтерського обліку

 2. Вартісне вимірювання як методичний прийом бухгалтерського обліку

 3. Поточне групування та систематизація як методичні прийоми бухгалтерського обліку

 4. Підсумкове узагальнення як методичний прийом бухгалтерського обліку

Література

 1. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник./за заг.ред.Вериги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

 2. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч.посібник. – 4-е вид., переробл. І доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2012. - 377 с.

 3. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2011. – 670 с.

Тести

1. Сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет:

а) метод бухгалтерського обліку;

б) предмет бухгалтерського обліку:

в) об’ект бухгалтерського обліку

2. Окремі способи та прийоми називають:

а) елементами методу бухгалтерського обліку;

б) методологічними способами бухгалтерського обліку;

в) засобами методу бухгалтерського обліку.

3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку включають:

а) первинне спостереження; вартісне вимірювання; звітність і визначення конкурентоспроможності підприємства;

б) первинне спостереження; вартісне вимірювання; поточне групування та систематизація і підсумкове узагальнення;

в) всі відповіді вірні.

4. Прийом вартісного вимірювання включає:

а) оцінку і калькуляцію;

б) оцінку, калькуляцію і бухгалтерську звітність;

в) документацію і оцінку

5. До елементів методу бухгалтерського обліку відносять:

а) документування, реєстрація, оцінка;

б) калькулювання, рахунки, інвентаризація;

в) баланс, подвійний запис, зобов’язання

6. Визначення собівартості продукції відноситься до елементу методу бухгалтерського обліку:

а) оцінка;

б) калькуляція;

в) інвентаризація

7. Бухгалтерська звітність – це:

а) елемент методу бухгалтерського обліку;

б) предмет бухгалтерського обліку;

в) об’єкт бухгалтерського обліку

8. Методичний прийом підсумкового узагальнення включає:

а) бухгалтерську звітність та оцінку;

б) бухгалтерський баланс та звітність;

в) оцінку, бухгалтерський баланс та бухгалтерську звітність

9. Оцінка – це:

а) встановлення нестач чи лишків господарських засобів;

б) узагальнення витрат підприємства;

в) узагальнення натуральних і грошових показників у вартісний

10. Відповідно до базових принципів бухгалтерського обліку пріоритетною оцінкою активів має бути:

а) оцінка за поточною ринковою вартістю;

б) оцінка, яка базується на витратах на їх виробництво та придбання;

в) пріоритетного способу оцінки активів не виділяється.

11. Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

а) оцінка;

б) калькуляція;

в) дисконтування;

12 Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

а) документації та інвентаризації;

б) оцінки та калькуляції;

в) рахунків та подвійного запису;

Тема 4. Бухгалтерський баланс

Зміст заняття

 1. Поняття бухгалтерського Балансу та його характеристика.

 2. Структура та основи побудови Балансу. Актив, пасив, статті Балансу.

 3. Зміни в балансі під впливом господарських операцій.

Мета заняття – ознайомитися з поняттям, структурою та основами побудови бухгалтерського балансу, його змістом та значенням в бухгалтерському обліку. Розглянути можливі зміни в балансі під впливом господарських операцій.

Запитання для контролю знань:

 1. Що являє собою бухгалтерський баланс, як елемент методу бухгалтерського обліку?

 2. Назвіть зміст та структуру балансу.

 3. Чим зумовлена рівність підсумків активу та пасиву балансу?

 4. Що таке валюта балансу?

 5. Які існують види групування господарських засобів?

 6. Що називається статтею балансу?

 7. У чому полягає взаємозв’язок статей балансу та рахунків бухгалтерського обліку?

 8. Які існують види балансу залежно від обсягу інформації?

 9. Яке значення має баланс для фінансового керівництва підприємства?

 10. Охарактеризуйте типи господарських операцій за їх впливом на бухгалтерський баланс?

 11. Доведіть необхідність балансу, як елементу методу бухгалтерського обліку?

 12. Назвіть зміни в балансі у зв’язку зі зміною плану рахунків?

 13. Які принципи побудови та значення балансу в сучасних умовах?

 14. У чому полягає взаємозв’язок розділів активу та пасиву Балансу?

 15. Який вплив на баланс мають господарські операції?

Завдання 4.1.

Скласти баланси ПП „Мрія” і АТ „Явір”

Дані для виконання:

1. ПП „Мрія”( грн.):

1) виробничі запаси – 500; 2) основні засоби – 5000; 3) готова продукція – 200; 4) прибуток – 1250; 5) нематеріальні активи – 1500; 6) каса – 30; 7) розрахунки з дебіторами – 300; 8) статутний капітал – 5030; 9) довгострокові позики - 500; 10) розрахунки по зарплаті – 750.

2. АТ „Явір” (грн.):

1) основні засоби – 10000; 2) статутний капітал – 20000; 3) запаси – 2000; 4) готова продукція – 1500; 5) розрахунки з дебіторами – 2200; 6) резервний капітал – 700; 7) товари -3000; 8) рахунок в банку – 5000; 9) прибуток – 3000.

Завдання 4.2.

Скласти баланс підприємства і визначити величину власного капіталу.

Дані для виконання:

 1. основні засоби – 90000; 2) розрахунки по зарплаті – 10000; 3) матеріали – 20000; 4) каса – 200; 5) розрахунки з постачальниками – 3000; 6) короткостроковий кредит банку – 10000; 7) рахунок в банку –14000; 8) розрахунки з дебіторами – 200; 9) власний капітал - ?

Завдання 4.3.

Записати результати операцій в таблицю, використовуючи „ +” для позначення збільшення і „ – “ для позначення зменшення величин у балансі, вказати тип змін.

Дані для виконання:

Зміст господарської операції

Вплив на

Активи

Зобов’я-зання

Капітал

1

Придбано матеріали в постачальника на суму 1300 грн.

+1300

+1300

х

2

Сплачено постачальнику готівкою 800 грн.

3

Дебітор повернув готівку в сумі 300 грн.

4

Отримано кредит в банку на суму 50000 грн.

5

Власник вніс 500 грн. готівкою в касу

6

Прибуток направлено до статутного капіталу (450 грн.)

7

Видано з каси 250 грн. підзвітній особі

8

Виплачено з каси зарплату (2500 грн.)

9

Повернуто постачальнику товари на 300 грн.

10

Відпущені на виробництво матеріали (1250 грн.)

11

Сплачено з рахунку 1500 грн. податку до бюджету

12

Нарахована зарплата робітникам 1500 грн.

13

Отримана з виробництва готова продукція на суму 1000 грн.

14

За рахунок прибутку поповнено резервний капітал (500 грн.)

15

З поточного рахунку погашено короткостроковий кредит банку (1000 грн.)

16

Утримано із зарплати робітника податок з доходів фізичних осіб (50 грн.)

17

Оприбуткована готова продукція з виробництва (500 грн.)

18

Використано на потреби виробництва матеріали (200 грн.)

Завдання 4.4.

Визначити зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями та відобразити типи змін.

Дані для виконання:

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Вид і тип зміни у балансі

Списані матеріали на виробництво продукції

23000

А- А+

(I-й тип)

Нарахована заборгованість за використану електроенергію та здійснена оплата цієї заборгованості

1281

Зараховані на поточний рахунок кошти, що надійшли від замовників за виконані транспортні та інші роботи

2900

Зараховані на поточний рахунок отриманий від замовника аванс

3000

Нараховано знос основних засобів

1710

Перераховано з поточного рахунку банку заборгованість за короткострокові позики

17000

Нарахована основна і заробітна плата працівникам виробництва

20000

Надійшли з поточного рахунку в касу грошові кошти для виплати заробітної плати

12400

За рахунок позик банку перераховано постачальникам заборгованість за отримані матеріали

3600

Нарахована основна і заробітна плата працівникам допоміжних цехів

3460

Надійшли безкоштовно основні засоби

21380

Завдання 4.5.

На початок звітного періоду ресурси, власний капітал та зобов’язання деревообробного підприємства характеризуються такими даними:

№ п/п

Активи, власний капітал та зобов’язання

Сума, грн.

1

2

3

1

Основні засоби

130000

2

Матеріали

31000

3

Незавершене виробництво

2800

4

Каса

150

5

Поточний рахунок

35450

6

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

6400

7

Розрахунки з оплати праці

12000

8

Розрахунки з дебіторами

600

9

Статутний фонд

150000

10

Додатковий капітал

10000

11

Короткострокові кредити банку

5600

12

Резервний капітал

1000

13

Нерозподілений прибуток

15000

За січень 200 р. на деревообробному підприємстві були здійснені такі операції:

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

2

3

1

Відпущено матеріали на виробництво продукції

6000

2

Отримано в касу з поточного рахунку на виплату заробітної плати

12000

3

Отримано в касу від дебіторів у рахунок погашення заборгованості

150

4

За рахунок прибутку поповнено резервний капітал підприємства

5000

5

За рахунок короткострокових кредитів банку сплачено заборгованість постачальникам

4000

6

Надійшли основні засоби на підприємство безоплатно

14000

7

Отримано від постачальників матеріали

5400

8

Нараховано заробітну плату робітникам за виробництво продукції

16000

9

Видано з каси заробітну плату робітникам

11800

10

Перераховано з поточного рахунку заборгованість банку за позики

5600

11

Видано з каси матеріальну допомогу за рахунок нерозподіленого прибутку

100

За цими даними необхідно:

 1. Скласти баланс деревообробного підприємства на 31 грудня 200 р.

 2. Відобразити зміни за статтями балансу під впливом господарських операцій за січень 200 р.

 3. На підставі поточного балансу та змін за операціями скласти новий баланс на 31 січня 200 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.